ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » Бібліотека вчителя » Відкритий урок


Уроки української літератури. Учитель року


Назва: Розробки відкритих уроків української літератури
Автор: Є. І. Науменко, О. М. Чхайло
Видавництво: ­«Основа»: ПП «Тріада+»
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 256
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 7.1 Mb
Мова: українська

У посібнику вміщено окремі цикли уроків, розроблені кращими вчителями української мови та літератури з різних регіонів України для 5–11 класів. Подані конспекти уроків репрезентують інтерактивні технології та нестандартні прийоми, методику особистісно зорієнтованого навчання, механізми формування літературної компетенції учнів, самореалізації особистості школяра на уроках української літератури та в позаурочній діяльності. Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів ВНЗ.

Змicт українською мовою
5 клас 
Г. О. Марценко
Українські народні казки (з елементами компаративістики). 
Цикл уроків 7
Світ народних казок. Тематика, різновиди, будова казок. 
Казка «Про правду і кривду»  7
Народна казка «Мудра дівчина». Народні уявлення про добро 
і зло 11
Народна казка «Про жар-птицю та вовка» 14
Народна казка «Красний Іванко і закляте місто». Героїчне 
і фантастичне у казці 18
Спорідненість українських казок з казками народів світу 20
Г. М. Присмицька
Рідна Україна. Світ природи. Краса рідного краю в українській 
поезії. Цикл уроків 23
Тарас Шевченко. Розповідь про дитинство поета (уривок 
з повісті С. Васильченка «Широкий шлях») 23
Картини довколишнього світу, природи в поезії 
Т. Г. Шевченка «Садок вишневий коло хати» 27
Богдан-Ігор Антонич. Основні відомості про поета. 
Майстерне зображення єдності людини і природи у вірші 
«Весна» 31
Тематичне оцінювання. «Рідна Україна. Світ природи. 
Краса рідного краю в українській поезії» 35
6 клас 
Л. М. Кочергіна
Урок із циклу «Я і світ» 37
О. Довженко. «Зачарована Десна» — задушевна лірична 
оповідь про дитинство письменника 37
7 клас 
О. М. Мисько
Сторінками поетичної Сумщини.Цикл уроків 41
У різні пори року приваблива земля (за збіркою О. Олеся 
«Все навколо зеленіє») 41
Платон Микитович Воронько. «Люблю я ліс». 
Протиставлення лиху війни щастя й краси мирного часу 45
П. Воронько «Казка про Чугайстра» 51
Дмитро Білоус. Збірки поезій «Диво калинове», 
«Чари барвінкові» 53
8 клас 
О. В. Гаврилюк
Вивчення творчості Михайла Коцюбинського «Дорогою ціною». 
Цикл уроків 61
Михайло Коцюбинський. Розповідь про письменника.
«Дорогою ціною» 61
Цей складний шлях до волі. Робота над змістом 2–5 розділів 64
Краса почуттів Остапа та Соломії 66
Відтворення важких переживань матері і сина, роздуми 
про сенс життя в оповіданні Михайла Коцюбинського 
«Що записано в книгу життя» 68
9 клас 
С. В. Миронюк 
Давня українська література. Цикл уроків 77
Загальна характеристика історичних умов розвитку 77
Іван Вишенський — це людина... гаряча, палка  79
Козацькі літописи (огляд). «Літопис Самовидця»  86
Становлення і розвиток давньоукраїнської драматургії  92
Виникнення і розвиток віршованої літератури 96
Тести з давньої літератури 106
10 клас 
Г. Я. Лазоряк
Вивчення творчості Івана Франка. Цикл уроків 109
Іван Франко — письменник, учений, громадський діяч 109
Лірика збірки Івана Франка «З вершин і низин» 121
Поетична збірка «Зів’яле листя»  129
Моральний погляд на сім’ю і «грішна любов» у драмі 
І. Я. Франка «Украдене щастя» 137
І. В. Мітіна
Вивчення творчості Івана Франка. Цикл уроків 143
І. Франко — поет боротьби й протиріч 143
Елементи натуралізму та психологізму в оповіданні 
Івана Франка «На дні» 151
Іван Франко — науковець-перекладач 161
В. В. Воробцова 
Вивчення творчості Івана Франка. Цикл уроків 173
Іван Якович Франко. Життєвий і творчий шлях 
письменника 173
Патріотична та громадянська лірика І. Я. Франка. 
Збірка «З вершин і низин» (вірші «Гімн», «Каменярі», 
«Гримить! Благодатна пора наступає...» та ін.) 176
Збірка поезій «Зів’яле листя» 183
Контрольна робота. Тематичне оцінювання за творчістю 
І. Я. Франка 188
Урок позакласного читання. Р. Горак «Тричі мені являлася
любов» 193
В. А. Овсейчук
Вивчення творчості Лесі Українки. Цикл уроків 205
Леся Українка — дочка народу-титана 205
Лірика Лесі Українки 209
Леся Українка «Лісова пісня» 214
Драма Лесі Українки «Бояриня». Проблема відповідальності 
за долю батьківщини у драмі  220
Бесіда про позакласне читання. Микола Олійник «Дочка 
Прометея». Урок позакласного читання 224
11 клас 
І. О. Радченко  229
Урок із циклу «Вивчення творчості Валер’яна Підмогильного» 229
В. Підмогильний. Роман «Місто». Образ Степана Радченка 229
О. А. Москаленко 
Урок із циклу «Література ХХ століття» 243
Особливості світосприйняття митців XX століття. 
Урок — мистецький колаж  243
Н. І. Семків
Урок із циклу «Літературне Прикарпаття» 249
«Поезії князювати вічно». Життя і творчість Тараса 
Мельничука 249

Содержание на русском языке
5 класс 
Украинские народные сказки ( с элементами компаративистики). Цикл уроков 7
Мир народных сказок. Тематика, разновидности, структура сказок. Сказка « О правде и несправедливости» 7
Народная сказка «Мудрая девушка». Народные представления о добре и зле 11
Народная сказка « О жар-птице и волке» 14
Народная сказка «Красный Иванко и заклятый город». Героическое и фантастическое в сказке 18
Родственность украинских сказок со сказками народов мира 20
Родная Украина. Мир природы. Красота родного края в украинской поэзии. Цикл уроков 23
Тарас Шевченко. Рассказ о детстве поэта (отрывок из повести С. Васильченко «Широкий путь») 23
Картины окружающего мира, природы в поэзии Т. Г. Шевченко «Садик вишневый возле дома» 27
Богдан-Игорь Антонич. Основные сведения о поэте. Мастерское изображение единства человека и природы в стихотворении «Весна» 31
Тематическое оценивание. «Родная Украина. Мир природы. Красота родного края в украинской поэзии» 35
6 класс 
Урок из цикла «Я и мир» 37
А. Довженко. «Очарованная Десна» — задушевный лирический рассказ о детстве писателя 37
7 класс 
Страницами поэтического Сумского края. Цикл уроков 41
В разные поры года привлекательная земля (по сборнику А. Олеся «Все вокруг зеленеет») 41
Платон Никитович Воронько. «Люблю я лес». Противопоставление злу войны счастья и красоты мирного времени 45
Г. Воронько «Сказка про Чугайстра» 51
Дмитрий Билоус. Сборники поэзий «Чудо калиновое», «Чары барвинка» 53
8 класс 
Изучение творчества Михаила Коцюбинского «Дорогой ценой». Цикл уроков 61
Михаил Коцюбинский. Рассказ о писателе. «Дорогой ценой» 61
Этот сложный путь к воле. Работа над содержанием 2–5 разделов 64
Красота чувств Остапа и Соломии 66
Воспроизведение трудных переживаний матери и сына, раздумья о смысле жизни в рассказе Михаила Коцюбинского «Что записано в книгу жизни» 68
9 класс 
Давняя украинская литература. Цикл уроков 77
Общая характеристика исторических условий развития 77
Иван Вишенский — это человек... горячий, пылкий 79
Казацкие летописи (обзор). «Летопись Самовидца» 86
Становление и развитие древнеукраинской драматургии 92
Возникновение и развитие стихотворной литературы 96
Тесты по давней литературе 106
10 класс 
Изучение творчества Ивана Франко. Цикл уроков 109
Иван Франко — писатель, ученый, общественный деятель 109
Лирика сборники Ивана Франко «С вершин и низин» 121
Поэтический сборник «Завядшая листва» 129
Моральный взгляд на семью и «грешная любовь» в драме И. Я. Франко «Украденное счастье» 137
Изучение творчества Ивана Франко. Цикл уроков 143
И. Франко — поэт борьбы и противоречий 143
Элементы натурализма и психологизма в рассказе Ивана Франко «На дне» 151
Иван Франко — научный работник-переводчик 161
Изучение творчества Ивана Франко. Цикл уроков 173
Иван Яковлевич Франко. Жизненный и творческий путь писателя 173
Патриотическая и гражданская лирика И. Я. Франко. Сборник «С вершин и низин» (стихотворения  «Гимн», «Каменщики» «Гремит! Благодатная пора наступает...» и др.) 176
Сборник поэзий «Завядшая листва» 183
Контрольная работа. Тематическое оценивание по творчеству И. Я. Франка 188
Урок внеклассного чтения. Г. Горак «Трижды мне являлась любовь»  193
Изучение творчества Леси Украинки. Цикл уроков 205
Леся Украинка — дочь народа-титана 205
Лирика Леси Украинки 209
Леся Украинка «Лесная песня» 214
Драма Леси Украинки «Боярыня». Проблема ответственности за судьбу родины в драме  220
Беседа о внеклассном чтении. Николай Олейник «Дочь Прометея». Урок внеклассного чтения 224
11 класс 
І. О. Радченко  229
Урок из цикла «Изучение творчества Валерьяна Подмогильного» 229
В. Подмогильний. Роман «Город». Образ Степана Радченко 229
Урок из цикла «Литература ХХ столетия» 243
Особенности мировосприятия художников XX столетия. Урок — художественный коллаж  243
Урок из цикла «Литературное Прикарпатье» 249
«Поэзии княжить вечно». Жизнь и творчество Тараса Мельничука 249
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 5
    Гостей: 5
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті