ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 5 клас


Твори з німецької мови 5-11 класи (з перекладом)


Назва: Твори з німецької мови 5-11 класи (з перекладом)
Автор: С.В.Бачкіс, І.Е.Бринзюк, В.О.Григоренко
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2010
Кількість торінок: 494
Розмір файлу: 4.68 mb 
Формат файлу: .pdf
Мова: українська 

Зміст
Mein Lebenslauf (Ïðî ñåáå)
Meine Biographie
(Ìîÿá³îãðàô³ÿ)
Meine Familie
(Ìîÿ ðîäèíà)
Meine Mutter
(Ìîÿ ìàìà)...............................................................................................20
Meine Eltern
(Ìî¿ áàòüêè)..............................................................................................22
Meine Straße
(Ìîÿ âóëèöÿ).............................................................................................24
Unsere Wohnung
(Íàøà êâàðòèðà)......................................................................................26
Meine Arbeitspflichten zu Hause
(Ìî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè) ........................................................................27
Mein Freund
(̳é äðóã).................................................................................................29
Meine Freundin
(Ìîÿ ïîäðóãà)..........................................................................................30
Mein Arbeitstag
(̳é ðîáî÷èé äåíü)................................................................................. 31
Arbeitstag meiner Eltern
(Ðîáî÷èé äåíü ìî¿õ áàòüê³â)................................................................... 33
Mein zukünftiger Beruf
(Ìîÿ ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ)........................................................................ 35
II. Die Ukraine (Óêðà¿íà)
Die Ukraine
(Óêðà¿íà)................................................................................................... 37
Die geographische Lage der Ukraine
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè)..........................................................39
Das Klima der Ukraine
(Êë³ìàò Óêðà¿íè).......................................................................................40
Das heutige Wetter
(Ïîãîäà ñüîãîäí³)....................................................................................42
Der Staatsaufbau der Ukraine
(Äåðæàâíèé óñòð³é Óêðà¿íè)...................................................................44
Die Verfassung der Ukraine
(Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè).............................................................................. 45
Aus der Geschichte der nationalen
Symbole der Ukraine
(Ç ³ñòî𳿠íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè).............................................47
Aus der Geschichte des ukrainischen Kosakentums
(Ç ³ñòî𳿠óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà)............................................................49
Eine Episode aus der Geschichte der Ukraine
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè) ........................................................................ 51
Die Wirtschaft der Ukraine
(Åêîíîì³êà Óêðà¿íè) ................................................................................ 52
Errungenschaften der ukrainischen
Wissenschaft und Technik
(Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà òåõí³êè)............................................. 55
Gedenskstätten der Ukraine
(Ïàì’ÿòí³ ì³ñöÿ Óêðà¿íè).......................................................................... 57
Massenmedien in der Ukraine
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³) ..................................................59
Sport in der Ukraine
(Ñïîðò â Óêðà¿í³)......................................................................................61
Das Leben der Jugend
(Ìîëîäü Óêðà¿íè).....................................................................................63
Meine Muttersprache
(Ìîÿ ð³äíà ìîâà).....................................................................................65
Beziehungen der Ukraine zu deutschsprachigen Ländern
(Çâ’ÿçêè Óêðà¿íè í³ìåöüêîìîâíèìè êðà¿íàìè).......................................67
Die Ukraine und ihre Probleme
(Óêðà¿íà òà ¿¿ ïðîáëåìè)..........................................................................68
Umweltschutz. Probleme der Ukraine
(Çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ïðîáëåìè Óêðà¿íè).................................................................................70
III. Gebiete und Städte der Ukraine
(Ðåã³îíè òà ì³ñòà Óêðà¿íè)
Kyjiw, Hauptstadt der Ukraine
(Êè¿â — ñòîëèöÿ Óêðà¿íè).........................................................................72
Sehenswürdigkeiten Kyjiws
(Êè¿â òà éîãî âèçíà÷í³ ì³ñöÿ).................................................................. 73
Das Kyjiwer Gebiet
(Êè¿âñüêà îáëàñòü) ...................................................................................74
Die Autonome Republik Krym
(Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì)................................................................76
Simferopol
(ѳìôåðîïîëü)......................................................................................... 78
Sewastopol
(Ñåâàñòîïîëü).........................................................................................79
Charkiw
(Õàðê³â)..................................................................................................... 81
Das Gebiet Charkiw
(Õàðê³âñüêà îáëàñòü)............................................................................... 82
Cherson
(Õåðñîí).................................................................................................. 85
Das Gebiet Cherson
(Õåðñîíñüêà îáëàñòü).............................................................................86
Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêèé)....................................................................................... 88
Das Gebiet Chmelnyzky
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü)............................................................................90
Das Chmelnytzker Gebiet
(Ðåã³îí Õìåëüíèöüêèé)............................................................................92
Dnipropetrowsk
(Äí³ïðîïåòðîâñüê)..................................................................................94
Das Dnipropetrowsker Gebiet
(Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü)..................................................................95
Donezk
(Äîíåöüê).................................................................................................97
Das Donezker Gebiet
(Äîíåöüêà îáëàñòü).................................................................................99
Iwano-Frankiwsk
(²âàíî-Ôðàíê³âñüê)............................................................................... 100
Das Iwano-Frankiwsker Gebiet
(²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü)............................................................... 102
Kirowohrad
(ʳðîâîãðàä)......................................................................................... 104
Das Zentrum des Kirowohrader Gebiets
(Öåíòð ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³ )....................................................... 106
Das Kirowohrader Gebiet
(ʳðîâîãðàäñüêà îáëàñòü).....................................................................108
Luhansk
(Ëóãàíñüê)............................................................................................. 110
Das Luhansker Gebiet
(Ëóãàíñüêà îáëàñòü)...............................................................................112
Lwiw
(Ëüâ³â).....................................................................................................114
Lwiw — Stadt der Meister (Teil I)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà I)).....................................................115
Lwiw — Stadt der Meister (Teil II)
(Ëüâ³â — ì³ñòî ìàéñòð³â (×àñòèíà II))....................................................118
Das Lwiwer Gebiet
(Ëüâ³âñüêà îáëàñòü).............................................................................. 120
Mykolajiw
(Ìèêîëà¿â)..............................................................................................122
Das Mykolajiwer Gebiet
(Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü).........................................................................124
Odessa
(Îäåñà)..................................................................................................126
Das Gebiet Odessa
(Îäåñüêà îáëàñòü).................................................................................128
Poltawa
(Ïîëòàâà)................................................................................................130
Das Poltawer Gebiet
(Ïîëòàâñüêà îáëàñòü)............................................................................132
Riwne
(гâíå).....................................................................................................133
l Зміст
Das Gebiet Riwne
(гâíåíñüêà îáëàñòü)........................................................................... 135
Shytomyr
(Æèòîìèð)........................................................................................... 137
Das Zentrum des Shytomyrer Gebiets
(Öåíòð Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ )......................................................... 139
Das Shytomyrer Gebiet
(Æèòîìèðñüêà îáëàñòü)...................................................................... 141
Sumy
(Ñóìè).................................................................................................. 143
Das Gebiet Sumy
(Ñóìñüêà îáëàñòü)............................................................................... 144
Ternopil
(Òåðíîï³ëü).......................................................................................... 146
Das Gebiet Ternopil
(Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü)..................................................................... 149
Tscherkasy
(×åðêàñè)............................................................................................ 150
Das Gebiet Tscherkasy
(×åðêàñüêà îáëàñòü)........................................................................... 152
Tschernihiw
(×åðí³ã³â)............................................................................................. 154
Das Gebiet Tschernihiw
(×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü)........................................................................ 157
Tscherniwzi
(×åðí³âö³)............................................................................................ 158
Das Gebiet Tscherniwzi
(×åðí³âåöüêà îáëàñòü)........................................................................161
Winnyzja
(³ííèöÿ).............................................................................................. 163
Das Winnyzer Gebiet
(³ííèöüêà îáëàñòü)............................................................................ 165
Luzk
(Ëóöüê).................................................................................................167
Das Wolyner Gebiet
(Âîëèíñüêà îáëàñòü)...........................................................................169
Ushhorod
(Óæãîðîä)...............................................................................................171
Sakarpattja
(Çàêàðïàòòÿ)...........................................................................................173
Saporishja
(Çàïîð³ææÿ)............................................................................................174
Das Saporisher Gebiet
(Çàïîð³çüêà îáëàñòü).............................................................................176
Die Stadt, in der ich lebe
(̳ñòî, â ÿêîìó ÿ æèâó)..........................................................................178
IV. Deutschland
(ͳìå÷÷èíà)
Deutschland (ͳìå÷÷èíà)..........................................................................181
Die geographische Lage
(Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ)......................................................................182
Das Klima (Êë³ìàò).......................................................................................184
Der Staatsaufbau
(Äåðæàâíèé óñòð³é)..............................................................................185
Deutsche Nationalsymbole
(Íàö³îíàëüí³ ñèìâîëè)..........................................................................187
Aus der Geschichte Deutschlands
(Ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)............................................................................ 190
Eine Episode aus der Geschichte Deutschlands
(Åï³çîä ç ³ñòî𳿠ͳìå÷÷èíè)..................................................................192
Probleme Deutschlands nach der Vereinigung
(Ïðîáëåìè ͳìå÷÷èíè ï³ñëÿ âîçç’ºäíàííÿ).........................................193
Die Wirtschaft
(Åêîíîì³êà)............................................................................................195
Sehenswürdigkeiten Deutschlands
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè ͳìå÷÷èíè).............................................................197
Berlin
(Áåðë³í )................................................................................................ 199
Sehenswürdigkeiten Berlins
(Âèçíà÷í³ ïàì’ÿòêè Áåðë³íà)................................................................. 201
Dresden (Äðåçäåí)................................................................................... 202
Leipzig (Ëåéïö³´)....................................................................................... 204
Nürnberg (Íþðíáåðã).............................................................................. 206
Weimar (Âåéìàð)...................................................................................... 209
Durch die Städte Deutschlands
(Ïî ì³ñòàõ ͳìå÷÷èíè)......................................................................... 210
Das Leben der deutschen Jugend
(Æèòòÿ í³ìåöüêî¿ ìîëîä³)......................................................................212
Der Sport
(Ñïîðò)...................................................................................................214
Massenmedien
(Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿)................................................................216
Umweltschutzmaßnahmen
(Çàõîäè ç çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà)................................218
V. Österreich
(Àâñòð³ÿ)
Österreich (Àâñòð³ÿ)..................................................................................221
Der staatliche Aufbau Österreich
(Äåðæàâíèé óñòð³é Àâñò𳿠).................................................................222
Wien (³äåíü)..............................................................................................224
Aus der Geschichte Österreich
(Ç ³ñòî𳿠Àâñòð³¿)...................................................................................226
Die Schulen in Österreich
(Øêîëè â Àâñòð³¿)..................................................................................228
VI. Die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein
(Øâåéöàð³ÿ, Ëþêñåìáóðã òà ˳õòåíøòåéí)
Die Schweiz (Øâåéöàð³ÿ)..........................................................................231
Der Staatsaufbau der Schweiz
(Äåðæàâíèé óñòð³é Øâåéöàð³¿)............................................................232
Bern (Áåðí).................................................................................................234
Aus der Geschichte der Schweiz
(Ç ³ñòî𳿠Øâåéöàð³¿).............................................................................236
Luxemburg (Ëþêñåìáóðã)........................................................................ 238
Liechtenstein (˳õòåíøòåéí).................................................................... 240
VII. Die Ausbildung in unserem Leben
(Îñâ³òà â íàøîìó æèòò³)
Das Bildungswesen in der Ukraine
(Ñèñòåìà îñâ³òè â Óêðà¿í³).....................................................................242
Das Hochschulbildung in der Ukraine
(Âèùà îñâ³òà â Óêðà¿í³)..........................................................................243
Unsere Schule (Íàøà øêîëà).....................................................................246
Meine Klasse (̳é êëàñ).............................................................................247
Der Deutschunterricht
(Âèêëàäàííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè)................................................................249
Meine Deutschlehrerin
(Ó÷èòåëüêà í³ìåöüêî¿ ìîâè)...................................................................251
Mein Klassenlehrer
(̳é êëàñíèé êåð³âíèê)..........................................................................253
Die Schulfächer
(Øê³ëüí³ ïðåäìåòè)...............................................................................254
Mein Lieblingsfach
(̳é óëþáëåíèé ïðåäìåò).....................................................................257
Das Bildungswesen in Deutschland
(Îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³)..............................................................................259
Die Hochschulbildung in Deutschland
(Âèùà îñâ³òà â ͳìå÷÷èí³).................................................................... 260
Fremdsprachen in unserem Leben
(²íîçåìí³ ìîâè â íàøîìó æèòò³)............................................................263
Warum lernen wir Fremdsprachen?
(×îìó ìè âèâ÷àºìî ³íîçåìí³ ìîâè?) ...................................................264
VIII. Hervorragende Menschen der Ukraine
(Âèäàòí³ ëþäè Óêðà¿íè)
Bohdan Chmelnytzky
(Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé)........................................................................ 266
Iwan Masepa (²âàí Ìàçåïà).......................................................................267
l Зміст 11
Taras Schewtschenko
(Òàðàñ Øåâ÷åíêî).................................................................................268
Der berühmte ukrainische Maler
Taras Schewtschenko
(Âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê
Òàðàñ Øåâ÷åíêî).................................................................................. 270
H. F. Kwitka-Osnowjanenko
(Ã. Ô. Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî)...................................................................272
Unser weltberühmter Landsmann
I. J. Repin
(Íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé çåìëÿê ². Þ. кï³í ).....................................275
M. V. Lyssenko
(Ì. Â. Ëèñåíêî)......................................................................................277
Iwan Franko
(²âàí Ôðàíêî).........................................................................................279
Kateryna Bilokur
(Êàòåðèíà Á³ëîêóð)................................................................................281
Moderne ukrainische Schriftsteller
(Ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³ ïèñüìåííèêè)........................................................284
Mein Lieblingsdichter
(̳é óëþáëåíèé ïîåò)........................................................................... 285
Sergij Koroljow
(Ñåðã³é Êîðîëüîâ).................................................................................286
Jewhen Paton
(ªâãåí Ïàòîí)......................................................................................... 288
IX. Hervorragende Menschen Deutschlands
(Âèäàòí³ ëþäè ͳìå÷÷èíè)
Heinrich Heine
(Ãåíð³õ ¥åéíå)....................................................................................... 290
Hervorragende Schriftsteller Deutschlands
(Âèäàòí³ ïèñüìåííèêè ͳìå÷÷èíè).......................................................291
Jacob und Wilhelm Grimm
(ßêîá ³ ³ëüãåëüì Ãð³ìì)........................................................................293
Lion Feuchtwanger
(˳îí Ôåéõòâàíãåð).............................................................................. 296
12 Зміст l
Wolfgang Borchert
(Âîëüôãàíã Áîðõåðò).............................................................................297
Erich Kästner
(Åð³õ Êåñòíåð)....................................................................................... 300
Erich Maria Remarque
(Åð³õ Ìàð³ÿ Ðåìàðê)...............................................................................303
Stefan Zweig
(Ñòåôàí Öâåéã)......................................................................................305
Mein Lieblingskomponist
(W. A. Mozart)
(̳é óëþáëåíèé êîìïîçèòîð
(Â. À. Ìîöàðò)).......................................................................................307
Johann Strauß
(²îãàíí Øòðàóñ).....................................................................................308
Komponist und Kapellmeister
(Richard Wagner)
(Êîìïîçèòîð ³ äèðèãåíò
(гõàðä Âàãíåð))....................................................................................310
Mein Lieblingsmaler
(Heinrich Zille)
(̳é óëþáëåíèé õóäîæíèê
(Ãåíð³õ Öèëëå))......................................................................................312
Albrecht Dürer
(Àëüáðåõò Äþðåð)................................................................................313
Wilhelm Conrad Röntgen
(³ëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí)..................................................................315
Eine Episode aus dem Leben des großen Mathematikers Gauß
(Åï³çîä ç æèòòÿ âåëèêîãî ìàòåìàòèêà Ãàóññà)......................................317
X. Jahreszeiten
(Ïîðè ðîêó. Ñâÿòà)
Jahreszeiten
(Ïîðè ðîêó)...........................................................................................320
Frühling (Âåñíà)..........................................................................................321
Sommer (˳òî)............................................................................................ 323
Herbst (Îñ³íü)............................................................................................325
l Зміст 13
Winter (Çèìà).............................................................................................326
Feiertage in der Ukraine
(Ñâÿòà â Óêðà¿í³)..................................................................................... 328
Neujahrsfest in der Ukraine
(Íîâîð³÷íå ñâÿòî â Óêðà¿í³)..................................................................330
Fasching in der Ukraine
(Ìàñíèöÿ â Óêðà¿í³)................................................................................331
Pfingsten in der Ukraine
(Òð³éöÿ â Óêðà¿í³).................................................................................... 333
Schultraditionen
(Øê³ëüí³ òðàäèö³¿)..................................................................................336
Der Lehrertag
(Äåíü ó÷èòåëÿ)....................................................................................... 338
Mein Geburtstag
(̳é äåíü íàðîäæåííÿ).........................................................................340
Meine Sommerferien
(Ìî¿ ë³òí³ êàí³êóëè).................................................................................341
Meine Winterferien
(Ìî¿ çèìîâ³ êàí³êóëè).............................................................................342
Feiertage in Deutschland
(Ñâÿòà â ͳìå÷÷èí³)................................................................................344
Fasching in Deutschland
(Ìàñíèöÿ â ͳìå÷÷èí³)..........................................................................346
Alte und neue Osterbräuche
(Ñòàð³ é íîâ³ Âåëèêîäí³ çâè÷à¿).............................................................347
XI. Die Freizeit
(³ëüíèé ÷àñ)
Wie ich mich ausruhe…
(ßê ÿ â³äïî÷èâàþ)...................................................................................350
Freie Tage des Schülers
(³ëüí³ äí³ ó÷íÿ)......................................................................................352
Urlaub meiner Eltern
(³äïóñòêà ìî¿õ áàòüê³â)......................................................................... 353
Mein Hobby
(Ìîº õîá³).............................................................................................. 355
14 Зміст l
Im Museum
(Ó ìóçå¿)..................................................................................................357
Mein letzter Theaterbesuch
(Ìîº îñòàííº â³äâ³äàííÿ òåàòðó) ......................................................... 358
Kino
(ʳíî)..................................................................................................... 360
Mein Lieblingsvideofilm
(̳é óëþáëåíèé â³äåîô³ëüì).................................................................362
Mein Lieblingsfernsehprogramm
(Ìîÿ óëþáëåíà òåëåïåðåäà÷à).............................................................364
In der Bibliothek
(Ó á³áë³îòåö³)..........................................................................................365
Mein Lieblingsliteraturheld
(̳é óëþáëåíèé ë³òåðàòóðíèé ãåðîé)..................................................367
Bücher in unserem Leben
(Êíèãè â íàøîìó æèòò³)..........................................................................369
Musik in unserem Leben
(Ìóçèêà â íàøîìó æèòò³).......................................................................371
Die Jugend und Musik
(Ìîëîäü ³ ìóçèêà)..................................................................................372
Sport in unserem Leben
(Ñïîðò ó íàøîìó æèòò³).........................................................................374
Die Rolle des Sportes
(Ðîëü ñïîðòó) ........................................................................................375
Olympische Spiele
(Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè)...................................................................................377
Computer in unserem Leben
(Êîìï’þòåðè ó íàøîìó æèòò³)...............................................................378
Zeit und Mode
(×àñ ³ ìîäà)............................................................................................381
Wir kaufen ein
(Ìè ðîáèìî ïîêóïêè)........................................................................... 383
Beim Arzt
(Ó ë³êàðÿ)................................................................................................ 385
Reisen
(Ïîäîðîæ³)............................................................................................386
l Зміст 15
Eine Flugreise
(Àâ³àïîäîðîæ)....................................................................................... 388
Eine Eisenbahnreise
(Ïîäîðîæ ïî¿çäîì)...............................................................................390
Eine Stadtfahrt
(Ïî¿çäêà ì³ñòîì)....................................................................................392
Erholung im Freien
(³äïî÷èíîê íà ïðèðîä³).......................................................................394
Texte zur Themensammlung
1. Bildung, Schule
Die Schule in Deutschland........................................................................396
Danni und seine Schwierigkeiten..............................................................397
2. Leute und Berufe
Jedes Kind braucht mehr Verständnis.......................................................399
Jeden Tag um 7.00 Uhr aufstehen............................................................ 400
Hayat erzählt von sich und ihrer Wohnsituation........................................401
Unser Haus...............................................................................................402
Mischlingskinder...................................................................................... 403
Wie Eva eine Hose und ein Hemd
sucht und etwas ganz anderes findet.................................................. 404
Tina — das Mädchen aus der Werbung....................................................406
Omas helfen............................................................................................406
Die Erziehung der Kinder war sein Lebenswerk........................................407
3. Wissenschaft. Entdeckungen und Erfindungen
Carl Friedrich Gauß..................................................................................409
Johannes Gutenberg................................................................................409
Konrad Duden..........................................................................................410
Ist das nicht auch eine Entdeckung?........................................................ 411
4. Literatur und Kunst............................................................................... 412
Taras Schewtschenko ist mein Lieblingsschriftsteller................................ 412
Große ukrainische Schriftsteller: Pawlo Sagrebelnyj................................ 414
Till Eulenspiegel....................................................................................... 415
Theater und Musik.................................................................................... 416
"Der Fliegende Holländer”....................................................................... 417
16 Зміст l
"Lieben Sie Brahms?”(Nach Herbert Klein)............................................... 418
Wir sind von Musik umgeben: Der Liederkönig Franz Schubert................ 419
Haydns Abschiedssinfonie.......................................................................420
Die Dynastie Strauß.................................................................................. 421
Wiens Museen.......................................................................................... 423
Souvenir................................................................................................... 423
Heinrich Zille............................................................................................ 424
Hollywood in Bayern................................................................................ 425
R. W. Fassbinder....................................................................................... 427
Alexander Dowschenko........................................................................... 429
Galina Ulanowa........................................................................................ 429
5. Sport
Die Olympischen Spiele als Symbol
der Freundschaft................................................................................. 430
6. Gesundheit
Fernsehen kostet Lebenszeit................................................................... 431
Blutgruppen............................................................................................. 432
Voraussetzung für guten Schlaf................................................................ 433
Ich will nicht rauchen!............................................................................... 434
Robert Koch — Bekämpfer des Todes..................................................... 436
7. Feste und Bräuche
Der Polterabend...................................................................................... 437
Der heilige Nikolaus................................................................................. 438
Fest der Heiligen Drei Könige.................................................................. 439
Ein gutes neues Jahr!................................................................................440
Zwischen Ostern und PfingstenHimmelfahrt/Vatertag............................... 441
Feste und Bräuche in der Ukraine............................................................ 442
8. Essen
Genuss und Notwendigkeit...................................................................... 443
Vielseitig — aber nicht zuviel.................................................................. 445
Über den Kaffee...................................................................................... 447
9. Freizeit, Hobbies
Wochenende............................................................................................ 448
Freizeitverbringungen in Österreich......................................................... 449
Das erste Selbstverdiente........................................................................ 450
l Зміст 17
Urlaub im Weltraumhotel — im Jahre 2020 soll es möglich sein............... 451
Ist "Bio” gesünder?.................................................................................. 452
10. Reise
Die erste Weltreise................................................................................... 453
Reisen...................................................................................................... 454
Mittelpunkte............................................................................................. 455
Namensgebungen.................................................................................... 456
Familie Busse segelt seit 16 Jahren mit 10 Kindern um die Welt............... 457
11. Natur
Der rote Fels der Möwen.......................................................................... 458
Ist der Luchs gefährlich?.......................................................................... 459
Das Glück, in Deutschland ein Tier zu sein...............................................460
Von einer botanischen Besonderheit....................................................... 461
Erster Spraydosen-Killer.......................................................................... 461
12. Deutschland
Aus der deutschen Geschichte................................................................ 462
Die erste größere revolutionäre Bewegung
der deutschen Geschichte.................................................................. 464
Das Brandenburger Tor............................................................................ 465
Zu Besuch auf Schloss Herrenchiemsee...................................................466
Die Wartburg bei Eisenach....................................................................... 467
Potsdam-Sanssouci.................................................................................. 468
Die Landschaften im Zentrum Europas —
Deutschland und die Deutschen..........................................................469
13. Die Ukraine
Ratschläge für die Arbeitsplatzsuche.......................................................470
Ukraine — Ein Land Mit Geschichte
Woher stammen die Kosaken?............................................................ 472
Die Beziehungen der Ukraine zur BRD
Всього коментарів: 1
віка пише: | 10.11.2013 | 15:15:00 ( E-mail ) #1 Сторінка з коментарем Спам
Аватар відсутній хороший сайт
Подобається | 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 3
    Гостей: 3
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті