ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 11 клас


Усі уроки до курсу Філософія 11 клас. Профільний рівень


Назва: Розробки уроків філософії 11 клас. Профільний рівень
Автор: Бізбіз Т. О.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 288
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 77.66 Mb
Мова: українська

У посібнику наведено усі уроки до курсу «Філософії» для 11 класу за програмою 2010 р. Їх розроблено із застосуванням сучасних інноваційних технологій, новітніх форм і методів роботи. Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.

Змicт українською мовою
Тема 1. Філософське розуміння світу: буття, матерія
Уроки Завдання, особливості 
1–2. та структура курсу 6
Урок 3. Учення про буття. Буття як реальність 12
Уроки Філософське розуміння категорії буття. 
4–5. Об’єктивне буття і Я-буття 18
Урок 6. Єдність і різноманітність світу 23
Уроки Матерія, рух, простір і час. 
7–8. Основні категорії філософії 29
Урок 9. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 1 «Філософське розуміння світу: буття, матерія» 37
Тема 2. Людина та її буття у світі
Уроки Загальне розуміння людини. 
10–11. Багатовимірність людини 38
Уроки Людина і суспільство. 
12–13. Людина і людство 46
Урок 14. Співвідношення понять «людина — індивід — особа — ­особистість — індивідуальність» 52
Урок 15. Вихідні цінності людського буття 55
Урок 16. Особистість, її основні ознаки і взаємозв’язок із суспільством. Соціальні ролі особистості 58
Урок 17. Роль особистості в історичному процесі 63
Урок 18. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 2 «Людина та її буття у світі» 70
Тема 3. Філософське розуміння душі, свідомості і розуму
Урок 19. Душа та її розуміння 72
Уроки Поняття і структура свідомості. Функції свідомості. 
20–21. Розум і проблема штучного інтелекту 76
Урок 22. Суспільна свідомість та її структура 84
Уроки Поняття світогляду. 
23–24. Ідеологія і суспільна психологія 90
Урок 25. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 3 «Філософське розуміння душі, свідомості і розуму» 98
Тема 4. Пізнання та його основні форми
Уроки Сутність та види пізнання. Суб’єкт та об’єкт пізнання. 
26–27. Пізнання як ставлення людини до світу 100
Урок 28. Почуттєве і раціональне пізнання та їхні форми 104
Урок 29. Проблема істини у філософії. Істина і правда 109
Уроки Специфіка, форми і методи наукового пізнання. 
30–31. Докази і спростування. Співвідношення емпіричного і теоретичного знання 117
Урок 32. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 4 «Пізнання та його основні форми» 124
Тема 5. Соціальна філософія
Урок 33. Предмет соціальної філософії 131
Уроки Закономірне, стихійне 
34–35. і випадкове в історії 137
Урок 36. Суспільство та його соціальна структура 143
Урок 37. Нації, національності і народи в системі суспільства та суспільних відносин 150
Урок 38. Сім’я і суспільство 156
Урок 39. Демографічні проблеми сучасного суспільства 162
Урок 40. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 5 «Соціальна філософія» 171
Тема 6. Філософія економіки
Урок 41. Філософське економічне мислення 172
Урок 42. Праця та її філософське розуміння 177
Урок 43. Людина в системі економічних відносин. Морально-етичні проблеми економіки 180
Урок 44. Поняття власності 184
Урок 45. Економічний розвиток і технічний прогрес, їхні позитивні і негативні наслідки 189
Урок 46. Проблеми екології 194
Урок 47. Держава та її вплив на економіку. Управління економікою 197
Урок 48. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 6 «Філософія економіки» 200
Тема 7. Філософія політики
Урок 49. Держава та її осмислення філософською думкою. Сутність держави 203
Урок 50. Ідея права: право влади та влада права 209
Уроки Поняття «політична влада». 
51–52. Влада і мораль 212
Урок 53. Лібералізм і консерватизм 223
Урок 54. Демократія і тоталітаризм 227
Урок 55. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 7 «Філософія політики» 229
Тема 8. Духовне життя суспільства. Філософія культури
Урок 56. Розуміння духовності 232
Урок 57. Суспільна і політична свідомість та її розуміння. Політична культура. Правосвідомість 238
Урок 58. Моральна й етична свідомість 242
Урок 59. Поняття культури і цивілізації. Взаємозв’язок культури і цивілізації 250
Урок 60. Національні культури та загальнолюдська культура 256
Урок 61. Глобальні проблеми сучасної цивілізації 264
Урок 62. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 8 «Духовне життя суспільства. Філософія культури» 270
Тема 9. Філософія освіти
Урок 63. Поняття «освіта». Роль освіти в житті людини. Освіта протягом життя. Освіта і сталий розвиток 272
Урок 64. Повторювально-узагальнювальний урок за темою 9 «Філософія освіти» 279
Урок 65. Повторювально-узагальнювальний урок до курсу «Філософія» 282
Уроки
66–70. Резервні 288

Содержание на русском языке
Тема 1. Философское понимание мира: бытие, материя
Уроки Задачи, особенности
1-2. и структура курса 6
Урок 3. Учение о бытии. Бытие как реальность 12
Уроки Философское понимание категории бытия.
4-5. Объективное бытие и Я-бытие 18
Урок 6. Единство и разнообразие мира 23
Уроки Материя, движение, пространство и время.
7-8. Основные категории философии 29
Урок 9. Повторительно-обобщающий урок по теме 1 «Философское понимание мира: бытие, материя» 37
Тема 2. Человек и его бытие в мире
Уроки Общее понимание человека.
10-11. Многомерность человека 38
Уроки Человек и общество.
12-13. Человек и человечество 46
Урок 14. Соотношение понятий «человек - индивид - личность - личность - индивидуальность» 52
Урок 15. Выходные ценности человеческого бытия 55
Урок 16. Личность, ее основные признаки и взаимосвязь с обществом. Социальные роли личности 58
Урок 17. Роль личности в историческом процессе 63
Урок 18. Повторительно-обобщающий урок по теме 2 «Человек и его бытие в мире» 70
Тема 3. Философское понимание души, сознания и разума
Урок 19. Душа и ее понимания 72
Уроки Понятие и структура сознания. Функции сознания.
20-21. Разум и проблема искусственного интеллекта 76
Урок 22. Общественное сознание и его структура 84
Уроки Понятие мировоззрения.
23-24. Идеология и общественная психология 90
Урок 25. Повторительно-обобщающий урок по теме 3 «Философское понимание души, сознания и разума» 98
Тема 4. Познание и его основные формы
Уроки Сущность и виды познания. Субъект и объект познания.
26-27. Познание как отношение человека к миру 100
Урок 28. Чувственное и рациональное познание и их формы 104
Урок 29. Проблема истины в философии. Истина и правда 109
Уроки Специфика, формы и методы научного познания.
30-31. Доказательства и опровержения. Соотношение эмпирического и теоретического знания 117
Урок 32. Повторительно-обобщающий урок по теме 4 «Познание и его основные формы» 124
Тема 5. Социальная философия
Урок 33. Предмет социальной философии 131
Уроки Закономерное, стихийное
34-35. и случайное в истории 137
Урок 36. Общество и его социальная структура 143
Урок 37. Нации, национальности и народы в системе общества и общественных отношений 150
Урок 38. Семья и общество 156
Урок 39. Демографические проблемы современного общества 162
Урок 40. Повторительно-обобщающий урок по теме 5 «Социальная философия» 171
Тема 6. Философия
Урок 41. Философское экономическое мышление 172
Урок 42. Труд и его философское понимание 177
Урок 43. Человек в системе экономических отношений. Морально-этические проблемы экономики 180
Урок 44. Понятие собственности 184
Урок 45. Экономическое развитие и технический прогресс, их положительные и отрицательные последствия 189
Урок 46. Проблемы экологии 194
Урок 47. Государство и его влияние на экономику. Управления экономикой 197
Урок 48. Повторительно-обобщающий урок по теме 6 «Философия экономики» 200
Тема 7. Философия политики
Урок 49. Государство и его осмысление философской мыслью. Сущность государства 203
Урок 50. Идея права: право власти и власть права 209
Уроки Понятие «политическая власть».
51-52. Власть и мораль 212
Урок 53. Либерализм и консерватизм 223
Урок 54. Демократия и тоталитаризм 227
Урок 55. Повторительно-обобщающий урок по теме 7 «Философия политики» 229
Тема 8. Духовная жизнь общества. Философия культуры
Урок 56. Понимание духовности 232
Урок 57. Общественная и политическая сознательность и ее понимание. Политическая культура. Правосознание 238
Урок 58. Моральная и этическая сознание 242
Урок 59. Понятие культуры и цивилизации. Взаимосвязь культуры и цивилизации 250
Урок 60. Национальные культуры и общечеловеческая культура 256
Урок 61. Глобальные проблемы современной цивилизации 264
Урок 62. Повторительно-обобщающий урок по теме 8 «Духовная жизнь общества. Философия культуры »270
Тема 9. Философия образования
Урок 63. Понятие «образование». Роль образования в жизни человека. Образование в течение жизни. Образование и устойчивое развитие 272
Урок 64. Повторительно-обобщающий урок по теме 9 «Философия образования» 279
Урок 65. Повторительно-обобщающий урок по курсу «Философия» 282
Уроки
66-70. Резервные 288
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 5
    Гостей: 5
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті