ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 5 клас


Розробки уроків української мови 5 клас (Серія «Моя методика»)


Назва: Плани-конспекти уроків української мови 5 клас (Серія «Моя методика»)
Автор: Тихоша В. І., Урсуленко Л. І.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 269
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.6 mb
Мова: українська

У посібнику подаються 122 уроки української мови для 5 класів 12-річної школи, методичні рекомендації, поради щодо організації навчально-виховного процесу на уроках і в позакласній роботі на рівні новітніх технологій, що базуються на особистісно зорієнтованому та інтерактивному навчанні. Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об’єднань, студентів філологічних факультетів.

Зміст:
РОЗДІЛ І. МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МОВИ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 7
НАСТУПНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ У НАВЧАННІ МОВИ В 5 КЛАСІ 12
ЕЛЕМЕНТИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ У 5 КЛАСІ 18
ДИДАКТИЧНІ ІГРИ У НАВЧАННІ МОВИ П’ЯТИКЛАСНИКІВ 24
РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. КОНСПЕКТИ УРОКІВ
ВСТУП. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 29
Урок № 1. Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України 29
Урок № 2–3. Розвиток зв’язного мовлення. Мова. Мовлення. Спілкування. Види мовленнєвої діяльності 31
Урок № 4. Повторення вивченого в початкових класах. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання. Іменник. Іменники-назви істот і неістот 35
Урок № 5. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях 38
Урок № 6. Повторення частин мови. Прикметник 40
ПОНЯТТЯ ПРО ТЕКСТ
Урок № 7–8. Розвиток зв’язного мовлення. Текст. Тема, основна думка. Будова тексту 43
Урок № 9–10. Повторення частин мови. Займенник. Числівник 46
Урок № 11–12. Повторення частин мови. Дієслово. Неозначена форма. Не з дієсловами. Дієвідміни дієслів. Голосні в особових закінченнях. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів 51
Урок № 13. Повторення частин мови. Прислівник. Правопис вивчених прислівників 54
Урок № 14–15. Повторення. Службові частини мови. Написання прийменників окремо від інших частин мови. Уживання сполучників для зв’язку членів речення. Кома перед сполучниками а, але 57
Урок № 16. Контрольна робота (диктант). Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів із повторення 60
Урок № 17. Розвиток зв’язного мовлення. Типи мовлення 62
ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ
Урок № 18–19. Відомості з синтаксису і пунктуації. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні. Розбір словосполучення 65
Урок № 20. Культура мовлення.Запобігання помилкам при творенні словосполучень 68
Урок № 21. Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення (повторення) 70
Урок № 22. Речення, його граматична основа (підмет і присудок) 73
Урок № 23. Головні члени речення. Підмет і присудок. Тире між підметом і присудком 75
Урок № 24. Речення з одним головним членом 78
Урок № 25. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ художнього тексту 80
Урок № 26. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення 82
Урок № 24. Культура мовлення. Правильне інтонування речень різних видів 84
Урок № 28. Розвиток зв’язного мовлення. Стилістична помилка. Недоліки в тексті 86
Урок № 29–30. Другорядні члени речення. Додаток, означення. Речення поширені й непоширені 89
Урок № 31–32. Другорядні члени речення. Обставина 91
Урок № 33. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту наукового стилю (усно) 94
Урок № 34. Читання художнього тексту (мовчки) 96
Урок № 35. Контрольна робота. Тематична атестація з теми «Словосполучення. Просте речення» 98
Урок № 36—37. Однорідні члени речення. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами 100
Урок № 38. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Синтаксичний розбір речення з однорідними членами 102
Урок № 39. Речення із звертанням 104
Урок № 40–41. Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса 107
Урок № 42–43. Речення із вставними словами 109
Урок № 44. Контрольна робота (диктант) 112
Урок № 45. Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком 112
Урок № 46–47. Розрізнення складних речень і простих, ускладнених однорідними членами 114
Урок № 48–49. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові 117
Урок № 50—51. Діалог. Тире при діалозі 119
Урок № 52. Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів 122
Урок № 53. Контроль аудіювання 124
Урок № 54. Контрольна робота. Тематична атестація. Складне речення. Пряма мова. Діалог 127
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
Урок № 55–56. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки 130
Урок № 57. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що позначається буквами ґ і г 132
Урок № 58. Розвиток зв’язного мовлення. Усне повідомлення на тему про мову 134
Урок № 59. Розвиток зв’язного мовлення. Усний відгук про висловлювання товариша 136
Урок № 60. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт 138
Урок № 61. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї 139
Урок № 62–63. Орфограма. Орфографічний словник. Орфографічна помилка 141
Урок № 64. Склад. Наголос. Ознайомлення з орфоепічним словником і словником наголосів. Поділ на склади для переносу слова 143
Урок № 65–66. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту-розповіді з елементами опису предмета 146
Урок № 67. Основні правила переносу 148
Урок № 68. Культура мовлення. Вимова і позначення на письмі ненаголошених голосних е, и 150
Урок № 69–70. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ художнього тексту з елементами опису предмета 151
Урок № 71. Вимова приголосних звуків. Уподібнення дзвінких і глухих приголосних 154
Урок № 72. Спрощення в групах приголосних 156
Урок № 73. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту з елементами роздуму (усно) 157
Урок № 74–75. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и], [о], [е] з [і] 159
Урок № 76. Чергування [о] — [е] після [ж], [ч], [ш]; и, і після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів 162
Урок № 77–78. Чергування приголосних звуків у коренях слів: [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] — [з'], [ц'], [с'] 163
Урок № 79. Основні випадки чергування у — в, і — й 165
Урок № 80. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-розповідь про випадок із життя 167
Урок № 81. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, я, ю, є 169
Урок № 82. Сполучення ЙО, ЬО 171
Урок № 83. Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом 172
Урок № 84. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис тварини за власним спостереженням у художньому стилі 174
Урок № 85. Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних 176
Урок № 86. Вимова і написання слів з подовженими м’якими приголосними 178
Урок № 87. Правопис слів іншомовного походження. Букви и, і в словах іншомовного походження 181
Урок № 88. Подвоєні букви в словах іншомовного походження 182
Урок № 89. Контрольна робота. Тести. Диктант 184
Урок № 90–91. Розвиток зв’язного мовлення. Переказ тексту-роздуму 185
ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ
Урок № 92–93. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. Тлумачний словник 189
Урок № 94. Культура мовлення. Вживання слів відповідно до їх значення. Доречне вживання слів із переносним значенням. Лексична помилка 193
Урок № 95—96. Групи слів за значенням (синоніми, омоніми, антоніми). Робота зі словниками 195
Урок № 97. Культура мовлення. Вживання синонімів для уникнення невиправданих повторів слів і як засобу зв’язку речень у тексті 199
Урок № 98. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова. Лексичний розбір слова 201
Урок № 99–100. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис тварини за власним спостереженням 203
Урок № 101. Етимологія. Етимологічний словник української мови 206
Урок № 102. Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела української фразеології. Ознайомлення із фразеологічним словником 209
Урок № 103. Культура мовлення. Правильне вживання фразеологізмів 212
Урок № 104. Контрольна робота. Тематичне оцінювання знань учнів з теми «Лексикологія. Фразеологія. Етимологія» 214
Урок № 105. Розвиток зв’язного мовлення. Науковий і художній опис. Твір-опис тварини за картиною (малюнком) 216
Урок № 106. Читання науково-популярного тексту (мовчки) 219
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
Урок № 107. Будова слова. Орфографія. Основа слова і закінчення змінних слів 222
Урок № 108. Значущі частини слова 225
Урок № 109. Розбір слова за будовою 227
Урок № 110. Культура мовлення. Використання в мові слів з префіксами та суфіксами емоційного забарвлення 229
Урок № 111. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом, у художньому стилі 232
Урок №112. Вимова та написання префіксів з-(зі-), с-, роз-, без-, воз-, через- 235
Урок № 113. Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі- 237
Урок № 114. Контрольна робота. Тематичне оцінювання знань з теми «Будова слова. Орфографія» 239
Урок № 115. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-розповідь на основі життєвого досвіду 241
Урок № 116. Аудіювання науково-популярного тексту 243
Урок № 117—118. Повторення й узагальнення вивченого в кінці року 245
Урок № 119. Розвиток зв’язного мовлення. Замітка (допис) до газети 250
ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ У КІНЦІ РОКУ
Урок № 120–121. Повторення й узагальнення вивченого 254
Урок № 122. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту розповідного характеру з поєднанням різних типів мовлення 258
ДОДАТОК
Індивідуальні завдання з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації» 260
Індивідуальні картки до теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» 261
Картки-індивідуальні завдання до теми «Будова слова. Словотвір» 263
Індивідуальні завдання з теми «Лексикологія. Фразеологія» 264
До уроків з культури мовлення 265
Список використаних джерел 270
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

  Логін:
  Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика  Онлайн всього: 3
  Гостей: 2
  Користувачів: 1
  ivankamaneliyk12
 
Наша група в ВКонтакті