ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 7 клас


Усі уроки хімії 7 клас


Назва: Розробки уроків хімії 7 клас
Автор: І. Ю. Старовойтова, О. В. Люсай
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 140
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 17.9 mb
Мова: українська

Посібник містить розробки всіх уроків хімії для 7 класу 12-річної школи. Наведені матеріали за змістом і структурою повністю відповідають чинній програмі курсу хімії. У розробках уроків широко використовуються інтерактивні методики навчання та інші прогресивні педагогічні технології. Для вчителів хімії, студентів педагогічних ВНЗ.

Змicт українською мовою
Зміст
Передмова 3
Вступ 15
Урок 1. Хімія — наука про природу. Хімія в навколишньому світі. 15
Урок 2. Короткі відомості з історії хімії 17
Урок 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з устаткуванням кабінету хімії і лабораторним посудом 23
Урок 4. Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум’я 27
Тема 1. Початкові хімічні поняття 31
Урок 5. Речовини. Чисті речовини та суміші 31
Урок 6. Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи 34
Урок 7. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва 38
Урок 8. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів 42
Урок 9. Розмаїтість речовин. Метали й неметали 45
Урок 10. Прості та складні речовини 48
Урок 11. Хімічні формули речовин 51
Урок 12. Валентність хімічних елементів 53
Урок 13. Складання формул бінарних сполук за валентністю атомів елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук 55
Урок 14. Проміжне оцінювання знань з теми «Початкові хімічні поняття» 59
Урок 15. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою 63
Урок 16. Масова частка елементів у речовині 66
Урок 17. Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовими частками елементів, що входять до складу речовини 69
Урок 18. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. 72
Урок 19. Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ. 75
Урок 20. Фізичні та хімічні властивості речовин. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії 78
Урок 21. Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси 81
Урок 22. Хімічні рівняння 84
Урок 23. Узагальнення й систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття» 87
Урок 24. Тематичне оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття» 90
Тема 2. Прості речовини метали й неметали 94
Урок 25. Прості речовини метали й неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули 94
Урок 26. Проста речовина кисень. Фізичні властивості кисню. Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори 98
Урок 27. Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором. Реакції сполучення. Поняття про оксиди 102
Урок 28. Практична робота 3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей 106
Урок 29. Поняття про оксиди. Окиснення. Горіння. Умови виникнення та припинення горіння 108
Урок 30. Кругообіг кисню в природі. Використання кисню, його біологічна роль 111
Урок 31. Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою 113
Урок 32. Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах 116
Урок 33. Прості речовини. Кисень. Залізо 119
Додатки 125
Опорна схема до уроку 1 125
Опорна схема до уроку 5 126
Навчальна таблиця 1 до уроку 10 127
Навчальна таблиця 2 до уроку 15 128
Опорна схема до уроку 18 129
Опорна схема до уроку 18 (заповнена) 131
Опорна схема до уроку 26 133
Опорна схема до уроку 31 134
Картки до уроку 33 135

Содержание на русском языке
Содержание
Предисловие 3
Вступление 15
Урок 1. Химия — наука о природе. Химия в окружающем мире. 15
Урок 2. Краткие сведения из истории химии 17
Урок 3. Правила поведения учеников в химическом кабинете. Ознакомление с оборудованием кабинета химии и лабораторной посудой 23
Урок 4. Практическая работа 1. Правила техники безопасности во время работы в кабинете химии. Приемы работы с лабораторной посудой и нагревательными приборами. Строение пламени 27
Тема 1. Начальные химические понятия 31
Урок 5. Вещества. Чистые вещества и смеси 31
Урок 6. Атомы, молекулы, ионы. Химические элементы, их названия и символы 34
Урок 7. Понятие о периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 38
Урок 8. Атомная единица массы. Относительная атомная масса химических элементов 42
Урок 9. Разнообразие веществ. Металлы и неметаллы 45
Урок 10. Простое и сложное вещества 48
Урок 11. Химические формулы веществ 51
Урок 12. Валентность химических элементов 53
Урок 13. Составление формул бинарных соединений по валентности атомов элементов. Определение валентности по формулам бинарных соединений 55
Урок 14. Промежуточное оценивание знаний по теме «Начальные химические понятия» 59
Урок 15. Относительная молекулярная масса вещества, ее вычисление по химической формуле 63
Урок 16. Массовая частица элементов в веществе 66
Урок 17. Вычисление массовой частицы элемента в составе вещества. Решение задач на определение химических формул по массовым частицам элементов, которые входят в состав вещества 69
Урок 18. Физические и химические явления. Химические реакции и явления, которые их сопровождают. 72
Урок 19. Практическая работа 2. Исследование физических и химических явлений. 75
Урок 20. Физическое и химическое свойства веществ. Способы изучения химических веществ и явлений. Наблюдение и эксперимент в химии 78
Урок 21. Закон как форма научных знаний. Закон сохранения массы 81
Урок 22. Химические уравнения 84
Урок 23. Обобщение и систематизация знаний по теме «Начальные химические понятия» 87
Урок 24. Тематическое оценивание по теме «Начальные химические понятия» 90
Тема 2. Простые вещества металлы и неметаллы 94
Урок 25. Простые вещества металлы и неметаллы. Кислород, состав его молекулы 94
Урок 26. Простое вещество кислород. Физические свойства кислорода. Получение кислорода в лаборатории. Реакции разложения. Понятие о катализаторах 98
Урок 27. Химические свойства кислорода: взаимодействие с углеродом, серой, фосфором. Реакции соединения. Понятие об оксидах 102
Урок 28. Практическая работа 3. Получение кислорода в лаборатории и изучение его свойств 106
Урок 29. Понятие об оксидах. Окисление. Горение. Условия возникновения и прекращение горения 108
Урок 30. Круговорот кислорода в природе. Использование кислорода, его биологическая роль 111
Урок 31. Железо. Физическое и химическое свойства железа: взаимодействие с кислородом, серой 113
Урок 32. Распространение железа в природе. Использование железа. Разрушение (ржавление) железа в естественных условиях 116
Урок 33. Простые вещества. Кислород. Железо 119
Приложения 125
Опорная схема к уроку 1 125
Опорная схема к уроку 5 126
Учебная таблица 1 к уроку 10 127
Учебная таблица 2 к уроку 15 128
Опорная схема к уроку 18 129
Опорная схема к уроку 18 (заполненная) 131
Опорная схема к уроку 26 133
Опорная схема к уроку 31 134
Карточки к уроку 33 135

Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 10
    Гостей: 10
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті