ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 10 клас


Дидактичні картки з біології. 10 клас


Назва:Дидактичні картки з біології. 10 клас
Автор: О. Шаповаленко
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 64
Розмір файлу: 1 mb 
Формат файлу: .pdf
Мова: українська
 
Посібник містить дидактичні матеріали у вигляді карток, кожна з яких займає окрему сторінку для зручного ксерокопіювання. Картки розподілено за темами та уроками курсу біології для 10 класу для стандартного та академічного профілів навчання. Набір різних типів завдань дозволяє використовувати картки для учнів різного рівня навчальних досягнень, вибираючи певні завдання для індивідуальної роботи. Посібник можна використовувати також для позакласної роботи з біології та підготовки учнів до біологічних олімпіад.
 
Зміст українською мовою
Календарне планування «Загальна біологія. 10 клас»  5
Вступ
Урок 1. Короткий нарис історії розвитку біології. Видатні вчені-біологи  7
Урок 2. Рівні організації живої матерії. Розкриття поняття «життя»  8
Урок 3. Методи біологічних досліджень  9
Неорганічні речовини
Урок 4. Елементарний склад живих організмів 10
Урок 5. Неорганічні речовини: мінеральні солі 11
Урок 6. Неорганічні речовини: вода 12
Урок 7. Узагальнення й систематизація знань 13
Органічні речовини
Урок 8. Ліпіди 14
Урок 9. Моносахариди, полісахариди, їх будова, властивості, функції 15
Урок 10. Амінокислоти, білки. Їх будова, властивості 16
Урок 11. Функції білків 17
Урок 12. Нуклеотиди, нуклеїнові кислоти. Їх будова, властивості, функції. (РНК, АТФ) 18
Урок 13. Нуклеотиди, нуклеїнові кислоти. Їх будова, властивості, функції. (ДНК) (початок) 19
Урок 13. Нуклеотиди, нуклеїнові кислоти. Їх будова, властивості, функції. (ДНК) (закінчення) 20
Урок 14. Єдність хімічного складу організмів 21
Урок 15. Узагальнення. Контроль знань з теми 22
Клітина
Урок 16. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень 23
Урок 17. Клітинні мембрани, їх будова та функції 24
Урок 18. Поверхневий апарат клітини — система отримання інформації із зовнішнього середовища, його функції 25
Урок 19. Ядро — система збереження спадкової інформації. Будова та функції ядра 26
Урок 20. Нуклеоїд прокаріотичних клітин 27
Урок 21. Узагальнення й систематизація знань 28
Цитоплазма, її компоненти
Урок 22. Цитозоль 29
Урок 23. Одномембранні органели цитоплазми: ендоплазматична сітка, апарат Гольджи, лізосоми, вакуолі. Їх будова та роль у клітині 30
Урок 24. Двомембранні органели. Мітохондрії та процес дихання, пластиди та процес фотосинтезу 31
Урок 25. Цитоскелет. Клітинний центр. Рибосоми. Синтез білка 32
Урок 26. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів 33
Урок 27. Узагальнення й систематизація знань 34
Клітина — цілісна система
Урок 28. Клітинний цикл. Мітоз 35
Урок 29. Мейоз. Каріотип 36
Урок 30. Обмін речовин і енергії в клітині (енергетичний обмін) (початок) 37
Урок 30. Обмін речовин і енергії в клітині (енергетичний обмін) (закінчення) 38
Урок 31. Обмін речовин і енергії в клітині (біосинтез білка та НК) 39
Урок 32. Обмін речовин і енергії в клітині (фотосинтез, хемосинтез) 40
Урок 33. Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології 41
Урок 34. Узагальнення й систематизація знань 42
Неклітинні форми життя
Урок 35. Віруси. Будова 43
Урок 36. Віруси. Життєві цикли 44
Урок 37. Роль вірусів у природі та житті людини 45
Урок 38. Роль вірусів у природі та житті людини 46
Урок 39. Пріони та віроїди 47
Урок 40. Узагальнення й систематизація знань 48
Одноклітинні організми
Урок 41. Прокаріоти. Особливості їх організації 49
Урок 42. Прокаріоти. Особливості їх організації 50
Урок 43. Еукаріоти. Особливості їх організації. Колоніальні організми 51
Урок 44. Еукаріоти. Особливості їх організації. Колоніальні організми 52
Урок 45. Бактерії. Роль бактерій у природі та житті людини 53
Урок 46. Узагальнення й систематизація знань 54
Багатоклітинні організми
Урок 47. Багатоклітинні організми без справжніх тканин. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами 55
Урок 48. Будова й функції тканин. Гістотехнологія (тканини рослин) 56
Урок 49. Будова й функції тканин. Гістотехнологія (тканини тварин) 57
Урок 50. Багатоклітинні організми: гриби, рослини, тварини. Органи багатоклітинних організмів 58
Урок 51. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів 59
Урок 52. Узагальнення й систематизація знань (початок) 60
Урок 52. Узагальнення й систематизація знань (закінчення) 61
Корисна інформація для проведення уроків. Таблиці
Основні властивості живого 62
Значення деяких мінеральних речовин для живих організмів 62
Особливості будови й функції оліго- і полісахаридів 63
Функції білків 63
Будова та функції одномембранних органел
 
Содержание на русском языке
Календарное планирование «Общая биология. 10 класс »5
Введение
Урок 1. Краткий очерк истории развития биологии. Выдающиеся ученые-биологи 7
Урок 2. Уровни организации живой материи. Раскрытие понятия «жизнь» 8
Урок 3. Методы биологических исследований 9
Неорганические вещества
Урок 4. Элементарный состав живых организмов 10
Урок 5. Неорганические вещества: минеральные соли 11
Урок 6. Неорганические вещества: вода 12
Урок 7. Обобщение и систематизация знаний 13
Органические вещества
Урок 8. Липиды 14
Урок 9. Моносахариды, полисахариды, их строение, свойства, функции 15
Урок 10. Аминокислоты, белки. Их строение, свойства 16
Урок 11. Функции белков 17
Урок 12. Нуклеотиды, нуклеиновые кислоты. Их строение, свойства, функции. (РНК, АТФ) 18
Урок 13. Нуклеотиды, нуклеиновые кислоты. Их строение, свойства, функции. (ДНК) (начало) 19
Урок 13. Нуклеотиды, нуклеиновые кислоты. Их строение, свойства, функции. (ДНК) (окончание) 20
Урок 14. Единство химического состава организмов 21
Урок 15. Обобщение. Контроль знаний по теме 22
Клетка
Урок 16. История изучения клетки. Методы цитологических исследований 23
Урок 17. Клеточные мембраны, их строение и функции 24
Урок 18. Поверхностный аппарат клетки - система получения информации из внешней среды, его функции 25
Урок 19. Ядро - система хранения наследственной информации. Строение и функции ядра 26
Урок 20. Нуклеоидом прокариотических клеток 27
Урок 21. Обобщение и систематизация знаний 28
Цитоплазма, ее компоненты
Урок 22. Цитозоль 29
Урок 23. Одномембранных органеллы цитоплазмы: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли. Их строение и роль в клетке 30
Урок 24. Двомембранни органеллы. Митохондрии и процесс дыхания, пластиды и процесс фотосинтеза 31
Урок 25. Цитоскелет. Клеточный центр. Рибосомы. Синтез белка 32
Урок 26. Строение клеток прокариот и эукариот 33
Урок 27. Обобщение и систематизация знаний 34
Клетка - целостная система
Урок 28. Клеточный цикл. Митоз 35
Урок 29. Мейоз. Кариотип 36
Урок 30. Обмен веществ и энергии в клетке (энергетический обмен) (начало) 37
Урок 30. Обмен веществ и энергии в клетке (энергетический обмен) (окончание) 38
Урок 31. Обмен веществ и энергии в клетке (биосинтез белка и НК) 39
Урок 32. Обмен веществ и энергии в клетке (фотосинтез, хемосинтез) 40
Урок 33. Современная клеточная теория. Цитотехнологии 41
Урок 34. Обобщение и систематизация знаний 42
Неклеточные формы жизни
Урок 35. Вирусы. Строение 43
Урок 36. Вирусы. Жизненные циклы 44
Урок 37. Роль вирусов в природе и жизни человека 45
Урок 38. Роль вирусов в природе и жизни человека 46
Урок 39. Прионы и вироиды 47
Урок 40. Обобщение и систематизация знаний 48
Одноклеточные организмы
Урок 41. Прокариоты. Особенности их организации 49
Урок 42. Прокариоты. Особенности их организации 50
Урок 43. Эукариоты. Особенности их организации. Колониальные организмы 51
Урок 44. Эукариоты. Особенности их организации. Колониальные организмы 52
Урок 45. Бактерии. Роль бактерий в природе и жизни человека 53
Урок 46. Обобщение и систематизация знаний 54
Многоклеточные организмы
Урок 47. Многоклеточные организмы без настоящих тканей. Многоклеточные организмы с настоящими тканями 
Урок 48. Строение и функции тканей. Гистотехнология (ткани растений) 56
Урок 49. Строение и функции тканей. Гистотехнология (ткани животных) 57
Урок 50. Многоклеточные организмы: грибы, растения, животные. Органы многоклеточных организмов 58
Урок 51. Регуляция функций в многоклеточных организмов 59
Урок 52. Обобщение и систематизация знаний (начало) 60
Урок 52. Обобщение и систематизация знаний (окончание) 61
Полезная информация для проведения уроков. Таблицы
Основные свойства живого 62
Значение некоторых минеральных веществ для живых организмов 62
Особенности строения и функции олиго-и полисахаридов 63
Функции белков 63
Строение и функции одномембранных органелл
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 2
    Гостей: 2
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті