ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

[ Свіжі повідомлення | Учасники | Правила форуму | Пошук | RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Форум педагогів по предметах » Форум вчителів інформатики » Інформаційні технології в освіті (Лекція №1)
Інформаційні технології в освіті
Victor_PasykДата: Четвер, 08.08.2013, 23:31:58 | Повідомлення # 1
Активіст
Група: Адміністратор
Повідомлень: 226
Статус: Offline
Лекція №1
Тема. Інформаційні технології в освіті.
Використання комп’ютерних технологій в професійній діяльності вчителя.


Література
1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ”Академвидав”, 2002. – 320с.
2. В.В. Браткевич та ін. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. О.І.Пушкаря. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 704с.
3. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник/ За заг. ред. О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.
4. Глинський Я.М. Інформатика: Навч. посібник для учнів 8-11 кл. середн. шк.: У 2-х кн. – Кн. 2. Інформаційні технології. – Львів: «Деол», 2001.
5. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навч. посібник. 5-е вид. – Львів: Деол, 2002.

План
1. Поняття про інформаційні технології. Історія виникнення інформаційних технологій.
2. Складові сучасних інформаційних технологій (С1Т), їх характеристика. Мета і завдання СІТ навчання.
3. Можливі напрями використання СІТ вчителями- предметниками.

Розробка комп'ютерних технологій в Україні почалася в середині 70-х років. Найбільшого поширення набули алгоритмізовані комп'ютерні системи (довідкові та тестувальні).
Точкою відліку появи нових інформаційних технологій в школі вважається урядова постанова "Про заходи щодо забезпечення комп'ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів і широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки в навчальний процес", прийнята в 1985р. Робоча група під керівництвом акад. А.П.Єршова запропонувала на обговорення Концепцію інформатизації освіти, в якій давалося визначення поняттям "інформатизація суспільства", "інформатизація освіти" і впроваджувався термін HIT.
Інформаційна технологія з'явилася із виникненням інформаційного суспільства Академік Глушков В.М. уперше проаналізував поняття і перспективи розвитку інформаційних технологій (IT).
Дидактичні проблеми і перспективи використання IT у навчанні досліджувала І.В.Роберт.
Психологічні основи комп'ютерного навчання визначив Машбіц Ю.І. Систему підготовки вчителя до використання IT у навчальному процесі запропонував і обґрунтував М. І.Жалдак., С. Пейперт сформулював ідею "комп'ютерних навчальних середовищ".
У сучасній літературі СІТ визначають як сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, опрацювання, передачі, подання інформації за допомогою комп’ютерів та комп’ютерних комунікацій.
Складовими СІТ є засоби і методи СІТ:

Засоби і методи сучасних інформаційних технологій


С1Т навчання - це методологія і технологія навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання в першу чергу ЕОМ.
СІТ відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації підвищують ефективність самостійної роботи, даюсь цілком нові можливості для творчості, знаходження та закріплення професійних навиків. Інформатизація освіти – це процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки і використання сучасних нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання та виховання.
Поняття інформаційна технологія з'явилася із виникненням інформаційною суспільства, основою соціальної динаміки в якому є нетрадиційні, матеріальні, а інформаційні ресурси - знання, наука, організаційні чинники, інтелектуальні здібності людей.
Уперше перспективи розвитку IT докладно проаналізував академік В.M.Глушков.
Інформаційна технологія – людинно-машинна технологія збирання, оброблення та передавання інформації.

Мета і завдання СІТ навчання

    Основною метою СІТ навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.
Педагогічні завдання:
    Інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності
• Побудова відкритої системи освіти.
• Система інтеграції предметних галузей знань.
• Розвиток творчого потенціалу учня.
• Розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності.
• Формування інформаційної кулыури учнів.
• Реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією
сучасного суспільства.

    Інформаційна технологія - сукупність методів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, оброблення, зберігання, поширення та відображення інформації, з метою зменшення трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їхньої надійності та оперативності.

    Інформаційні технології мають такі властивості:
 Предметом оброблення є дані;
 Мета процесу – одержання інформації;
 Засіб здійснення інформаційною процесу – програмні, програмно-апаратні, лічильні комплекси;
 Процеси оброблення даних включають окремі операції відповідно до проблемної сфери;
 Вибір керуючих дій на процеси виконується особами, що приймають рішення;
 Критеріями оптимізації процесу е вірогідність, надійність, цілісність, своєчасність інформації.

    Інформаційні технології створюють нові можливості для розвитку суспільства і мають стратегічне значення для:
 Ефективного використання інформаційних ресурсів;
 Оптимізації та автоматизації інформаційних процесів;
 Розроблення виробничих технологій;
 Застосування в системах електронних телекомунікація;
 Підвищення інтелектуального потенціалу суспільства;
 Використання методів інформаційного моделювання в науково-дослідницьких роботах, що дає можливість проводити і аналізувати складні або небезпечні ситуації;
 Використання методів інформаційного моделювання, глобальних процесів, космічного інформаційного моніторингу.

СІТ — нові можливості навчання.

    Сучасні інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення усяких професійних навиків, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання.
    Інформаційні технології навчання надають можливість учителю для досягнення дидактичної мети застосовувати різні види навчальної роботи. Орієнтовані вчителя інструментальні засоби (програми—конструктори уроків) дозволяють йому оперативно поновлювати зміст навчальних і контролюючих програм відповідно до появи новітніх знань і технологій.
    Вчитель одержує додаткові можливості для підтримки і спрямовування розвитку особистості учнів творчого пошуку й організації їхньої спільної роботи.
    Як показує сучасна педагогічна практика, використання комп'ютера в навчальному процесі спрямоване переважно на розв'язання таких чотирьох типів дидактичних завдань.
    І. Комп'ютер використовується як допоміжний засіб для ефективнішого розв'язання вже існуючої системи дидактичних завдань. Змістом об'єкта засвоєння в комп'ютерній навчальній програмі цього гину є довідкова інформація, інструкції, обчислювальні операції, демонстрації тощо
    Комп'ютер, який оснащено технічними засобами мультимедіа, дозволяє використовувати дидактичні можливості відео- і аудіоінформацїі. Технології мультимедіа не тільки перетворили комп'ютер у повноцінного співрозмовника, а й дозволяють учням, не покидаючи навчального класу (дому), бути присутніми на лекціях видатних вчених і педагогів, стати свідками історичних подій минулою і сучасного, відвідати найвизначніші музеї і культурні центри світу, найвіддаленіші й цікаві з географічного погляду куточки Землі. Впровадження в навчальний процес гіпертекстових технологій забезпечило учнів і викладачів принципово новими можливостями роботи з довідковою інформацією. За допомогою гіпертекстових систем можна створювати перехресні посилання в текстових масивах, що полегшує пошук погрібної інформації з ключових слів. Системи гіпермедіа дозволяють пов'язати один з одним не тільки фрагменти тексту, а й графіку, звукозаписи, фотографії, мультфільми, відеокліпи тощо.
    Використання таких систем дозволяє створювати і широко тиражувати на лазерних компакт-дисках "електронні" довідники, книги, енциклопедії.
    Розвиток інформаційних телекомунікаційних мереж дає новий імпульс системам дистанційного навчання, забезпечує доступ до гігантських обсягів інформації, яка зберігається в різних куточках нашої планет.
    2. Комп'ютер може бути засобом, на який покладено вирішення окремих дидактичних завдань при збереженні загальної структури. мети і завдань безмашинною навчання При цьому сам навчальний зміст не закладається в комп'ютер (ЕОМ виконує функції контролера, тренажера тощо).
    Цю функцію широко подано в діалогових навчальних системах, які моделюють діяльність учителя. Нині найчастіше використовуються довідково-контролювальні програми з деяких шкільних предметів. Нові цікаві можливості під час роботи з текстами дає текстовий редактор (тренаж, самоконтроль, самокорекція. порівняння з еталоном).
    Широкі можливості і перспективи надаються в експертних навчальних системах (ЕНС). ЕНС мають у своєму розпорядженні можливість пояснень стратегії і тактики розв'язку завдань із досліджуваної предметної галузі за діалоговою підтримкою процесу розв'язування; контролю рівня знань, умінь і навиків із діагностикою помилок учня і оцінкою достовірності контролю; автоматизації процесу керування саме системою в цілому. Орієнтуючи учня на самостійну роботу, ЕНС ініціюють процес пізнавальної діяльності учнів, підвищують мотивацію навчання за рахунок варіативності самостійних робіт і можливості самоконтролю.
    3. Використовуючи комп'ютер, можна ставити і вирішувати нові дидактичні завдання, не розв'язувані традиційним шляхом. Характерними є імітаційно-моделювальні програми, наприклад комп'ютерні програми з імітації експерименту. У цих програмах об'єктом засвоєння виступають: а) зовнішні параметри того або іншого процесу; б) закономірності, які не доступні для спостереження в природних умовах; в) зв'язки імітованих явищ із тими параметрами, які автоматично задані програмою; г) пошук параметрів, які оптимізують проходження імітованого процесу, тощо.
    Наприклад, у процесі викладання математики можливо використовувати інструментальні програмні засоби, що дозволяють створювати різні математичні моделі, керувати ними і досліджувати їх "поведінку" (зокрема, під час вивчення тематики, пов'язаної з дослідженням функцій, розв'язанням завдань на оптимізацію, моделюванням геометричних об'єктів і ситуацій).
    Одним з перспективних напрямів, що дозволяє уникнути негативних наслідків, пов'язаних із зануренням учня у світ символів та імітацій реальних процесів, які подаються на екрані комп'ютера, є використання навчального демонстраційного обладнання, з'єднаного з комп'ютером, що дозволяє дати учню інструмент дослідження реальних явищ або об'єктів.
    Набувають більшого поширення міжнародні телекомунікаційні проекти, і учні, одержуючи доступ до професійних банків і баз даних, опановують наукові проблеми, розробки яких ще не завершені, працюють невеликими дослідницькими колективами, обмінюються результатами з іншими дослідниками в своїй галузі. Використання добре структурованої інформації, збережуваної в базах даних, є засобом перевірки власних гіпотез, допомагає учням запам'ятати інформацію, сприяє формуванню прийомів виконання логічних операцій аналізу, порівняння тощо.
    Викладачі, завдяки доступу до мереж телекомунікацій, не тільки істотно підвищують свою інформаційну озброєність, а й одержують унікальну можливість спілкуватися зі своїми колегами практично по всьому світові. Це створює ідеальні умови для професійних контактів, виконання спільної навчально-методичної і наукової праці, обміну навчальними розробками, даними тощо.
    Останнім часом в Україні поширюється використання комп'ютерів у дошкільних освітніх установах. Розробляються методики, спрямовані на розвиток дітей з урахуванням-їхнього віку та індивідуальних особливостей, організацію їхньою спілкування. Окрема увага приділяється використанню сучасних інформаційних технологій при розв'язуванні завдань інтеграції дітей з обмеженими можливостями в життя сучасною суспільства. Для цієї групи дітей інформаційні технології нерідко є єдиним засобом одержання повноцінної освіти, конкурентноздатної професії і просто спілкування.

HIT у керуванні освітою.

    HIT надають нові можливості для управлінської діяльності як в окремій школі, так і в усій системі освіти в цілому.    
    Один або два комп'ютери, призначені для автоматизації адміністративно-господарської діяльності школи, дозволяють створювати бази даних учнів (алфавітну книгу школи), анкетних даних учителів, реєструвати вхідні і вихідні документи, складати розклад занять, готувати різні статистичні зведення. Автоматизація роботи шкільної бібліотеки дає можливість швидкого пошуку потрібної літератури, ведення карток учнів і вчителів, нагляду за станом шкільних підручників тощо.
    Наявність достатньої кількості комп'ютерів дає змогу об'єднувати їх в інформаційну мережу школи, яка зв'язує кабінет директора, учительську, шкільні кабінет, адміністративно-господарську частину, бібліотеку в єдиний інформаційний простір. Це надає нові можливості автоматизації управлінської діяльності: ведення електронних журналів успішності учнів, створення і використання річних інформаційно-довідкових систем (нормативних, предметних, методичних), одержання і передачу оперативної інформації по всій школі. Застосування комп'ютерів у психологічній службі школи, дає змогу оперативно використовувати складні психодіагностичні методики, тестувати великі групи учнів, проводити статистичну обробку даних психодіагностики, відслідковувати динаміку розвитку психологічних особливостей учнів упродовж усього періоду навчання. Об'єднання шкіл і установ освіти в єдину інформаційну мережу дає змогу розв'язати проблему обміну оперативною інформацією між органами керування освітою й освітніми установами (накази, довідки, статистичні дані).

Прикріплення: 9855093.jpg(40.5 Kb)
 
Форум » Форум педагогів по предметах » Форум вчителів інформатики » Інформаційні технології в освіті (Лекція №1)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика


 
Наша група в ВКонтакті