ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 11 клас


Основи правознавства 11 клас: розробки уроків, календарне планування, методичні рекомендації


Назва: Розробки уроків правознавства 11 клас. Календарне планування з правознавства 11 клас. Методичні рекомендації з правознавства 11 клас.
Автор: Я. Г. Бондаренко, Л. Г. Чабан, Р. Г. Коваль
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 141
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 36 Mb
Мова: українська

Посібник розроблений відповідно до програми МОН України «Основи правознавства» для 10–11 класів суспільно-гуманітарного профілю навчання. Пропоновані у виданні розробки уроків передбачають активне застосування інтерактивних технологій та орієнтовані на формування в учнів навичок самостійної роботи з нормативними документами та додатковою літературою (у тому числі з правовими та іншими джерелами).

Змicт українською мовою
Від авторів 6
Тематичне планування курсу для економіко-правового та правового профільних класів 7
Тема 1. Фінансове право
Уроки 1–2. Вступ. Поняття фінансового права. Джерела фінансового права. Фінансова система України 13
Уроки 3–4. Система оподаткування в Україні. Платники податків. Об’єкти оподаткування 18
Уроки 5–6. Види податків і зборів. Особливості оподаткування фізичних осіб. Особливості оподаткування неповнолітніх 24
Уроки 7–8. Банківські відносини в Україні. Банківська система України. Загальна характеристика Національного банку України 28
Уроки 9—10. Тематичне оцінювання з теми «Фінансове право». Контрольна робота 33
Тема 2. Адміністративне та екологічне право
Уроки 11–12. Поняття та загальна характеристика адміністративного права. Джерела адміністративного права та адміністративні правовідносини 35
Уроки 13–14. Поняття, види та функції державного управління. Державна служба в Україні: поняття, принципи. Поняття, види та правовий статус державних службовців 38
Уроки 15–16. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види. Поняття, ознаки й підстави адміністративної відповідальності, адміністративних стягнень та порядок їх накладання й зняття. Особливості адміністративного судочинства 41
Уроки 17–18. Екологічне право. Принципи та об’єкти екологічної охорони. Екологічна безпека, поняття, способи забезпечення 46
Уроки 19–20. Загальне й спеціальне використання природних ресурсів. Екологічні правопорушення та відповідальність за їх вчинення 52
Уроки 21–22. Контрольна робота. Тематичне оцінювання з теми «Адміністративне та екологічне право» 54
Тема 3. Кримінальне право
Уроки 23–24. Поняття та загальна характеристика кримінального права. Кримінальні правовідносини. Джерела кримінального права 56
Уроки 25–26. Поняття та ознаки злочину. Суб’єкти злочину. Співучасть у злочині 67
Уроки 27–28. Поняття, ознаки, мета й підстави кримінальної відповідальності. Поняття, ознаки та види кримінальних покарань. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 74
Уроки 29–30. Тематичне оцінювання з теми «Кримінальне право». Контрольна робота 76
Тема 4. Цивільне право
Уроки 31–32. Поняття про цивільне право. Джерела цивільного права. Загальна характеристика Цивільного кодексу України. Особливості цивільної правосуб’єктності фізичних осіб. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин 78
Уроки 33–34. Поняття зобов’язального права та зобов’язальних правовідносин: суб’єкти, сторони, треті особи. Представництво. Довіреність. Виконання зобов’язань. Строки та терміни. Забезпечення виконання зобов’язань. Застава. Запорука. Гарантія. Завдаток 83
Уроки 35–36. Поняття й види договірних зобов’язань. Поняття спадкового права та спадкових правовідносин 85
Уроки 37–38. Тематичне оцінювання з теми «Цивільне право». Контрольна робота 86
Тема 5. Сімейне право
Уроки 39–40. Поняття та загальна характеристика сімейного права і сімейних правовідносин. Джерела сімейного права. Загальна характеристика Сімейного кодексу України 88
Уроки 41–42. Порядок укладання та розірвання шлюбу. Права та обов’язки чоловіка й дружини 92
Уроки 43–44. Особисті та майнові права й обов’язки батьків і дітей. Усиновлення. Опіка та піклування над дітьми. Патронат 99
Уроки 45–46. Тематичне оцінювання з теми «Сімейне право». Контрольна робота 103
Тема 6. Господарське та земельне право
Уроки 47–48. Господарське право. Підприємства в Україні: поняття, види, порядок створення. Господарські товариства: поняття й види. Селянське (фермерське) господарство 105
Уроки 49–50. Особливості правового регулювання окремих видів господарської діяльності. Кредитно-розрахункові відносини. Поняття та особливості господарсько-правової відповідальності 112
Уроки 51–52. Поняття і загальна характеристика земельного права й земельних правовідносин. Суб’єкти земельних правовідносин. Джерела земельного права 113
Уроки 53–54. Види земель в Україні та їх правовий статус. Підстави і способи набуття, припинення права власності на землю. Користування землею поняття, суб’єкти, види. Оренда землі 115
Уроки 55–56. Тематичне оцінювання з тем «Господарське право» та «Земельне право». Контрольна робота 121
Тема 7. Житлове та Трудове право
Уроки 57–58. Житлове право. Джерела житлового права. Загальна характеристика Житлового кодексу України 123
Уроки 59–60. Поняття, види та правовий статус житлового фонду. Особливості правової відповідальності за порушення житлового законодавства та умов договору житлового найму 125
Уроки 61–62. Трудове право та його джерела. Загальна характеристика Кодексу законів про працю в Україні. Особливості права на працю неповнолітніх і механізми його реалізації 128
Уроки 63–64. Трудовий договір: поняття, сторони, зміст, форма. Контракт. Окремі аспекти трудових правовідносин 130
Уроки 65–66. Екскурсія на ярмарок вакансій. Як влаштуватися на роботу 135
Уроки 67–68. Тематичне оцінювання з теми «Трудове право». Контрольна робота 137
Література 139

Содержание на русском языке
От авторов 6
Тематическое планирование курса для экономико-правового и правового профильных классов 7
Тема 1. Финансовое право
Уроки 1-2. Вступление. Понятие финансового права. Источники финансового права. Финансовая система Украины 13
Уроки 3-4. Система налогообложения в Украине. Налогоплательщики. Объекты налогообложения 18
Уроки 5-6. Виды налогов и сборов. Особенности налогообложения физических лиц. Особенности налогообложения несовершеннолетних 24
Уроки 7-8. Банковские отношения в Украине. Банковская система Украины. Общая характеристика Национального банка Украины 28
Уроки 9-10. Тематическая оценка по теме «Финансовое право». Контрольная работа 33
Тема 2. Административное и экологическое право
Уроки 11-12. Понятие и общая характеристика административного права. Источники административного права и административные правоотношения 35
Уроки 13-14. Понятие, виды и функции государственного управления. Государственная служба в Украине: понятие, принципы. Понятие, виды и правовой статус государственных служащих 38
Уроки 15-16. Административный проступок: понятие, признаки, виды. Понятие, признаки и основания административной ответственности, административных взысканий и порядок их наложения и снятия. Особенности административного судопроизводства 41
Уроки 17-18. Экологическое право. Принципы и объекты экологической охраны. Экологическая безопасность, понятие, способы обеспечения 46
Уроки 19-20. Общее и специальное использование природных ресурсов. Экологические правонарушения и ответственность за их совершение 52
Уроки 21-22. Контрольная работа. Тематическая оценка по теме «Административное и экологическое право» 54
Тема 3. Уголовное право
Уроки 23-24. Понятие и общая характеристика уголовного права. Уголовные правоотношения. Источники уголовного права 56
Уроки 25-26. Понятие и признаки преступления. Субъекты преступления. Соучастие в преступлении 67
Уроки 27-28. Понятие, признаки, цель и основания криминальной ответственности. Понятие и виды уголовных наказаний. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 74
Уроки 29-30. Тематическая оценка по теме «Уголовное право». Контрольная работа 76
Тема 4. Гражданское право
Уроки 31-32. Понятие о гражданском праве. Источники гражданского права. Общая характеристика Гражданского кодекса Украины. Особенности гражданской правосубъектности физических лиц. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 78
Уроки 33-34. Понятие обязательственного права и обязательственных правоотношений: субъекты, стороны, третьи лица. Представительство. Доверенность. Выполнение обязательств. Сроки и сроки. Обеспечение исполнения обязательств. Застава. Залог. Гарантия. Задаток 83
Уроки 35-36. Понятие и виды договорных обязательств. Понятие наследственного права и наследственных правоотношений 85
Уроки 37-38. Тематическая оценка по теме «Гражданское право». Контрольная работа 86
Тема 5. Семейное право
Уроки 39-40. Понятие и общая характеристика семейного права и семейных правоотношений. Источники семейного права. Общая характеристика Семейного кодекса Украины 88
Уроки 41-42. Порядок заключения и расторжения брака. Права и обязанности мужа и жены 92
Уроки 43-44. Личные и имущественные права и обязанности родителей и детей. Усыновления. Опека и попечительство над детьми. Патронат 99
Уроки 45-46. Тематическая оценка по теме «Семейное право». Контрольная работа 103
Тема 6. Хозяйственное и земельное право
Уроки 47-48. Хозяйственное право. Предприятия в Украине: понятие, виды, порядок создания. Хозяйственные общества: понятие и виды. Крестьянское (фермерское) хозяйство 105
Уроки 49-50. Особенности правового регулирования отдельных видов хозяйственной деятельности. Кредитно-расчетные отношения. Понятие и особенности хозяйственно-правовой ответственности 112
Уроки 51-52. Понятие и общая характеристика земельного права и земельных правоотношений. Субъекты земельных правоотношений. Источники земельного права 113
Уроки 53-54. Виды земель в Украине и их правовой статус. Основания и способы приобретения, прекращения права собственности на землю. Пользование землей понятие, субъекты, виды. Аренда земли 115
Уроки 55-56. Тематическое оценивание по темам «Хозяйственное право» и «Земельное право». Контрольная работа 121
Тема 7. Жилищное и Трудовое право
Уроки 57-58. Жилищное право. Источники жилищного права. Общая характеристика Жилищного кодекса Украины 123
Уроки 59-60. Понятие, виды и правовой статус жилого фонда. Особенности правовой ответственности за нарушение жилищного законодательства и условий договора жилищного найма 125
Уроки 61-62. Трудовое право и его источники. Общая характеристика Кодекса законов о труде в Украине. Особенности права на труд несовершеннолетних и механизмы его реализации 128
Уроки 63-64. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, форма. Контракт. Отдельные аспекты трудовых правоотношений 130
Уроки 65-66. Экскурсия на ярмарку вакансий. Как устроиться на работу 135
Уроки 67-68. Тематическая оценка по теме «Трудовое право». Контрольная работа 137
Литература 139
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 15
    Гостей: 15
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті