ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 11 клас


Усі уроки екології 11 клас. Профільний рівень


Назва: Розробки уроків екології 11 клас. Профільний рівень
Автор: К.М. Задорожний, О.Г. Стадник
Видавництво: Основа
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 363
Розмір файлу: 127.74mb 
Формат: .pdf
Мова: українська
Зміст
 
Календарно-тематичне планування
 
Розділ ІІ. Екологічні тенденції зміни основних компонентів природи
Тема. Мінерально-сировинні ресурси: особливості використання, екологічні проблеми 
Урок 1. Літосфера, її роль у геосистемі Землі. Природні ресурси 22
Урок 2. Ресурсоємність виробництва 34
Урок 3. Екологічні проблеми використання ресурсів надр 40
Тема. Тенденції зміни клімату
Урок 4. Атмосфера, її роль у геосистемі Землі. Кліматичні ресурси світу 45
Урок 5. Проблеми коливань і змін клімату. Причини й наслідки глобального потепління клімату 48
Урок 6. Проблема збереження озонового шару Землі 54
Тема. Водокористування та його екологічні наслідки
Урок 7. Гідросфера, її роль у геосистемі Землі. Водні ресурси світу
Урок 8. Особливості водокористування у світі та Україні 64
Урок 9. Екостан водних ресурсів 68
Тема. Екологічний стан землекористування
Урок 10. Педосфера, її роль у геосистемі Землі. Земельні ресурси світу, України, особливості використання
Урок 11. Несприятливі природно-антропогенні процеси деградації ґрунтово-земельного покриву. Проблема оптимального землекористування 76
Урок 12. Основи земельного законодавства. Заходи щодо запобігання деградації та раціонального використання земель 82
Тема. Стан використання і відтворення ресурсів рослинного і тваринного світу, екологічні проблеми
Урок 13. Фітосфера, її роль у геосистемі Землі. Біорізноманіття і поширення видів 88
Урок 14. Прямий і опосередкований антропогенний вплив на фіторесурси та його наслідки 91
Урок 15. Особливості використання лісових ресурсів у світі та Україні 94
Урок 16. Ендемічні, реліктові, рідкісні й зникаючі види рослин. Червона, Чорна та Зелена книги природи. Охорона рослин в Україні
Урок 17. Тваринний світ, його роль у біосфері. Ресурси тваринного світу планети та України 101
Урок 18. Ендемічні, реліктові, рідкісні та зникаючі види тварин. Охорона тварин в Україні 105
Тема. Ландшафтні комплекси та їх антропогенні зміни
Урок 19. Ландшафтна сфера та її роль у геосистемі Землі. Природні й антропогенні ландшафти 107
Урок 20. Антропогенні зміни ландшафтів 110
Урок 21. Ландшафти й рекреаційна діяльність 114
Урок 22. Біосферні та природні заповідники — форми збереження ландшафтів 117
Розділ ІІІ. Провідні екологічні проблеми
Тема. Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень
Урок 23. Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища
Урок 24. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми 124
Урок 25. Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень 129
Тема. Проблема деградації природних компонентів 133
Урок 26. Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів 133
Урок 27. Наслідки деградації природних компонентів. Категорія «деградована геосистема» 136
Тема. Проблема зміни ланок кругообігу речовин та енергії
Урок 28. Кругообіг речовин і енергії як основний системотворчий фактор. Поняття біогеохімічного циклу 141
Урок 29. Кругообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю 144
Тема. Проблема збалансованого природокористування
Урок 30. Категорія «збалансований розвиток», її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування 149
Урок 31. Збалансованість між біологічною продуктивністю та її споживанням 151
Тема. Проблема збереження біотичного й ландшафтного різноманіть
Урок 32. Категорія «біорізноманіття». Генетичне, видове й екосистемне біорізноманіття 155
Урок 33. Причини й наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття 158
Урок 34. Основні категорії заповідних об’єктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття 162
Тема. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території
Урок 35. Категорія «оптимізація». Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території 165
Урок 36. Оптимізація «природного каркаса» території 169
Розділ ІV. Екологічні аспекти здоров’я 177
Тема. Екологічна безпека
Урок 37. Загальне поняття екобезпеки. Критерії екобезпеки 177
Урок 38. Екологічна безпека людини. Екологічна експертиза. Гарантії екологічної безпеки 184
Урок 39. Категорія «екологічно допустимий ризик». Стандарти якості навколишнього середовища 190
Урок 40. Управління ризиком. Оцінювання впливу на навколишнє середовище 197
Тема. Екологія і здоров’я
Урок 41. Категорія «здоров’я» та його основні критерії. Реакція організму на вплив факторів середовища 203
Урок 42. Основні абіотичні фактори. Вплив абіотичних факторів на здоров’я людини 209
Урок 43. Основні біотичні фактори. Вплив біотичних факторів на здоров’я людини 213
Урок 44. Основні антропогенні фактори. Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини. Контроль стану середовища 217
Тема. Урбанізоване середовище і здоров’я
Урок 45. Категорія «урбосередовище». Переваги і привабливість міського життя 222
Урок 46. Негативні впливи міського середовища на населення 225
Урок 47. Екологічні проблеми міст України. Урбосередовище і здоров’я населення 231
Тема. Просторовий «психологічний» комфорт
Урок 48. Поняття просторового комфорту. Комфортність природних умов життєдіяльності 236
Урок 49. Оцінювання ступеня комфортності природних умов життєдіяльності. Ступінь комфортності природних умов життєдіяльності в Україні 240
Розділ V. Екологічні стратегії. 
Напрямки виходу з екокриз 
Тема. Екоосвіта ХХІ століття
Урок 50. Стратегія освіти для екорозвитку. Концепція екологічної освіти України 247
Урок 51. Розвиток особистої відповідальності за стан довкілля 252
Урок 52. Формування в суспільстві світоглядних засад дбайливого ставлення до природи, відповідальності за збереження життя на Землі 253
Тема. Екологічне просвітництво
Урок 53. Екологічне просвітництво як важливий компонент неформальної екологічної освіти 255
Урок 54. Традиції природокористування — максимально ефективне пристосування етносів до природи 257
Тема. Екологічна обумовленість економіки
Урок 55. Зміна парадигми економіки: екологізація. 
Еколого-економічні системи
Урок 56. Екологічна регламентація господарської діяльності 264
Урок 57. Економічне стимулювання функцій захисту середовища. Риси постіндустріальної екоцивілізації 269
Тема. Управління екорозвитком
Урок 58. Пріоритети й умови екорозвитку. Актуальні проблеми організації управління екорозвитком 273
Урок 59. Екологічний менеджмент і аудит в управлінні природокористуванням 278
Урок 60. Екоситуація у вашому населеному пункті 283
Тема. Правове забезпечення екорозвитку
Урок 61. Екологічне законодавство. Міжнародні природоохоронні Конвенції та участь України в їх реалізації 297
Урок 62. Структура екологічного законодавства України. Конституційні основи й загальні засади екологічного законодавства і права України 303
Урок 63. Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на період 2000–2015 років» 308
Тема. Світова екологічна політика
Урок 64. Всесвітня стратегія сталого розвитку. «Порядок денний на ХХІ століття». Концепція переходу України до сталого розвитку 314
Урок 65. Індикатори й показники екорозвитку. Основні напрями й механізми забезпечення збалансованого розвитку України та її регіонів 324
Урок 66. Роль освіти в забезпеченні збалансованого розвитку. Участь України в забезпеченні переходу до сталого розвитку на міжнародному рівні 331
Тема. Міжнародні еколого-економічні програми
Урок 67. Основні напрямки й форми міжнародного співробітництва 335
Урок 68. Міжнародна програма «людина й біосфера», глобальна система моніторингу навколишнього середовища 342
Урок 69. Всесвітня кліматична програма, всесвітня програма дослідження клімату. Міжнародна геосферно-біосферна програма 349
Урок 70. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного й ландшафтного різноманіття, формування всеєвропейської екомережі 355
Література
Всього коментарів: 4
Victor_Pasyk пише: | 23.01.2013 | 23:42:52 #4 Сторінка з коментарем Спам
Victor_Pasyk Тема. Правовое обеспечение экоразвития 297
Урок 61. Экологическое законодательство. Международные природоохранные конвенции и участие Украины в их реализации 297
Урок 62. Структура экологического законодательства Украины. Конституционные основы и общие принципы экологического законодательства и права Украины 303
Урок 63. Законы Украины «Об охране окружающей природной среды», «Об общегосударственной программе формирования национальной экологической сети Украины на период 2000-2015 годов» 308
Тема. Мировая экологическая политика 314
Урок 64. Всемирная стратегия устойчивого развития. «Повестка дня на XXI век». Концепция перехода Украины к устойчивому развитию 314
Урок 65. Индикаторы и показатели экоразвития. Основные направления и механизмы обеспечения устойчивого развития Украины и ее регионов 324
Урок 66. Роль образования в обеспечении устойчивого развития. Участие Украины в обеспечении перехода к устойчивому развитию на международном уровне 331
Тема. Международные эколого-экономические программы 335
Урок 67. Основные направления и формы международного сотрудничества 335
Урок 68. Международная программа «человек и биосфера», глобальная система мониторинга окружающей среды 342
Урок 69. Всемирная климатическая программа, всемирная программа исследования климата. Международная геосферно-биосферная программа 349
Урок 70. Всеевропейская стратегия сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, формирования всеевропейской экосети 355
Литература 362
Подобається | 0
Victor_Pasyk пише: | 23.01.2013 | 23:42:48 #3 Сторінка з коментарем Спам
Victor_Pasyk Тема. Экология и здоровье 203
Урок 41. Категория «здоровье» и его основные критерии. Реакция организма на воздействие факторов среды 203
Урок 42. Основные абиотические факторы. Влияние абиотических факторов на здоровье человека 209
Урок 43. Основные биотические факторы. Влияние биотических факторов на здоровье человека 213
Урок 44. Основные антропогенные факторы. Влияние антропогенных факторов на здоровье человека. Контроль состояния среды 217
Тема. Урбанизированное среду и здоровье 222
Урок 45. Категория «урбосередовище». Преимущества и привлекательность городской жизни 222
Урок 46. Негативные воздействия городской среды на население 225
Урок 47. Экологические проблемы городов Украины. Урбосередовище и здоровья населения 231
Тема. Пространственный «психологический» комфорт 236
Урок 48. Понятие пространственного комфорта. Удобство природных условий жизнедеятельности 236
Урок 49. Оценки степени комфортности природных условий жизнедеятельности. Степень комфортности природных условий жизнедеятельности в Украине 240
Раздел V. Экологические стратегии.
Направления выхода из экокризиса 247
Тема. Экообразование XXI века 247
Урок 50. Стратегия образования для экоразвития. Концепция экологического образования Украины 247
Урок 51. Развитие личной ответственности за состояние окружающей среды 252
Урок 52. Формирование в обществе мировоззренческих принципов бережного отношения к природе, ответственности за сохранение жизни на Земле 253
Тема. Экологическое просвещение 255
Урок 53. Экологическое просвещение как важный компонент неформальной экологического образования 255
Урок 54. Традиции природопользования - максимально эффективное приспособление этносов к природе 257
Тема. Экологическая обусловленность экономики 259
Урок 55. Изменение парадигмы экономики: экологизация.
Эколого-экономические системы 259
Урок 56. Экологическая регламентация хозяйственной деятельности 264
Урок 57. Экономическое стимулирование функций защиты среды. Черты постиндустриальной екоцивилизации 269
Тема. Управление экоразвития 273
Урок 58. Приоритеты и условия экоразвития. Актуальные проблемы организации управления экоразвития 273
Урок 59. Экологический менеджмент и аудит в управлении природопользованием 278
Урок 60. Екоситуация в вашем населенном пункте 283
Подобається | 0
Victor_Pasyk пише: | 23.01.2013 | 23:42:41 #2 Сторінка з коментарем Спам
Victor_Pasyk Урок 21. Ландшафты и рекреационная деятельность 114
Урок 22. Биосферные и природные заповедники - формы сохранения ландшафтов 117
Раздел III. Ведущие экологические проблемы 121
Тема. Проблема загрязнения природной среды и устойчивости геосистем к антропогенным нагрузкам 121
Урок 23. Категория «загрязнения». Основные антропогенные источники загрязнения окружающей среды 121
Урок 24. Виды загрязнений и их влияние на компоненты природы, живые организмы 124
Урок 25. Устойчивость природных компонентов, геосистем к антропогенным загрязнениям 129
Тема. Проблема деградации природных компонентов 133
Урок 26. Понятие «деградация природы». Основные причины деградации природных компонентов 133
Урок 27. Последствия деградации природных компонентов. Категория «деградированная геосистема» 136
Тема. Проблема изменения звеньев круговорота веществ и энергии 141
Урок 28. Круговорот веществ и энергии как основной системообразующий фактор. Понятие биогеохимического цикла 141
Урок 29. Круговороты веществ, энергии, информации и их изменения антропогенной деятельностью 144
Тема. Проблема сбалансированного природопользования 149
Урок 30. Категория «сбалансированное развитие», ее эволюция. Важнейшие балансы в сфере природопользования 149
Урок 31. Сбалансированность между биологической продуктивностью и ее потреблением 151
Тема. Проблема сохранения биотического и ландшафтного многообразий 155
Урок 32. Категория «биоразнообразия». Генетическое, видовое и экосистемных биоразнообразия 155
Урок 33. Причины и последствия деградации биоразнообразия. Природозаповидання как одна из эффективных форм сохранения биоразнообразия 158
Урок 34. Основные категории заповедных объектов. Представление о экосети. Международные и национальные программы сохранения биоразнообразия 162
Тема. Проблема оптимальной ландшафтно-экологической организации территории 165
Урок 35. Категория «оптимизация». Критерии и приоритеты ландшафтно-экологической оптимизации территории 165
Урок 36. Оптимизация «природного каркаса» территории 169
Раздел IV. Экологические аспекты здоровья 177
Тема. Экологическая безопасность 177
Урок 37. Общее понятие экобезопасности. Критерии экобезопасности 177
Урок 38. Экологическая безопасность человека. Экологическая экспертиза. Гарантии экологической безопасности 184
Урок 39. Категория «экологически допустимый риск». Стандарты качества окружающей среды 190
Урок 40. Управление риском. Оценке воздействия на окружающую среду 197
Подобається | 0
Victor_Pasyk пише: | 23.01.2013 | 23:42:18 #1 Сторінка з коментарем Спам
Victor_Pasyk
Содержание на русском языке

Календарно-тематическое планирование 9
Раздел II. Экологические тенденции изменения основных компонентов природы 22
Тема. Минерально-сырьевые ресурсы: особенности использования, экологические проблемы 22
Урок 1. Литосфера, ее роль в геосистемы Земли. Природные ресурсы 22
Урок 2. Ресурсоемкость производства 34
Урок 3. Экологические проблемы использования ресурсов недр 40
Тема. Тенденции изменения климата 45
Урок 4. Атмосфера, ее роль в геосистемы Земли. Климатические ресурсы мира 45
Урок 5. Проблемы колебаний и изменений климата. Причины и последствия глобального потепления климата 48
Урок 6. Проблема сохранения озонового слоя Земли 54
Тема. Водопользования и его экологические последствия 59
Урок 7. Гидросфера, ее роль в геосистемы Земли. Водные ресурсы мира 59
Урок 8. Особенности водопользования в мире и Украине 64
Урок 9. Екостан водных ресурсов 68
Тема. Экологическое состояние землепользования 72
Урок 10. Педосфера, ее роль в геосистемы Земли. Земельные ресурсы мира, Украины, особенности использования 72
Урок 11. Неблагоприятные природно-антропогенные процессы деградации почвенно-земельного покрова. Проблема оптимального землепользования 76
Урок 12. Основы земельного законодательства. Меры по предотвращению деградации и рационального использования земель 82
Тема. Состояние использования и воспроизводства ресурсов растительного и животного мира, экологические проблемы 88
Урок 13. Фитосфера, ее роль в геосистемы Земли. Биоразнообразия и распространения видов 88
Урок 14. Прямой и опосредованный антропогенное воздействие на фиторесурсов и его последствия 91
Урок 15. Особенности использования лесных ресурсов в мире и Украине 94
Урок 16. Эндемичные, реликтовые, редкие и исчезающие виды растений. Красная, Черная и Зеленая книги природы. Охрана растений в Украине 98
Урок 17. Животном мире, его роль в биосфере. Ресурсы животного мира планеты и Украины 101
Урок 18. Эндемичные, реликтовые, редкие и исчезающие виды животных. Охрана животных в Украине 105
Тема. Ландшафтные комплексы и их антропогенные изменения 107
Урок 19. Ландшафтная сфера и ее роль в геосистемы Земли. Природные и антропогенные ландшафты 107
Урок 20. Антропогенные изменения ландшафтов 110
Подобається | 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 14
    Гостей: 14
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті