ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 10 клас


Українська мова 10 клас. Профільний рівень: Матеріали до уроків

Скачати демо-версію

Назва: Українська мова 10 клас. Профільний рівень: Матеріали до уроків 
Автори: Т. І. Крехно, І. В. Волкова, І. М. Дишлюк 
Видавництво: Ранок
Кількість сторінок: 480 
Формат файлу: .pdf 
Розмір файлу: 53 Mb
Мова: українська
 
Пропонований посібник відповідає чинній Програмі з української мови для профільного навчання учнів 10–11 класів (філологічний напрям, про­філь — українська філологія). 
 
Кожний розділ посібника містить теоретичний блок, вправи та завдання, контрольні питання і завдання, список рекомендованої літератури. У виданні також подано матеріал для проведення усіх видів контрольних робіт і уроків розвитку зв’язного мовлення.

Зміст
Передмова 3

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

Основні функції мови. Причини звуження функцій мови 4

Мова і держава. Українське законодавство про мову 5

Мовна ситуація в державі. Мовні обов’язки громадян 25

Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови 27

Українська мова як одна з індоєвропейських мов 28

Українська мова в колі слов’янських мов. Ознаки самобутності української мови.Спільні й відмінні риси української мови поряд з іншими слов’янськими мовами 28

Контрольні питання і завдання. 29

Вправи та завдання 30

Рекомендована література. 31

З історії розвитку української мови (короткі відомості)

Основні етапи формування і розвитку української національної мови 32

Праслов’янська мова (III тис.до н.е.— VІ ст.н.е.). 32

Протодавньоруська мова (VІ ст.— ІХ ст.). 32

Давньоруська мова (ІХ ст.— перша половина ХІІІ ст.). 33

Староукраїнська літературна мова (друга половина ХІІІ ст.— ХVІІІ ст.). 34

Нова українська мова (XIX–XXI століття). 36

Поява писемності у східних слов’ян.Кирилиця як основа для розвитку сучасних слов’янських систем письма 38

Види письма в період Київської Русі: устав, напівустав, скоропис 42

«Граматика» Мелетія Смотрицького (1619) 43

Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643) 45

Сучасний український алфавіт 45

Особливості розвитку української мови на сучасному етапі 47

Контрольні питання і завдання. 49

Вправи та завдання 51

Рекомендована література. 56

Українська мова як вища форма існування національної мови

Мова загальнонародна та літературна 58

Мовна норма 59

Діалекти української мови 61

Стилістика і культура мовлення 63

Стильові різновиди сучасної української мови. 63

Контрольні питання і завдання. 66

Вправи та завдання 66

Рекомендована література. 68

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

Місце фонетики та орфоепії в системі мови 69

Фонетика як наука 69

Основні фонетичні одиниці української мови 70

Звук і фонема 70

З історії української фонетики 71

Співвідношення між буквами, фонемами та звуками. Фонетична та фонематична транскрипція 71

Варіанти фонем 72

Система голосних фонем в українській мові 73

Система приголосних фонем в українській мові 74

Звукові зміни в системі голосних і приголосних сучасної української мови 76

Акомодація 76

Асиміляція 77

Дисиміляція 79

Чергування 79

Чергування [о] та [е] з [і]. 80

Чергування [о] і [е] з нулем звука. 81

Чергування [о] з [е] після шиплячих ж, ч, ш, дж та [й]. 81

Чергування [о] з [а]. 81

Чергування [е] з [и]. 81

Зміни приголосних при словотворенні 82

Подовження та подвоєння 83

Спрощення в групах приголосних 84

Склад. Складоподіл в українській мові 85

Правила фонетичного складоподілу в українській мові 86

Схема фонетичного аналізу слова. 87

Стилістика і культура мовлення 87

Стилістичні засоби фонетики. Милозвучність української мови. 87

Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис. Ритмомелодика живого та художнього мовлення. 89

Контрольні питання і завдання. 90

Вправи та завдання 91

Завдання до самостійної роботи. 95

Рекомендована література. 96

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної мови

Орфоепія як наука. Основні одиниці орфоепії 97

Основні норми сучасної літературної вимови 97

Наголос 100

Види наголосів 101

Інтонація 102

Інтонаційні особливості українського мовлення 102

Повноголосся як одна з основних характеристик української вимови 103

Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини 103

Стилістика і культура мовлення 105

Орфоепічна норма.Особливості використання орфоепічного словника як кодексу орфоепічної норми. 105

Мовні недоліки у вимові й наголошуванні слів, шляхи їх усунення. 105

Контрольні питання і завдання. 106

Вправи та завдання .107

Рекомендована література. 109

Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів

З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії 110

Основні принципи української орфографії: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференційний 112

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів 112

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і; сполучення йо, ьо 113

Основні правила написання м’якого знака 113

Основні правила написання апострофа 114

Уживання великої букви 114

Лапки у власних назвах 116

Написання складних слів разом, окремо, через дефіс 116

Правопис складноскорочених слів 118

Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ 118

Правопис українських імен по батькові. 118

Правопис українських прізвищ. 118

Правопис російських прізвищ. 119

Складоподіл і правила переносу слів із рядка в рядок 120

Орфографічні правила переносу. 120

Технічні правила переносу. 121

Графічне скорочення слів 121

Правопис географічних назв 122

Написання українських географічних назв. 122

Написання слов’янських географічних назв. 122

Написання іншомовних географічних назв. 123

Написання слів іншомовного походження 124

Написання и, і, ї в іншомовних словах. 124

Написання е, є в іншомовних словах. 124

Подвоєння приголосних в іншомовних словах. 125

Уживання апострофа та м’якого знака в іншомовних словах 125

Написання у після ж, ш 125

Стилістика і культура мовлення 126

Основні орфографічні норми. 126

Типові помилки, зумовлені відхиленням від орфографічної норми. 126

Нововведення в українському правописі. 127

Орфографічний аналіз слів. 128

Редагування тексту з орфографічними помилками.Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. 128

Контрольні питання і завдання. 130

Вправи та завдання 131

Рекомендована література. 135

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

Предмет і завдання лексикології 136

Слово як основна мовна одиниця 137

Системні відношення в лексиці української мови 137

Лексичне значення слова і поняття.Слова конкретні й абстрактні 138

Типи лексичних значень 139

Явище омонімії в сучасній українській мові 142

Паронімія в українській мові 145

Синоніми та їх види 145

Антоніми та їх види 146

Стилістика і культура мовлення 147

Використання тлумачного словника. 147

Парономазія як художньо-стильовий прийом. Перифрази, евфемізми, табу. 147

Стилістичне забарвлення синонімів.Типи синонімів. 148

Мовна надмірність (багатослів’я) і мовна недостатність. 149

Стилістичні фігури (антитеза, оксиморон). 149

Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів.Словник символів. 150

Лексика української мови за походженням 151

Власне українська лексика 151

Українізми в лексичному складі інших слів. 152

Слова, успадковані з індоєвропейських та східнослов’янських мовних спільностей. 152

Слова спільнослов’янського походження. 153

Східнослов’янська (давньоруська) лексика. 153

Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. 154

Латинські і грецькі елементи у складі різних груп лексики. 154

Причини і джерела лексичних запозичень.Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми у складі української мови. 155

Кальки.Варваризми. 158

Поняття про старослов’янську мову, її ознаки, роль у розвитку української мови. 158

Стилістика і культура мовлення 159

Стилістична роль старослов’янізмів. 159

Правильне й доцільне використання власне українських слів, запозичених слів. 159

Словник іншомовних слів 159

Лексика української мови за сферою її використання, стилістичною диференціацією 160

Топоніміка й ономастика в складі української лексики. 160

Лексичне багатство діалектної лексики. Етнографізми. 161

Професійна лексика. 161

Лексика окремих соціальних груп. 163

Стилістика і культура мовлення 164

Стилістична диференціація лексики сучасної української мови. 164

Словник діалектизмів. 165

Активна й пасивна лексика сучасної української літературної мови 165

Застарілі слова та їх різновиди.Архаїзми, історизми.Можливість відтворення духовної культури за архаїчною лексикою. 165

Неологізми.Причини і шляхи виникнення нових слів.Загальномовні та авторські неологізми. 167

Схема лексикологічного аналізу слова. 168

Контрольні завдання та питання. 168

Вправи та завдання 169

Завдання до самостійної роботи. 174

Рекомендована література. 177

Фразеологія як розділ мовознавства

Фразеологічні одиниці української мови: фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення 178

Основні ознаки фразеологізмів 179

Джерела української фразеології 180

Актуальні проблеми української фразеології на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки 181

Прислів’я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури 182

Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів 183

Стилістика і культура мовлення 184

Національно-мовний колорит української фразеології. 184

Стилiстичні засоби фразеологiчних одиниць у творах видатнихписьменників. 187

Фразеологічні словники і довідники. 189

Контрольні питання і завдання. 189

Вправи та завдання 190

Рекомендована література. 193

Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників

Словники як відображення історії і культури українського народу.З історії лексикографії 194

Словник Лаврентія Зизанія (1596) 194

«Лексикон» Памво Беринди (1627) 195

Сучасні словники української мови 197

Основні типи словників, особливості їх побудови 197

Стилістика і культура мовлення 206

Стилістичні засоби лексикографії. 206

Контрольні питання і завдання. 208

Вправи та завдання 208

Рекомендована література. 214

Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів

Морфемна і словотвірна структура слова 215

Мотивоване і мотивуюче слово, структурно-семантичні зв’язки між ними 216

Основа похідна і непохідна 216

Твірна основа та словотворчий формант 217

Словотвірний тип і словотвірне значення 217

Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні й неморфологічні 218

Історичні зміни в морфемному складі слова: спрощення, перерозклад, ускладнення 220

Сучасні тенденції в українському словотворі 222

Етимологія як учення про походження слів 222

Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту 224

Творення множинних назв жителів. 224

Творення одиничних назв жителів чоловічого і жіночого роду. 225

Творення присвійних прикметників 226

Творення прикметникових форм від різних географічних назв 226

Переклад російських лексем на позначення назв осіб за професією українською мовою 228

Основні способи творення дієслів 229

Основні способи творення прислівників 229

Складні, складноскорочені слова (абревіатури), способи їх творення та написання 229

Стилістика і культура мовлення 230

Стилістичне використання засобів словотвору. 230

Синонімія словотвірних афіксів 233

Національно-специфічне вживання зменшено-пестливих форм 234

Особливості вживання осново- і словоскладання, абревіатур, їх правильна вимова. 234

Морфемний словник.Етимологічний словник. 235

Контрольні питання і завдання. 236

Вправи та завдання .236

Рекомендована література. 240

Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови

Розділи граматики 241

Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми 241

Основні способи вираження граматичних значень 242

Основні поняття морфології.Словозміна.Парадигма.Словоформа 244

Повнозначні та службові частини мови.Вигуки і модальні слова 245

Взаємоперехід частин мови 246

З історії вивчення частин мови 247

Стилістика і культура мовлення 249

Морфологічні засоби виразності мови. 249

Морфологічні норми.Нормативне вживання форм слова. 250

Контрольні питання і завдання. 250

Вправи та завдання 251

Рекомендована література. 254

Самостійні частини мови

Іменник як частина мови

Лексико-граматичні розряди іменників 256

Власні й загальні назви. 256

Назви істот і неістот. 257

Конкретні й абстрактні назви. 258

Категорія збірності. 259

Категорія речовинності. 259

Граматичні категорії іменника 260

Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. 260

Граматична категорія відмінка. 261

Словозміна іменників. 263

Форми іменників орудного і місцевого відмінків з прийменниками на позначення руху в просторі 264

Стилістика і культура мовлення 270

Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. 270

Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні властивості. 270

Особливості роду іменників — назв осіб за професією, званням тощо. 271

Стилістичні особливості іменників середнього і спільного роду .272

Стилістичні особливості форм числа іменників 273

Написання та відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові 273

Стилістичне використання кличного відмінка іменників. 274

Порушення норм відмінювання іменників у художньому мовленні. 274

Схема морфологічного аналізу іменника. 274

Контрольні питання і завдання. 275

Вправи та завдання 276

Рекомендована література. 281

Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції

Лексико-граматичні розряди прикметників, їх особливості і функціонування в мовленні 283

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння 285

Повні і короткі форми прикметників.Стягнені і нестягнені форми повних прикметників 287

Відмінювання прикметників 287

Стилістика і культура мовлення 287

Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників. 287

Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників. 289

Стилістична роль повних і неповних прикметників. 289

Наголошення відмінкових форм прикметників. 289

Помилки у вживанні форм ступенів порівняння. 289

Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників. 290

Схема морфологічного аналізу прикметника. 290

Контрольні питання і завдання. 290

Вправи та завдання 291

Рекомендована література. 294

Своєрідність займенника як частини мови

Співвідносність займенників з іншими частинами мови 295

Розряди займенників за значенням, їх характеристика 295

Відмінювання займенників 298

Явище прономіналізації 298

Словотвірні характеристики займенника.Правопис займенників 300

Перехід займенників в інші частини мови 300

Стилістика і культура мовлення 300

Стилістичні функції займенників. 300

Синонімічні заміни особових займенників. 301

Ввічливо-пошанне значення займенників.Запобігання двозначності висловлювання при їх уживанні. 301

Наголос у займенниках. 302

Стилістичні функції займенника воно. 303

Схема морфологічного аналізу займенника 303

Контрольні питання і завдання. 303

Вправи та завдання 303

Рекомендована література. 306

Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції

Формування числівника як частини мови.Число і числівник 308

Відмінювання числівників 308

Відмінювання означено-кількісних числівників. 308

Відмінювання числівників від п’яти до двадцяти, від одинадцяти до дев’ятнадцяти, а також числівників двадцять, тридцять. 309

Відмінювання числівників від п’ятдесяти до вісімдесяти 309

Відмінювання числівників від двохсот до дев’ятсот. 309

Відмінювання числівників сорок, дев’яносто, сто. 309

Відмінювання неозначено-кількісних числівників. 309

Відмінювання збірних числівників. 310

Відмінювання дробових числівників. 310

Відмінювання порядкових числівників. 310

Уживання числівників з іменниками в непрямих відмінках 310

Написання числівників і відчислівникових слів 311

Стилістика і культура мовлення 311

Стилістична роль числівників. 311

Наголос у числівниках. 312

Синонімія числівників. 312

Сполучення числівників з іменниками. 313

Схема морфологічного аналізу числівника. 314

Контрольні питання і завдання. 314

Вправи та завдання 314

Рекомендована література. 316

Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції

Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні 317

Особливості семантики 318

Дві основи дієслова 319

Поділ дієслів на дієвідміни.Словозміна дієслів I та II дієвідмін 320

Види дієслів (доконаний і недоконаний).Їх творення, вживання одного в значенні іншого 320

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення 322

Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), їх творення 323

Особові, родові, числові форми дієслів 325

Чергування приголосних в особових формах дієслів 327

Перехідні й неперехідні дієслова 328

Стан дієслова 328

Зворотні дієслова 329

Стилістика і культура мовлення 330

Стилістичні можливості граматичних форм.Функції дієслова в художньому стилі. 330

Синонімія форм часу дієслів. 331

Стилістичне вживання способових і часових форм дієслова.Стилістичні функції дієслівних форм. 331

Схема морфологічного аналізу дієслова. 332

Контрольні питання і завдання. 333

Вправи та завдання 333

Рекомендована література. 338

Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників

Активні та пасивні дієприкметники, їх творення 339

Відмінювання дієприкметників 341

Дієприкметниковий зворот 341

Перехід дієприкметників в інші частини мови 341

Безособові форми на -но, -то 342

Схема морфологічного аналізу дієприкметника. 342

Контрольні питання і завдання. 342

Вправи та завдання 343

Дієприслівник як незмінювана форма дієслова

Лексичне значення, морфологічні ознаки, особливості творення 345

Дієприслівниковий зворот 346

Схема морфологічного аналізу дієприслівника. 346

Контрольні питання і завдання. 346

Вправи та завдання 346

Прислівник як частина мови: лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції

Розряди прислівників за значенням: означальні й обставинні 348

Морфологічні ознаки, синтаксичні функції прислівника 348

Ступені порівняння означальних прислівників 349

Прислівники за походженням. Морфологічні типи прислівників 350

Правопис прислівників і прислівникових сполучень 350

Написання не з прислівниками 352

Стилістика і культура мовлення 352

Стилістичні особливості прислівників із суфіксами емоційної оцінки. 352

Правильне наголошування прислівників. 353

Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання. 354

Схема морфологічного аналізу прислівника. 354

Контрольні питання і завдання. 354

Вправи та завдання 354

Рекомендована література. 357

Службові частини мови, їх загальна характеристика

Прийменник, його особливості.Групи за походженням та морфологічним складом 358

Правопис прийменників. 359

Особливості вживання деяких прийменників. 359

Перехід повнозначних слів у прийменники. 361

Схема морфологічного аналізу прийменника. 361

Контрольні питання і завдання. 361

Вправи та завдання 362

Сполучники сурядності та підрядності 364

Морфологічні типи сполучників. 365

Правопис сполучників. 366

Особливості вживання деяких сполучників. 366

Перехід повнозначних слів у сполучники. 367

Схема морфологічного аналізу сполучника. 367

Контрольні питання і завдання. 367

Вправи та завдання 368

Частки, їх функції, групи за значенням 369

Правопис заперечних часток. 371

Схема морфологічного аналізу частки. 372

Контрольні питання і завдання. 372

Вправи та завдання 372

Зв’язка 374

Вигуки, їх ознаки та розряди 375

Правопис вигуків.Розділові знаки в реченнях з вигуками. 376

Звуконаслідувальні слова. 376

Стилістика і культура мовлення 377

Стилістичні функції службових частин мови. 377

Синонімія прийменникових конструкцій.Повторення прийменників, сполучників як засіб увиразнення мовлення. 377

Функції модальних, заперечних часток. 378

Стилістичні функції вигуків. 379

Національні етикетні вигуки. 379

Контрольні питання і завдання. 379

Вправи та завдання 379

Рекомендована література. 381

Мовленнєва (комунікативна) змістова лінія. Мовленнєве спілкування. Стилістика і культура мовлення

Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування 382

Вербальні й невербальні засоби спілкування 382

Особливості аудіювання (слухання), говоріння, читання і письма 383

Мовленнєва ситуація 384

Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача.Мовленнєва тактика.Мовні засоби мовленнєвої ситуації.Причини комунікативних помилок 385

Монологічне і діалогічне мовлення.Особливості монологічного мовлення в різних сферах спілкування 385

Виступ на зборах, семінарах, конференції 386

Особливості діалогічного мовлення в різних сферах спілкування 387

Дискусійне мовлення 388

Види читання: переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювально-реферативне та ін. 389

Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності.Текстоутворювальні категорії.Закономірності побудови тексту 389

Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів 391

Написання тез, конспектів, анотацій, рефератів.Можливості комп’ютерних текстових редакторів 391

Комунікативні ознаки мовлення.Поняття про комунікативну доцільність, точність, логіку, естетичність мови 391

Розмовний стиль 392

Розмовне мовлення, сфера його використання, призначення, основні ознаки. 392

Науковий стиль 394

Сфери використання, призначення, особливості. 394

Редагування.Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів 397

Контрольні питання і завдання. 397

Вправи та завдання 398

Спілкування як важлива форма взаємодії людей. 398

Офіційне/неофіційне мовлення. 400

Визначення стилів мовлення 400

Створення текстів різних стилів, у тому числі публічних виступів, анотацій, висловлювань на задану тему 401

Комунікативні ознаки мовлення.Поняття про комунікативну доцільність, точність, логіку, естетичність мови. 403

Складання тез, конспектів. 403

Складання діалогів. 412

Вдосконалення мовлення (на рівні лексики, синтаксису, стилістики, логіки, техніки тощо). 412

Робота над текстом, у тому числі вдосконалення структури, лінгвістичний аналіз готових текстів. 413

Трансформація текстів. 414

Особливості аудіювання (слухання), говоріння, читання і письма. 416

Тексти для переказів, читання мовчки. 416

Тексти для аудіювання. 422

Рекомендована література. 429

Матеріал для проведення тестових контрольних робіт

Мова як суспільне явище.Українська мова в Україні. 430

З історії розвитку української мови (короткі відомості). 431

Українська мова як вища форма існування національної мови. 433

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему. 435

Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної мови. 440

Українська графіка.Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної мови. 441

Лексикологія української мови як учення про лексичний склад. 442

Фразеологія як розділ мовознавства. 444

Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників. 445

Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів. 446

Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови. 447

Самостійні частини мови.Іменник як частина мови. 449

Прикметник як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. 451

Своєрідність займенника як частини мови: співвідносність займенників з іншими частинами мови. 452

Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. 453

Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. 455

Дієприкметник як особлива форма дієслова.Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. 458

Дієприслівник як незмінювана форма дієслова: лексичне значення, морфологічні ознаки, особливості творення 459

Прислівник як частина мови: лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції 460

Службові частини мови, їх загальна характеристика

Прийменник, його особливості. 462

Сполучники сурядності та підрядності. 463

Частки, їх функції, групи за значенням. 464

Зв’язка.Вигуки, їх ознаки та розряди
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті