ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 10 клас


Усі уроки біології в 10 класі. Стандарт і академічний рівень


Назва: Розробки уроків біології 10 клас. Стандарт і академічний рівень
Автор: Задорожний К. М.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 190
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 50.84 Mb
Мова: українська

Посібник містить розробки всіх уроків біології для стандартного й академічного рівнів десятого класу за новою програмою. Наведені матеріали за змістом і структурою повністю відповідають чинній програмі курсу біології. Наведено розробки всіх лабораторних і практичних робіт, передбачених програмою. Для контролю знань з кожної теми запропоновано по кілька варіантів контрольних завдань.

Змicт українською мовою
Календарно-тематичне планування 5
Вступ. Речовини живих організмів 7
Урок 1. Історія розвитку біології. Значення біології в житті людини й суспільства 7
Урок 2. Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії 10
Урок 3. Елементарний склад живих організмів 14
Урок 4. Вода в живих організмах 18
Урок 5. Мінеральні речовини живих організмів 21
Урок 6. Органічні речовини живих організмів. Малі органічні молекули й макромолекули 24
Урок 7. Різноманіття та функції полісахаридів 27
Урок 8. Різноманіття та функції білків 30
Урок 9. Різноманіття та функції ліпідів 34
Урок 10. Різноманіття та функції нуклеїнових кислот 38
Урок 11. Застосування знань про хімічний склад живих організмів для безпечного використання засобів побутової хімії, біодобавок, медичних препаратів 43
Урок 12. Застосування знань про хімічний склад живих організмів для оцінювання продуктів харчування 47
Урок 13. Узагальнення та контроль знань з теми 52
Клітина 59
Урок 14. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень 59
Урок 15. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів 62
Урок 16. Клітинні мембрани. Транспорт речовин через мембрани 64
Урок 17. Поверхневий апарат клітини, його функції 68
Урок 18. Ядро. Будова ядра. Функції ядра. Нуклеоїд прокаріотичних клітин 71
Цитоплазма, її компоненти 75
Урок 19. Цитозоль, органели, включення 75
Урок 20. Цитоскелет. Клітинний центр 77
Урок 21. Реакції проміжного обміну речовин, що відбуваються в цитозолі, на прикладі гліколізу 80
Урок 22. Рибосоми. Синтез білка 82
Урок 23. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджи, лізосоми, вакуолі 85
Урок 24. Двомембранні органели. Мітохондрії та процес дихання 90
Урок 25. Двомембранні органели. Пластиди і процес фотосинтезу 92
Клітина як цілісна система 96
Урок 26. Принцип функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів 96
Урок 27. Хромосоми. Каріотип 98
Урок 28. Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз 101
Урок 29. Обмін речовин і енергії в клітині 103
Урок 30. Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології 106
Урок 31. Узагальнення та контроль знань з теми 109
Неклітинні форми життя 116
Урок 32. Віруси, їх будова, життєві цикли 116
Урок 33. Пріони, їх будова, поширення 119
Урок 34. Роль вірусів і пріонів у природі й житті людини 124
Урок 35. Профілактика вірусних хвороб людини. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу 128
Одноклітинні організми 137
Урок 36. Прокаріоти. Особливості їх організації та життєдіяльності 137
Урок 37. Бактерії. Роль бактерій у природі й житті людини. Профілактика бактеріальних хвороб людини 140
Урок 38. Особливості організації та життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні організми 146
Урок 39. Узагальнення та контроль знань з теми 149
Багатоклітинні організми 157
Урок 40. Багатоклітинні організми без справжніх тканин 157
Урок 41. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами 160
Урок 42. Будова й функції рослинних тканин 162
Урок 43. Будова й функції тваринних тканин. Гістотехнології 166
Урок 44. Органи багатоклітинних організмів 171
Урок 45. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів 175
Урок 46. Колонії багатоклітинних організмів 178
Урок 47. Узагальнення та контроль знань з теми 182
Урок 48. Принципи організації та функціонування молекулярного, клітинного і тканинного рівнів життя 188

Содержание на русском языке
Календарно-тематическое планирование 5
Введение. Вещества живых организмов 7
Урок 1. История развития биологии. Значение биологии в жизни человека и общества 7
Урок 2. Методы биологических исследований. Уровни организации живой материи 10
Урок 3. Элементарный состав живых организмов 14
Урок 4. Вода в живых организмах 18
Урок 5. Минеральные вещества живых организмов 21
Урок 6. Органические вещества живых организмов. Малые органические молекулы и макромолекулы 24
Урок 7. Многообразия и функции полисахаридов 27
Урок 8. Многообразия и функции белков 30
Урок 9. Многообразия и функции липидов 34
Урок 10. Многообразия и функции нуклеиновых кислот 38
Урок 11. Применение знаний о химическом составе живых организмов для безопасного использования средств бытовой химии, биодобавок, медицинских препаратов 43
Урок 12. Применение знаний о химическом составе живых организмов к оценке продуктов питания 47
Урок 13. Обобщение и контроль знаний по теме 52
Клетка 59
Урок 14. История изучения клетки. Методы цитологических исследований 59
Урок 15. Строение клеток прокариот и эукариот 62
Урок 16. Клеточные мембраны. Транспорт веществ через мембраны 64
Урок 17. Поверхностный аппарат клетки, его функции 68
Урок 18. Ядро. Строение ядра. Функции ядра. Нуклеоид прокариотических клеток 71
Цитоплазма, ее компоненты 75
Урок 19. Цитозоль, органеллы, включения 75
Урок 20. Цитоскелет. Клеточный центр 77
Урок 21. Реакции промежуточного обмена веществ, происходящих в цитозоле, на примере гликолиза 80
Урок 22. Рибосомы. Синтез белка 82
Урок 23. Одномембранни органеллы: эндоплазматическая сетка, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли 85
Урок 24. Двомембранни органеллы. Митохондрии и процесс дыхания 90
Урок 25. Двомембранни органеллы. Пластиды и процесс фотосинтеза 92
Клетка как целостная система 96
Урок 26. Принцип функционирования клетки прокариот как целостной системы. Деление клеток прокариот 96
Урок 27. Хромосомы. Кариотип 98
Урок 28. Клеточный цикл. Митоз. Мейоз 101
Урок 29. Обмен веществ и энергии в клетке 103
Урок 30. Современная клеточная теория. Цитотехнологии 106
Урок 31. Обобщение и контроль знаний по теме 109
Неклеточные формы жизни 116
Урок 32. Вирусы, их строение, жизненные циклы 116
Урок 33. Прионы, их строение, распространение 119
Урок 34. Роль вирусов и прионов в природе и жизни человека 124
Урок 35. Профилактика вирусных болезней человека. Профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДа 128
Одноклеточные организмы 137
Урок 36. Прокариоты. Особенности их организации и жизнедеятельности 137
Урок 37. Бактерии. Роль бактерий в природе и жизни человека. Профилактика бактериальных болезней человека 140
Урок 38. Особенности организации и жизнедеятельности одноклеточных эукариот. Колониальные организмы 
Урок 39. Обобщение и контроль знаний по теме 149
Многоклеточные организмы 157
Урок 40. Многоклеточные организмы без настоящих тканей 157
Урок 41. Многоклеточные организмы с настоящими тканями 160
Урок 42. Строение и функции растительных тканей 162
Урок 43. Строение и функции животных тканей. Гистотехнологии 166
Урок 44. Органы многоклеточных организмов 171
Урок 45. Регуляция функций в многоклеточных организмов 175
Урок 46. Колонии многоклеточных организмов 178
Урок 47. Обобщение и контроль знаний по теме 182
Урок 48. Принципы организации и функционирования молекулярного, клеточного и тканевого уровней жизни 
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 5
    Гостей: 5
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті