ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 10 клас


Українська мова. 10 клас. Профільний рівень: Матеріали до уроків

Скачати демо-версію

Назва: Українська мова 10 клас. Профільний рівень: Матеріали до уроків 
Автори: Т. І. Крехно, І. В. Волкова, І. М. Дишлюк 
Видавництво: Ранок
Кількість сторінок: 480 
Формат файлу: .pdf 
Розмір файлу: 53 Mb
Мова: українська
 
Зміст
Передмова 
 
Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні
 
Основні функції мови. Причини звуження функцій мови 
 
Мова і держава. Українське законодавство про мову 
 
Мовна ситуація в державі. Мовні обов’язки громадян 
 
Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови 
 
Українська мова як одна з індоєвропейських мов 
 
Українська мова в колі слов’янських мов. Ознаки самобутності української мови.Спільні й відмінні риси української мови поряд з іншими слов’янськими мовами 
 
Контрольні питання і завдання. 29
 
Вправи та завдання 30
 
Рекомендована література. 31
 
З історії розвитку української мови (короткі відомості)
 
Основні етапи формування і розвитку української національної мови 32
 
Праслов’янська мова (III тис.до н.е.— VІ ст.н.е.). 32
 
Протодавньоруська мова (VІ ст.— ІХ ст.). 32
 
Давньоруська мова (ІХ ст.— перша половина ХІІІ ст.). 33
 
Староукраїнська літературна мова (друга половина ХІІІ ст.— ХVІІІ ст.). 34
 
Нова українська мова (XIX–XXI століття). 36
 
Поява писемності у східних слов’ян.Кирилиця як основа для розвитку сучасних слов’янських систем письма 38
 
Види письма в період Київської Русі: устав, напівустав, скоропис 42
 
«Граматика» Мелетія Смотрицького (1619) 43
 
Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643) 45
 
Сучасний український алфавіт 45
 
Особливості розвитку української мови на сучасному етапі 47
 
Контрольні питання і завдання. 49
 
Вправи та завдання 51
 
Рекомендована література. 56
 
Українська мова як вища форма існування національної мови
 
Мова загальнонародна та літературна 58
 
Мовна норма 59
 
Діалекти української мови 61
 
Стилістика і культура мовлення 63
 
Стильові різновиди сучасної української мови. 63
 
Контрольні питання і завдання. 66
 
Вправи та завдання 66
 
Рекомендована література. 68
 
Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему
 
Місце фонетики та орфоепії в системі мови 69
 
Фонетика як наука 69
 
Основні фонетичні одиниці української мови 70
 
Звук і фонема 70
 
З історії української фонетики 71
 
Співвідношення між буквами, фонемами та звуками. Фонетична та фонематична транскрипція 71
 
Варіанти фонем 72
 
Система голосних фонем в українській мові 73
 
Система приголосних фонем в українській мові 74
 
Звукові зміни в системі голосних і приголосних сучасної української мови 76
 
Акомодація 76
 
Асиміляція 77
 
Дисиміляція 79
 
Чергування 79
 
Чергування [о] та [е] з [і]. 80
 
Чергування [о] і [е] з нулем звука. 81
 
Чергування [о] з [е] після шиплячих ж, ч, ш, дж та [й]. 81
 
Чергування [о] з [а]. 81
 
Чергування [е] з [и]. 81
 
Зміни приголосних при словотворенні 82
 
Подовження та подвоєння 83
 
Спрощення в групах приголосних 84
 
Склад. Складоподіл в українській мові 85
 
Правила фонетичного складоподілу в українській мові 86
 
Схема фонетичного аналізу слова. 87
 
Стилістика і культура мовлення 87
 
Стилістичні засоби фонетики. Милозвучність української мови. 87
 
Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис. Ритмомелодика живого та художнього мовлення. 89
 
Контрольні питання і завдання. 90
 
Вправи та завдання 91
 
Завдання до самостійної роботи. 95
 
Рекомендована література. 96
 
Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної мови
 
Орфоепія як наука. Основні одиниці орфоепії 97
 
Основні норми сучасної літературної вимови 97
 
Наголос 100
 
Види наголосів 101
 
Інтонація 102
 
Інтонаційні особливості українського мовлення 102
 
Повноголосся як одна з основних характеристик української вимови 103
 
Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини 103
 
Стилістика і культура мовлення 105
 
Орфоепічна норма.Особливості використання орфоепічного словника як кодексу орфоепічної норми. 105
 
Мовні недоліки у вимові й наголошуванні слів, шляхи їх усунення. 105
 
Контрольні питання і завдання. 106
 
Вправи та завдання .107
 
Рекомендована література. 109
 
Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів
 
З історії становлення і розвитку української графіки й орфографії 110
 
Основні принципи української орфографії: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференційний 112
 
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів 112
 
Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і; сполучення йо, ьо 113
 
Основні правила написання м’якого знака 113
 
Основні правила написання апострофа 114
 
Уживання великої букви 114
 
Лапки у власних назвах 116
 
Написання складних слів разом, окремо, через дефіс 116
 
Правопис складноскорочених слів 118
 
Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ 118
 
Правопис українських імен по батькові. 118
 
Правопис українських прізвищ. 118
 
Правопис російських прізвищ. 119
 
Складоподіл і правила переносу слів із рядка в рядок 120
 
Орфографічні правила переносу. 120
 
Технічні правила переносу. 121
 
Графічне скорочення слів 121
 
Правопис географічних назв 122
 
Написання українських географічних назв. 122
 
Написання слов’янських географічних назв. 122
 
Написання іншомовних географічних назв. 123
 
Написання слів іншомовного походження 124
 
Написання и, і, ї в іншомовних словах. 124
 
Написання е, є в іншомовних словах. 124
 
Подвоєння приголосних в іншомовних словах. 125
 
Уживання апострофа та м’якого знака в іншомовних словах 125
 
Написання у після ж, ш 125
 
Стилістика і культура мовлення 126
 
Основні орфографічні норми. 126
 
Типові помилки, зумовлені відхиленням від орфографічної норми. 126
 
Нововведення в українському правописі. 127
 
Орфографічний аналіз слів. 128
 
Редагування тексту з орфографічними помилками.Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. 128
 
Контрольні питання і завдання. 130
 
Вправи та завдання 131
 
Рекомендована література. 135
 
Лексикологія української мови як учення про лексичний склад
 
Предмет і завдання лексикології 136
 
Слово як основна мовна одиниця 137
 
Системні відношення в лексиці української мови 137
 
Лексичне значення слова і поняття.Слова конкретні й абстрактні 138
 
Типи лексичних значень 139
 
Явище омонімії в сучасній українській мові 142
 
Паронімія в українській мові 145
 
Синоніми та їх види 145
 
Антоніми та їх види 146
 
Стилістика і культура мовлення 147
 
Використання тлумачного словника. 147
 
Парономазія як художньо-стильовий прийом. Перифрази, евфемізми, табу. 147
 
Стилістичне забарвлення синонімів.Типи синонімів. 148
 
Мовна надмірність (багатослів’я) і мовна недостатність. 149
 
Стилістичні фігури (антитеза, оксиморон). 149
 
Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів.Словник символів. 150
 
Лексика української мови за походженням 151
 
Власне українська лексика 151
 
Українізми в лексичному складі інших слів. 152
 
Слова, успадковані з індоєвропейських та східнослов’янських мовних спільностей. 152
 
Слова спільнослов’янського походження. 153
 
Східнослов’янська (давньоруська) лексика. 153
 
Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. 154
 
Латинські і грецькі елементи у складі різних груп лексики. 154
 
Причини і джерела лексичних запозичень.Слова іншомовного походження та інтернаціоналізми у складі української мови. 155
 
Кальки.Варваризми. 158
 
Поняття про старослов’янську мову, її ознаки, роль у розвитку української мови. 158
 
Стилістика і культура мовлення 159
 
Стилістична роль старослов’янізмів. 159
 
Правильне й доцільне використання власне українських слів, запозичених слів. 159
 
Словник іншомовних слів 159
 
Лексика української мови за сферою її використання, стилістичною диференціацією 160
 
Топоніміка й ономастика в складі української лексики. 160
 
Лексичне багатство діалектної лексики. Етнографізми. 161
 
Професійна лексика. 161
 
Лексика окремих соціальних груп. 163
 
Стилістика і культура мовлення 164
 
Стилістична диференціація лексики сучасної української мови. 164
 
Словник діалектизмів. 165
 
Активна й пасивна лексика сучасної української літературної мови 165
 
Застарілі слова та їх різновиди.Архаїзми, історизми.Можливість відтворення духовної культури за архаїчною лексикою. 165
 
Неологізми.Причини і шляхи виникнення нових слів.Загальномовні та авторські неологізми. 167
 
Схема лексикологічного аналізу слова. 168
 
Контрольні завдання та питання. 168
 
Вправи та завдання 169
 
Завдання до самостійної роботи. 174
 
Рекомендована література. 177
 
Фразеологія як розділ мовознавства
 
Фразеологічні одиниці української мови: фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення 178
 
Основні ознаки фразеологізмів 179
 
Джерела української фразеології 180
 
Актуальні проблеми української фразеології на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки 181
 
Прислів’я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури 182
 
Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів 183
 
Стилістика і культура мовлення 184
 
Національно-мовний колорит української фразеології. 184
 
Стилiстичні засоби фразеологiчних одиниць у творах видатнихписьменників. 187
 
Фразеологічні словники і довідники. 189
 
Контрольні питання і завдання. 189
 
Вправи та завдання 190
 
Рекомендована література. 193
 
Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників
 
Словники як відображення історії і культури українського народу.З історії лексикографії 194
 
Словник Лаврентія Зизанія (1596) 194
 
«Лексикон» Памво Беринди (1627) 195
 
Сучасні словники української мови 197
 
Основні типи словників, особливості їх побудови 197
 
Стилістика і культура мовлення 206
 
Стилістичні засоби лексикографії. 206
 
Контрольні питання і завдання. 208
 
Вправи та завдання 208
 
Рекомендована література. 214
 
Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів
 
Морфемна і словотвірна структура слова 215
 
Мотивоване і мотивуюче слово, структурно-семантичні зв’язки між ними 216
 
Основа похідна і непохідна 216
 
Твірна основа та словотворчий формант 217
 
Словотвірний тип і словотвірне значення 217
 
Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні й неморфологічні 218
 
Історичні зміни в морфемному складі слова: спрощення, перерозклад, ускладнення 220
 
Сучасні тенденції в українському словотворі 222
 
Етимологія як учення про походження слів 222
 
Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту 224
 
Творення множинних назв жителів. 224
 
Творення одиничних назв жителів чоловічого і жіночого роду. 225
 
Творення присвійних прикметників 226
 
Творення прикметникових форм від різних географічних назв 226
 
Переклад російських лексем на позначення назв осіб за професією українською мовою 228
 
Основні способи творення дієслів 229
 
Основні способи творення прислівників 229
 
Складні, складноскорочені слова (абревіатури), способи їх творення та написання 229
 
Стилістика і культура мовлення 230
 
Стилістичне використання засобів словотвору. 230
 
Синонімія словотвірних афіксів 233
 
Національно-специфічне вживання зменшено-пестливих форм 234
 
Особливості вживання осново- і словоскладання, абревіатур, їх правильна вимова. 234
 
Морфемний словник.Етимологічний словник. 235
 
Контрольні питання і завдання. 236
 
Вправи та завдання .236
 
Рекомендована література. 240
 
Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови
 
Розділи граматики 241
 
Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми 241
 
Основні способи вираження граматичних значень 242
 
Основні поняття морфології.Словозміна.Парадигма.Словоформа 244
 
Повнозначні та службові частини мови.Вигуки і модальні слова 245
 
Взаємоперехід частин мови 246
 
З історії вивчення частин мови 247
 
Стилістика і культура мовлення 249
 
Морфологічні засоби виразності мови. 249
 
Морфологічні норми.Нормативне вживання форм слова. 250
 
Контрольні питання і завдання. 250
 
Вправи та завдання 251
 
Рекомендована література. 254
 
Самостійні частини мови
 
Іменник як частина мови
 
Лексико-граматичні розряди іменників 256
 
Власні й загальні назви. 256
 
Назви істот і неістот. 257
 
Конкретні й абстрактні назви. 258
 
Категорія збірності. 259
 
Категорія речовинності. 259
 
Граматичні категорії іменника 260
 
Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. 260
 
Граматична категорія відмінка. 261
 
Словозміна іменників. 263
 
Форми іменників орудного і місцевого відмінків з прийменниками на позначення руху в просторі 264
 
Стилістика і культура мовлення 270
 
Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні особливості. 270
 
Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні властивості. 270
 
Особливості роду іменників — назв осіб за професією, званням тощо. 271
 
Стилістичні особливості іменників середнього і спільного роду .272
 
Стилістичні особливості форм числа іменників 273
 
Написання та відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові 273
 
Стилістичне використання кличного відмінка іменників. 274
 
Порушення норм відмінювання іменників у художньому мовленні. 274
 
Схема морфологічного аналізу іменника. 274
 
Контрольні питання і завдання. 275
 
Вправи та завдання 276
 
Рекомендована література. 281
 
Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції
 
Лексико-граматичні розряди прикметників, їх особливості і функціонування в мовленні 283
 
Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення.Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння 285
 
Повні і короткі форми прикметників.Стягнені і нестягнені форми повних прикметників 287
 
Відмінювання прикметників 287
 
Стилістика і культура мовлення 287
 
Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників. 287
 
Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників. 289
 
Стилістична роль повних і неповних прикметників. 289
 
Наголошення відмінкових форм прикметників. 289
 
Помилки у вживанні форм ступенів порівняння. 289
 
Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників. 290
 
Схема морфологічного аналізу прикметника. 290
 
Контрольні питання і завдання. 290
 
Вправи та завдання 291
 
Рекомендована література. 294
 
Своєрідність займенника як частини мови
 
Співвідносність займенників з іншими частинами мови 295
 
Розряди займенників за значенням, їх характеристика 295
 
Відмінювання займенників 298
 
Явище прономіналізації 298
 
Словотвірні характеристики займенника.Правопис займенників 300
 
Перехід займенників в інші частини мови 300
 
Стилістика і культура мовлення 300
 
Стилістичні функції займенників. 300
 
Синонімічні заміни особових займенників. 301
 
Ввічливо-пошанне значення займенників.Запобігання двозначності висловлювання при їх уживанні. 301
 
Наголос у займенниках. 302
 
Стилістичні функції займенника воно. 303
 
Схема морфологічного аналізу займенника 303
 
Контрольні питання і завдання. 303
 
Вправи та завдання 303
 
Рекомендована література. 306
 
Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції
 
Формування числівника як частини мови.Число і числівник 308
 
Відмінювання числівників 308
 
Відмінювання означено-кількісних числівників. 308
 
Відмінювання числівників від п’яти до двадцяти, від одинадцяти до дев’ятнадцяти, а також числівників двадцять, тридцять. 309
 
Відмінювання числівників від п’ятдесяти до вісімдесяти 309
 
Відмінювання числівників від двохсот до дев’ятсот. 309
 
Відмінювання числівників сорок, дев’яносто, сто. 309
 
Відмінювання неозначено-кількісних числівників. 309
 
Відмінювання збірних числівників. 310
 
Відмінювання дробових числівників. 310
 
Відмінювання порядкових числівників. 310
 
Уживання числівників з іменниками в непрямих відмінках 310
 
Написання числівників і відчислівникових слів 311
 
Стилістика і культура мовлення 311
 
Стилістична роль числівників. 311
 
Наголос у числівниках. 312
 
Синонімія числівників. 312
 
Сполучення числівників з іменниками. 313
 
Схема морфологічного аналізу числівника. 314
 
Контрольні питання і завдання. 314
 
Вправи та завдання 314
 
Рекомендована література. 316
 
Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції
 
Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні 317
 
Особливості семантики 318
 
Дві основи дієслова 319
 
Поділ дієслів на дієвідміни.Словозміна дієслів I та II дієвідмін 320
 
Види дієслів (доконаний і недоконаний).Їх творення, вживання одного в значенні іншого 320
 
Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення 322
 
Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), їх творення 323
 
Особові, родові, числові форми дієслів 325
 
Чергування приголосних в особових формах дієслів 327
 
Перехідні й неперехідні дієслова 328
 
Стан дієслова 328
 
Зворотні дієслова 329
 
Стилістика і культура мовлення 330
 
Стилістичні можливості граматичних форм.Функції дієслова в художньому стилі. 330
 
Синонімія форм часу дієслів. 331
 
Стилістичне вживання способових і часових форм дієслова.Стилістичні функції дієслівних форм. 331
 
Схема морфологічного аналізу дієслова. 332
 
Контрольні питання і завдання. 333
 
Вправи та завдання 333
 
Рекомендована література. 338
 
Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників
 
Активні та пасивні дієприкметники, їх творення 339
 
Відмінювання дієприкметників 341
 
Дієприкметниковий зворот 341
 
Перехід дієприкметників в інші частини мови 341
 
Безособові форми на -но, -то 342
 
Схема морфологічного аналізу дієприкметника. 342
 
Контрольні питання і завдання. 342
 
Вправи та завдання 343
 
Дієприслівник як незмінювана форма дієслова
 
Лексичне значення, морфологічні ознаки, особливості творення 345
 
Дієприслівниковий зворот 346
 
Схема морфологічного аналізу дієприслівника. 346
 
Контрольні питання і завдання. 346
 
Вправи та завдання 346
 
Прислівник як частина мови: лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції
 
Розряди прислівників за значенням: означальні й обставинні 348
 
Морфологічні ознаки, синтаксичні функції прислівника 348
 
Ступені порівняння означальних прислівників 349
 
Прислівники за походженням. Морфологічні типи прислівників 350
 
Правопис прислівників і прислівникових сполучень 350
 
Написання не з прислівниками 352
 
Стилістика і культура мовлення 352
 
Стилістичні особливості прислівників із суфіксами емоційної оцінки. 352
 
Правильне наголошування прислівників. 353
 
Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання. 354
 
Схема морфологічного аналізу прислівника. 354
 
Контрольні питання і завдання. 354
 
Вправи та завдання 354
 
Рекомендована література. 357
 
Службові частини мови, їх загальна характеристика
 
Прийменник, його особливості.Групи за походженням та морфологічним складом 358
 
Правопис прийменників. 359
 
Особливості вживання деяких прийменників. 359
 
Перехід повнозначних слів у прийменники. 361
 
Схема морфологічного аналізу прийменника. 361
 
Контрольні питання і завдання. 361
 
Вправи та завдання 362
 
Сполучники сурядності та підрядності 364
 
Морфологічні типи сполучників. 365
 
Правопис сполучників. 366
 
Особливості вживання деяких сполучників. 366
 
Перехід повнозначних слів у сполучники. 367
 
Схема морфологічного аналізу сполучника. 367
 
Контрольні питання і завдання. 367
 
Вправи та завдання 368
 
Частки, їх функції, групи за значенням 369
 
Правопис заперечних часток. 371
 
Схема морфологічного аналізу частки. 372
 
Контрольні питання і завдання. 372
 
Вправи та завдання 372
 
Зв’язка 374
 
Вигуки, їх ознаки та розряди 375
 
Правопис вигуків.Розділові знаки в реченнях з вигуками. 376
 
Звуконаслідувальні слова. 376
 
Стилістика і культура мовлення 377
 
Стилістичні функції службових частин мови. 377
 
Синонімія прийменникових конструкцій.Повторення прийменників, сполучників як засіб увиразнення мовлення. 377
 
Функції модальних, заперечних часток. 378
 
Стилістичні функції вигуків. 379
 
Національні етикетні вигуки. 379
 
Контрольні питання і завдання. 379
 
Вправи та завдання 379
 
Рекомендована література. 381
 
Мовленнєва (комунікативна) змістова лінія. Мовленнєве спілкування. Стилістика і культура мовлення
 
Офіційне і неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування 382
 
Вербальні й невербальні засоби спілкування 382
 
Особливості аудіювання (слухання), говоріння, читання і письма 383
 
Мовленнєва ситуація 384
 
Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача.Мовленнєва тактика.Мовні засоби мовленнєвої ситуації.Причини комунікативних помилок 385
 
Монологічне і діалогічне мовлення.Особливості монологічного мовлення в різних сферах спілкування 385
 
Виступ на зборах, семінарах, конференції 386
 
Особливості діалогічного мовлення в різних сферах спілкування 387
 
Дискусійне мовлення 388
 
Види читання: переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювально-реферативне та ін. 389
 
Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності.Текстоутворювальні категорії.Закономірності побудови тексту 389
 
Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів 391
 
Написання тез, конспектів, анотацій, рефератів.Можливості комп’ютерних текстових редакторів 391
 
Комунікативні ознаки мовлення.Поняття про комунікативну доцільність, точність, логіку, естетичність мови 391
 
Розмовний стиль 392
 
Розмовне мовлення, сфера його використання, призначення, основні ознаки. 392
 
Науковий стиль 394
 
Сфери використання, призначення, особливості. 394
 
Редагування.Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів 397
 
Контрольні питання і завдання. 397
 
Вправи та завдання 398
 
Спілкування як важлива форма взаємодії людей. 398
 
Офіційне/неофіційне мовлення. 400
 
Визначення стилів мовлення 400
 
Створення текстів різних стилів, у тому числі публічних виступів, анотацій, висловлювань на задану тему 401
 
Комунікативні ознаки мовлення.Поняття про комунікативну доцільність, точність, логіку, естетичність мови. 403
 
Складання тез, конспектів. 403
 
Складання діалогів. 412
 
Вдосконалення мовлення (на рівні лексики, синтаксису, стилістики, логіки, техніки тощо). 412
 
Робота над текстом, у тому числі вдосконалення структури, лінгвістичний аналіз готових текстів. 413
 
Трансформація текстів. 414
 
Особливості аудіювання (слухання), говоріння, читання і письма. 416
 
Тексти для переказів, читання мовчки. 416
 
Тексти для аудіювання. 422
 
Рекомендована література. 429
 
Матеріал для проведення тестових контрольних робіт
 
Мова як суспільне явище.Українська мова в Україні. 430
 
З історії розвитку української мови (короткі відомості). 431
 
Українська мова як вища форма існування національної мови. 433
 
Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему. 435
 
Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної мови. 440
 
Українська графіка.Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної мови. 441
 
Лексикологія української мови як учення про лексичний склад. 442
 
Фразеологія як розділ мовознавства. 444
 
Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників. 445
 
Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів. 446
 
Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови. 447
 
Самостійні частини мови.Іменник як частина мови. 449
 
Прикметник як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. 451
 
Своєрідність займенника як частини мови: співвідносність займенників з іншими частинами мови. 452
 
Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. 453
 
Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. 455
 
Дієприкметник як особлива форма дієслова.Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. 458
 
Дієприслівник як незмінювана форма дієслова: лексичне значення, морфологічні ознаки, особливості творення 
 
Прислівник як частина мови: лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції 460
 
Службові частини мови, їх загальна характеристика
 
Прийменник, його особливості. 
 
Сполучники сурядності та підрядності. 
 
Частки, їх функції, групи за значенням. 
 
Зв’язка.Вигуки, їх ознаки та розряди.
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті