ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 11 клас


Біологія. 11 клас. Стандарт і академічний рівень. Мій конспект


Назва: Розробки уроків біології 11 клас. Стандарт і академічний рівень. (Серія "Мій конспект")
Автор: Задорожний К. М.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 104
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.52 Mb
Мова: українська
 
Посібник містить розробки всіх уроків біології для стандартного й академічного рівнів 11 класу за новою програмою 2010 року. Наведено розробки всіх лабораторних і практичних робіт, які передбачені чинною програмою. Для забезпечення можливості зручного використання матеріали до кожного уроку розміщено на окремому відривному аркуші.
 
Змicт українською мовою
Календарно-тематичне планування 4
Тема. Розмноження організмів 7
Урок 1. Нестатеве розмноження організмів 7
Урок 2. Статеве розмноження організмів 9
Урок 3. Будова й утворення статевих клітин 11
Тема. Закономірності спадковості 13
Урок 4. Основні поняття генетики 13
Урок 5. Методи генетичних досліджень 15
Урок 6. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи 17
Урок 7. Хромосомна теорія спадковості 19
Урок 8. Зчеплене успадкування 21
Урок 9. Взаємодія генів. Позаядерна спадковість 23
Урок 10. Узагальнення та контроль знань з теми 25
Тема. Закономірності мінливості 27
Урок 11. Комбінативна мінливість 27
Урок 12. Мутаційна мінливість 29
Урок 13. Види мутацій. Мутагени 31
Урок 13 (академічний рівень). Види мутацій. Мутагени 33
Урок 14. Модифікаційна мінливість 35
Тема. Генотип як цілісна система 37
Урок 15. Основні закономірності функціонування генів у про- й еукаріотів 37
Урок 16. Генетика людини 39
Урок 17. Роль генотипу й середовища у формуванні фенотипу 41
Урок 18. Химерні та трансгенні організми. Генетичні основи селекції організмів 43
Урок 19. Основні напрямки сучасної біотехнології 45
Урок 20. Узагальнення та контроль знань з теми 47
Тема. Індивідуальний розвиток організмів 49
Урок 21. Запліднення. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток 49
Урок 22. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму 51
Урок 23. Діагностування вад розвитку людини та їх корегування 53
Урок 24. Життєвий цикл у рослин і тварин 55
Урок 25. Ембріотехнології. Клонування 57
Урок 26. Узагальнення й контроль знань з теми 59
Тема. Популяція, екосистема, біосфера 61
Урок 27. Характеристика популяцій. Статева й вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції 61
Урок 28. Екологічні чинники. Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування. Біологічні адаптивні ритми організмів 63
Урок 29. Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань 65
Урок 30. Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем 67
Урок 31. Взаємодії організмів у екосистемах 69
Урок 32. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем 71
Урок 33. Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса 73
Урок 34. Вплив діяльності людини на стан біосфери 75
Урок 35. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери 77
Урок 36. Узагальнення та контроль знань з теми 79
Тема. Основи еволюційного вчення 81
Урок 37. Становлення еволюційних поглядів 81
Урок 38. Синтетична теорія еволюції 83
Урок 39. Природний добір 85
Урок 40. Вид, видоутворення. Мікроеволюція 87
Урок 41. Адаптації як результат еволюційного процесу 89
Урок 42. Макроеволюційний процес 91
Урок 43. Сучасні уявлення про фактори еволюції 93
Тема. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу 95
Урок 44. Гіпотези виникнення життя на Землі 95
Урок 45. Еволюція одноклiтинних і багатоклітинних організмів. Перiодизація еволюційних явищ 97
Урок 46. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем 99
Урок 47. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку 101
Урок 48. Узагальнення й контроль знань з теми 103
 
Содержание на русском языке
Календарно-тематическое планирование 4
Тема. Размножение организмов 7
Урок 1. Неполовое размножения организмов 7
Урок 2. Половое размножение организмов 9
Урок 3. Строение и образования половых клеток 11
Тема. Закономерности наследственности 13
Урок 4. Основные понятия генетики 13
Урок 5. Методы генетических исследований 15
Урок 6. Законы Г. Менделя, их статистический характер и цитологические основы 17
Урок 7. Хромосомная теория наследственности 19
Урок 8. Сцепленное наследование 21
Урок 9. Взаимодействие генов. Внеядерной наследственность 23
Урок 10. Обобщение и контроль знаний по теме 25
Тема. Закономерности изменчивости 27
Урок 11. Комбинативная изменчивость 27
Урок 12. Мутации 29
Урок 13. Виды мутаций. Мутагены 31
Урок 13 (академический уровень). Виды мутаций. Мутагены 33
Урок 14. Модификационная изменчивость 35
Тема. Генотип как целостная система 37
Урок 15. Основные закономерности функционирования генов в про-и эукариот 37
Урок 16. Генетика человека 39
Урок 17. Роль генотипа и среды в формировании фенотипа 41
Урок 18. Причудливые и трансгенные организмы. Генетические основы селекции организмов 43
Урок 19. Основные направления современной биотехнологии 45
Урок 20. Обобщение и контроль знаний по теме 47
Тема. Индивидуальное развитие организмов 49
Урок 21. Оплодотворение. Периоды онтогенеза у многоклеточных организмов: эмбриогенез и постэмбриональный развитие 49
Урок 22. Влияние генотипа и факторов внешней среды на развитие организма 51
Урок 23. Диагностирование пороков развития человека и их корректировки 53
Урок 24. Жизненный цикл у растений и животных 55
Урок 25. Ембриотехнологии. Клонирование 57
Урок 26. Обобщение и контроль знаний по теме 59
Тема. Популяция, экосистема, биосфера 61
Урок 27. Характеристика популяций. Половая и возрастная структура популяции. Факторы, влияющие на численность популяции 61
Урок 28. Экологические факторы. Среда обитания, приспособления организмов к среде обитания. Биологические адаптивные ритмы организмов 63
Урок 29. Группировка и экосистемы. Состав и структура группировок 65
Урок 30. Разнообразие экосистем. Развитие и изменения экосистем 67
Урок 31. Взаимодействия организмов в экосистемах 69
Урок 32. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Производительность экосистем 71
Урок 33. Общая характеристика биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 73
Урок 34. Влияние деятельности человека на состояние биосферы 75
Урок 35. Сохранение биоразнообразия. Охрана биосферы 77
Урок 36. Обобщение и контроль знаний по теме 79
Тема. Основы эволюционного учения 81
Урок 37. Становление эволюционных взглядов 81
Урок 38. Синтетическая теория эволюции 83
Урок 39. Естественный отбор 85
Урок 40. Вид, видообразования. Микроэволюция 87
Урок 41. Адаптации как результат эволюционного процесса 89
Урок 42. Макроэволюционного процесс 91
Урок 43. Современные представления о факторах эволюции 93
Тема. Историческое развитие и разнообразие органического мира 95
Урок 44. Гипотезы возникновения жизни на Земле 95
Урок 45. Эволюция одноклеточных и многоклеточных организмов. Перiодизация эволюционных явлений 97
Урок 46. Появление основных групп организмов на Земле и формирование экосистем 99
Урок 47. Система органического мира как отражение его исторического развития 101
Урок 48. Обобщение и контроль знаний по теме 103
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 2
    Гостей: 2
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті