ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » Бібліотека вчителя » Відкритий урок


Відкриті уроки з української мови


Назва: Розробки відкритих уроків української мови
Автор: Корицька Г. Р.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 208
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.45 mb
Мова: українська

Посібник містить конспекти нетрадиційних уроків з української мови відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. Розроблені уроки відзначаються багатоваріантністю форм і методів організації праці, побудовані на засадах розвивального навчання, що сприяє розвитку в учнів мисленнєвих операцій. Для вчителів української мови та літератури, організаторів позакласної роботи, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів.

Змicт українською мовою
7 клас
Підготовка та проведення уроків розвитку 
зв’язного мовлення у 7-х класах 6
Уроки мови. 7 клас  15
Уроки № 1–2. Зв’язність тексту. Актуальне членування речення: 
«дане» і «нове». Типи мовлення 15
Урок № 3. Повторення вивченого про текст і стилі мовлення  19
Урок № 4. Усний твір-роздум з елементами опису 23
Урок № 5. Твір-роздум з елементами опису 27
Урок № 6. Твір-роздум дискусійного характеру 30
Урок № 7. Написання твору за власними спостереженнями 
та картинами 34
Урок № 8. Твір-опис зовнішності людини за власним 
спостереженням 37
Урок № 9. Особливості побудови розповіді про процес праці 41
Урок № 10. Переказ тексту-розповіді про процес праці 44
Урок № 11. Усний стислий переказ тексту художнього стилю 46
Урок № 12. Твір-роздум про вчинки людей на основі власних 
спостережень 49
Урок № 13. Стислий усний переказ тексту наукового стилю 54
Урок № 14. Детальний усний переказ тексту публіцистичного 
стилю 56
Уроки 15–16. Твір-оповідання за картиною 58
Урок № 17. Замітка до стінгазети дискусійного характеру 63
Урок № 18. Усний твір-оповідання за поданим сюжетом 66
Урок № 19. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом 69
Урок № 20. Усний твір-роздум дискусійного характеру 71
Уроки № 21–22. Твір на морально-етичну тему у публіцистичному 
стилі 73
Уроки № 23–24. Контрольний переказ розповідного тексту 
з елементами опису місцевості 76
Урок № 25. Ділові папери. Розписка 78
8 клас 
Підготовка та проведення уроків розвитку 
зв’язного мовлення у 8-х класах  80
Уроки мови. 8 клас  86
Уроки № 1–2. Повторення відомостей про мовлення. Види 
аудіювання: глобальне, докладне, критичне (практично). 
Навчальне аудіювання. Види читання: вивчальне, 
ознайомлювальне, вибіркове. Навчальне читання мовчки 86
Урок № 3. Особливості побудови опису місцевості. Усний 
вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису 
місцевості 89
Урок № 4. Усний твір-опис місцевості на основі особистих 
спостережень 91
Уроки № 5–6. Стислий письмовий переказ розповідного тексту, 
що містить опис місцевості 92
Урок № 7. Особливості побудови опису пам’яток історії та 
культури. Усний вибірковий переказ розповідного характеру 
з елементами опису пам’ятки 94
Урок № 8. Усний твір-опис пам’ятки історії та культури 
(за складним планом) 96
Уроки № 9–10. Контрольний письмовий стислий переказ 
художнього розповідного тексту з елементами опису пам’ятки 
історії та культури 97
Урок № 11. Контрольний письмовий твір-опис пам’ятки історії 
та культури 99
Урок № 12. Тематичні виписки як спосіб засвоєння почутого 
і прочитаного 100
Урок № 13. Усний докладний переказ тексту наукового стилю 101
Уроки № 14–15. Письмовий стислий переказ тексту наукового 
стилю 103
Урок № 16. Письмовий твір-опис місцевості на основі 
особистих спостережень 105
Уроки № 17–18. Усний твір-роздум на морально-етичні та 
суспільні теми в публіцистичному стилі 106
Урок № 19. Усне повідомлення на тему про мову, що потребує 
зіставлення й узагальнення матеріалу (в науковому стилі) 107
Уроки № 20–21. Контрольний стислий переказ розповідного 
тексту з елементами опису місцевості або пам’ятки історії та 
культури 108
Урок № 22. Ділові папери. Протокол 110
Урок № 23. Усний твір-оповідання на основі почутого 
з обрамленням 111
Уроки № 24–25. Переказ тексту, що є оповіданням 
з обрамленням 112
Урок № 26. Усний твір-опис природи 114
9 клас
підготовка та проведення уроків розвитку 
зв’язного мовлення у 9-х класах 116
Уроки мови. 9 клас  117
Урок № 1. Повторення відомостей про мовлення. Особливості 
мовлення. Мовленнєва ситуація 117
Урок № 2. Стилі і типи мовлення. Підготовка до написання 
твору-опису зовнішності людини (інтегрований урок 
української мови та інформатики) 119
Уроки № 3–4. Письмовий стислий переказ тексту 
публіцистичного стилю 123
Урок № 5–6. Твір-роздум на морально-етичну тему 125
Урок № 7. Ділові папери. Заява. Автобіографія 127
Урок № 8. Докладний переказ тексту 128
Урок № 9. Діалог (обговорення певної теми) 130
Урок № 10. Оповідання на самостійно обрану тему 131
Урок № 11. Підготовка до написання твору в публіцистичному 
стилі на морально-етичну тему 132
Уроки № 12–13. Доповідь (реферат) на тему «Що нам потрібно 
відроджувати?» 137
Урок № 14. Переказ тексту наукового стилю (докладний) 139
Урок № 15. Творчий переказ «Прощання» 141
Урок № 16. Усне повідомлення на тему про мову, що потребує 
зіставлення й узагальнення матеріалу (в науковому стилі) 145
Урок № 17. Стаття до газети на морально-етичну тему 146
Урок № 18. Тези статей на суспільно-політичну тему 149
Урок № 19–20. Переказ художнього твору з творчим завданням 150
Відомості про авторів 153

Содержание на русском языке
7 класс
Подготовка и проведение уроков развития связного речи в 7-х классах 6
Уроки языки. 7 класс 15
Уроки № 1–2. Связность текста. Актуальное членение предложения: «данное» и «новое». Типы речи 15
Урок № 3. Повторение изученного о тексте и стилях речи 19
Урок № 4. Устное произведение-раздумье с элементами описания 23
Урок № 5.Произведение-раздумье с элементами описания 27
Урок № 6.Произведение-раздумье дискуссионного характера 30
Урок № 7. Написание произведения по собственным наблюдениям и картинам 34
Урок № 8.Произведение-описание внешности человека по собственным наблюдениям 37
Урок № 9. Особенности построения рассказа о процессе работы 41
Урок № 10. Пересказ текста-рассказа о процессе работы 44
Урок № 11. Устный краткий пересказ текста художественного стиля 46
Урок № 12.Произведение-раздумье о поступках людей на основе собственных наблюдений 49
Урок № 13. Краткий устный пересказ текста научного стиля 54
Урок № 14. Детальный устный пересказ текста публицистического стиля 56
Уроки 15–16.Произведение-рассказ по картине 58
Урок № 17. Заметка в стенгазету дискуссионного характера 63
Урок № 18. Устное произведение-рассказ по представленному сюжету 66
Урок № 19. Письменное произведение-рассказ по представленному сюжету 69
Урок № 20. Устное произведение-раздумье дискуссионного характера 71
Уроки № 21–22. Произведение на морально-этическую тему в публицистическом стиле 73
Уроки № 23–24. Контрольный пересказ повествовательного текста с элементами описания местности 76
Урок № 25. Деловые бумаги. Расписка 78
8 класс 
Подготовка и проведения уроков развития связной речи в 8-х классах  80
Уроки языки. 8 класс  86
Уроки № 1–2. Повторение сведений о речи. Виды аудирования: глобальное, подробное, критическое (практически). Учебное аудирование. Виды чтения:учебное, ознакомительное, выборочное. Учебное чтение молча 86
Урок № 3. Особенности построения описания местности. Устный выборочный пересказ повествовательного текста с элементами описания местности 89
Урок № 4. Устное произведение-описание местности на основе личных наблюдений 91
Уроки № 5–6. Краткий письменный пересказ повествовательного текста, который содержит описание местности 92
Урок № 7. Особенности построения описания памяток истории и культуры. Устный выборочный пересказ повествовательного характера с элементами описания памятки 94
Урок № 8. Устное произведение-описание памятки истории и культуры ( по сложному плану) 96
Уроки № 9–10. Контрольный письменный краткий пересказ художественного повествовательного текста с элементами описания памятки истории и культуры 97
Урок № 11. Контрольное письменное произведение-описание памятки истории и культуры 99
Урок № 12. Тематические выписки как образ усвоения услышанного и прочитанного 100
Урок № 13. Устный подробный пересказ текста научного стиля 101
Уроки № 14–15. Письменный краткий пересказ текста научного стиля 103
Урок № 16. Письменное произведение-описание местности на основе личных наблюдений 105
Уроки № 17–18. Устное произведение-раздумье на морально-этические и общественные темы в публицистическом стиле 106
Урок № 19. Устное сообщение на тему о языке, который нуждается в сопоставлении и обобщении материала ( в научном стиле) 107
Уроки № 20–21. Контрольный краткий пересказ повествовательного текста с элементами описания местности или памятки истории и культуры 108
Урок № 22. Деловые бумаги. Протокол 110
Урок № 23. Устное произведение-рассказ на основе услышанного с обрамлением 111
Уроки № 24–25. Пересказ текста, что является рассказом с обрамлением 112
Урок № 26. Устное произведение-описание природы 114
9 класс
подготовка и проведения уроков развития связного речи в 9-х классах 116
Уроки языки. 9 класс  117
Урок № 1. Повторение сведений о речи. Особенности речи. Языковая ситуация 117
Урок № 2. Стили и типы речи. Подготовка к написанию произведения-описания внешности человека (интегрированный урок украинского языка и информатики) 119
Уроки № 3–4. Письменный краткий пересказ текста публицистического стиля 123
Урок № 5–6.Произведение-раздумье на морально-этическую тему 125
Урок № 7. Деловые бумаги. Заявление. Автобиография 127
Урок № 8. Подробный пересказ текста 128
Урок № 9. Диалог (обсуждение определенной темы) 130
Урок № 10. Рассказ на самостоятельно избранную тему 131
Урок № 11. Подготовка к написанию произведения в публицистическом стиле на морально-этическую тему 132
Уроки № 12–13. Доклад (реферат) на тему «Что нам нужно возрождать?» 137
Урок № 14. Пересказ текста научного стиля (подробный) 139
Урок № 15. Творческий пересказ «Прощание» 141
Урок № 16. Устное сообщение на тему о языке, который нуждается в сопоставлении и обобщении материала ( в научном стиле) 145
Урок № 17. Статья в газету на морально-этическую тему 146
Урок № 18. Тезисы статей на общественно-политическую тему 149
Урок № 19–20. Пересказ художественного произведения с творческой задачей 150
Сведения об авторах 153
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 10
    Гостей: 10
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті