ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » Бібліотека вчителя » Адміністратору школи


Роль шкільного методоб’єднання в роботі навчального закладу. Методичні та практичні поради


Назва: Роль шкільного методоб’єднання в роботі навчального закладу. Методичні та практичні поради
Автор: Кожем’яка О. Л.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 152
Розмір файлу: 0.66 mb 
Формат файлу: .pdf
Мова: українська
 
Зміст українською мовою
Розділ І ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ
Форми методичної роботи 
Основні напрямки та аспекти роботи методичного об’єднання 
Напрямки взаємодії з суб’єктами освітнього процесу 
Система функцій шкільного методичного об’єднання 
Концептуальні положення діяльності ШМО 
Розділ ІІ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
Організація діяльності з учителями 
Тематика засідань методоб’єднання 
Тематика засідань творчої лабораторії вчителів історії 
Поточна робота 
Робота з молодими та новоприбулими учителями 
Можливі напрямки роботи членів ШМО та її результативність 
Організація діяльності ШМО з учнями 
Контроль за станом навчальних досягнень учнів 18
Факультативні заняття та гуртки 19
Організація позаурочної та позакласної роботи 19
Методика організації й проведення предметного тижня 22
Навчальна практика і навчальні екскурсії 23
Діагностика діяльності учнів на уроках історії та в позакласній роботі 24
Розділ ІІІ ДІЯЛЬНІСТЬ ШМО З ПІДВИЩЕННЯ МЕТОДИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО РІВНЯ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ
Засідання творчої лабораторії методичного об’єднання 26
Обговорення-діалог «Компетентнісний підхід в освіті. Формування ключових (життєвих) компетентностей засобами історичної освіти» 26
Методичний міст «Нові підходи до сучасного уроку історії» 30
Педагогічний практикум за матеріалами методичного мосту 38
Методичні посиденьки «Удосконалюємо навички проведення самоаналізу уроку» 44
Варіант уроку та його самоаналізу 47
Робота з молодими вчителями 62
Адаптація молодого вчителя до роботи у навчальному закладі 62
Перелік запитань до діагностування стажиста 64
Індивідуальний план роботи з молодим вчителем 64
Тематика занять учителя-наставника з молодим спеціалістом 68
Форми і напрямки роботи наставника зі стажистом 69
З досвіду участі членів ШМО в конкурсі «Вчитель року» 70
Опис досвіду роботи О. Л. Кожем’яки «Формування ключових компетентностей учнів у процесі вивчення історії через організацію дослідницької діяльності» 70
Концептуальні засади досвіду роботи 84
Розділ ІV ПРАЦЮЄМО ІННОВАЦІЙНО
Майстер-клас як форма поширення педагогічного досвіду 88
Орієнтовний алгоритм проведення майстер-класу 89
Майстер-клас «Перша світова війна. Початковий період (1914–1915). Війна через людське сприйняття» 89
Розробка завдань до поурочного експрес-контролю 95
Методичні поради щодо конструювання завдань та їх застосування на уроці 95
Зразок оформлення завдань експрес-контролю 97
Експрес-контроль з історії середніх віків у 7 класі за темою «Європа. Візантія. Арабський світ» 99
Форми та методи моніторингу діяльності методоб’єднання 101
Зразок аналізу стану виконання навчальних програм та резуль­тативності знань з історії у 20___– 20___ навч. році 101
Схема-аналіз роботи шкільного методичного об’єднання за __ навчальний рік 107
Схема самооцінки ефективності педагогічної діяльності вчителя 108
Результативність роботи вчителя у навчальному році 109
Порівняльні таблиці діяльності ШМО у навчальному році 110
Розділ V Робота з учнями
Робота з обдарованими учнями 111
Підготовка ліцеїстів до участі в історичних олімпіадах 111
План роботи вчителя з учасниками історичної олімпіади 118
Науково-дослідницька діяльність учнів 121
З досвіду формування учня-науковця 121
Програма індивідуального розвитку та саморозвитку дитини, схильної до науково-дослідницької діяльності 122
Стадії виконання учнівської дослідницької роботи 123
Пам’ятка досліднику «Діяльнісний підхід до вибору теми наукової роботи» 127
Визначення мети та завдань наукового дослідження 129
Особливості роботи з джерельною базою 130
Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання 134
Система позакласної роботи з учнями 138
Пролонгований суспільний проект «Поки ще не пізно» 141
Пошуково-дослідницька конференція старшокласників «Допоки пам’ять в серці не згасає: Голодомор 1933 р. в Україні» 145
Розділ VІ МЕТОДИЧНА СКАРБНИЦЯ ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ
 
Содержание на русском языке
Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ методобъединения УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ
Формы методической работы 5
Основные направления и аспекты работы методического объединения 6
Направления взаимодействия с субъектами образовательного процесса 6
Система функций школьного методического объединения 7
Концептуальные положения деятельности ШМО 8
Раздел II ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО Методические объединения
Организация деятельности с учителями 10
Тематика заседаний методобъединения 10
Тематика заседаний творческой лаборатории учителей истории 15
Текущая работа 15
Работа с молодыми и новоприбывшими учителями 16
Возможные направления работы членов ШМО и ее результативность 17
Организация деятельности ШМО с учениками 18
Контроль за состоянием учебных достижений учащихся 18
Факультативные занятия и кружки 19
Организация внеурочной и внеклассной работы 19
Методика организации и проведения предметного неделе 22
Учебная практика и учебные экскурсии 23
Диагностика деятельности учащихся на уроках истории и во внеклассной работе 24
Раздел III ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШМО С ПОВЫШЕНИЕ Методика-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ
Заседание творческой лаборатории методического объединения 26
Обсуждение-диалог «Компетентностный подход в образовании. Формирование ключевых (жизненных) компетентностей средствами исторического образования »26
Методический городов «Новые подходы к современному уроку истории» 30
Педагогический практикум по материалам методического моста 38
Методические посиделки «Совершенствуем навыки проведения самоанализа урока» 44
Вариант урока и его самоанализа 47
Работа с молодыми учителями 62
Адаптация молодого учителя к работе в учебном заведении 62
Список вопросов к диагностированию стажера 64
Индивидуальный план работы с молодым учителем 64
Тематика занятий учителя-наставника с молодым специалистом 68
Формы и направления работы наставника со стажером 69
По опыту участия членов ШМО в конкурсе «Учитель года» 70
Описание опыта работы О. Л. Кожема 'которые «Формирование ключевых компетентностей учащихся в процессе изучения истории через организацию исследовательской деятельности» 70
Концептуальные основы опыта работы 84
Раздел IV РАБОТАЕМ ИННОВАЦИОННО
Мастер-класс как форма распространения педагогического опыта 88
Ориентировочный алгоритм проведения мастер-класса 89
Мастер-класс «Первая мировая война. Начальный период (1914-1915). Война через человеческое восприятие »89
Разработка заданий к поурочные экспресс-контроля 95
Методические рекомендации по конструированию задач и их применение на уроке 95
Образец оформления задач экспресс-контроля 97
Экспресс-контроль по истории средних веков в 7 классе по теме «Европа. Византия. Арабский мир »99
Формы и методы мониторинга деятельности методобъединения 101
Образец анализа состояния выполнения учебных программ и результативности знаний по истории в 20___-20___ уч. году 101
Схема-анализ работы школьного методического объединения по __ учебный год 107
Схема самооценки эффективности педагогической деятельности учителя 108
Результативность работы учителя в учебном году 109
Сравнительные таблицы деятельности ШМО в учебном году 110
Раздел V Работа с учащимися
Работа с одаренными учащимися 111
Подготовка лицеистов к участию в исторических олимпиадах 111
План работы учителя с участниками исторической олимпиады 118
Научно-исследовательская деятельность учащихся 121
Из опыта формирования ученика-ученого 121
Программа индивидуального развития и саморазвития ребенка, склонной к научно-исследовательской деятельности 122
Стадии выполнения ученической исследовательской работы 123
Памятка исследователю «Деятельностный подход к выбору темы научной работы» 127
Определение целей и задач научного исследования 129
Особенности работы с ключевой базой 130
Подготовка учащихся к внешнему независимому оцениванию 134
Система внеклассной работы с учащимися 138
Пролонгирован общественный проект «Пока не поздно» 141
Поисково-исследовательская конференция старшеклассников «Пока память в сердце не угасает: Голодомор 1933 г. в Украине» 145
Раздел VI МЕТОДИЧЕСКАЯ СОКРОВИЩНИЦА УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ 
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 9
    Гостей: 9
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті