ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 9 клас


Усі уроки хімії 9 клас


Назва: Розробки уроків хімії 9 клас
Автор: Старовойтова И. Ю., Люсай Е. В.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 239
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 35.3 mb
Мова: українська

Посібник містить розробки всіх уроків хімії для 9 класу 12-річної школи. Наведені матеріали за змістом і структурою повністю відповідають чинній програмі курсу хімії. У розробках уроків широко використовуються інтерактивні методики навчання та інші прогресивні педагогічні технології. Зразки різноманітних варіантів контролю знань значно полегшать підготовку вчителя до проведення поточного та підсумкового оцінювання.

Зміст українською мовою
Передмова 7
Вступ 8
Урок 1. Основні класи неорганічних сполук 8
Урок 2. Періодичний закон, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Хімічний зв’язок, будова речовини 14
Тема 1. Розчини 20
Урок 3. Значення розчинів у природі й життєдіяльності людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини 20
Урок 4. Розчин та його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок 23
Урок 5. Розчинність, її залежність від різних факторів. Насичені й ненасичені розчини 26
Урок 6. Фізико-хімічна сутність процесу розчинення. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин 28
Урок 7. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчинів 32
Урок 8. Обчислення масової частки й маси речовини 
в розчині 35
Урок 9. Приготування розчинів 38
Урок 10. Практична робота № 1 «Приготування розчину солі із заданою масовою часткою розчиненої речовини» 42
Урок 11. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти 42
Урок 12. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах 46
Урок 13. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти 49
Урок 14. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх протікання 52
Урок 15. Йонні рівняння. Складання йонних рівнянь 56
Урок 16. Практична робота № 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів 58
Урок 17. Йонні рівняння 58
Урок 18. Практична робота № 3. Розв’язання експериментальних задач 61
Урок 19. Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини» 61
Урок 20. Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Розчини» 65
Тема 2. Хімічні реакції 69
Урок 21. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками 69
Урок 22. Реакції сполучення, розкладу, заміщення й обміну 72
Урок 23. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних факторів 75
Урок 24. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння 80
Урок 25. Оборотні й необоротні реакції. Хімічна рівновага 84
Урок 26. Процеси окиснення, відновлення. Окисники, відновники 89
Урок 27. Окисно-відновні реакції, їх значення 91
Урок 28. Складання найпростіших окисно-відновних реакцій, підбір коефіцієнтів 93
Урок 29. Хімічні реакції 95
Урок 30. Тематична робота з теми «Хімічні реакції» 99
Тема 3. Найважливіші органічні сполуки 104
Урок 31. Загальні й відмітні ознаки органічних і неорганічних сполук 104
Урок 32. Особливості будови атома Карбону в основному та збудженому станах. Утворення ковалентного зв’язку між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин 108
Урок 33. Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення в природі 111
Урок 34. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули. Значення моделювання в хімії. Фізичні властивості гомологів метану 115
Урок 35. Етилен і ацетилен. Молекулярні та структурні 
формули, фізичні властивості 119
Урок 36. Хімічні властивості алканів 123
Урок 37. Хімічні властивості алкенів і алкінів 129
Урок 38. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об’ємних співвідношень газів за хімічними рівняннями 134
Урок 39. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Використання поліетилену 138
Урок 40. Використання вуглеводнів 141
Урок 41 (за рахунок резервного часу). Бензен як представник ароматичних вуглеводнів 146
Урок 42. Узагальнення й систематизація знань про вуглеводні, взаємозв’язок між вуглеводнями 148
Урок 43. Проміжне оцінювання навчальних досягнень з теми «Вуглеводні» 150
Урок 44. Метанол, етанол, гліцерин 154
Урок 45. Хімічні властивості спиртів. Використання спиртів. Отруйність спиртів, їх шкідливий вплив на організм людини 157
Урок 46. Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти 162
Урок 47. Хімічні властивості оцтової кислоти 165
Урок 48. Практична робота № 4 «Властивості оцтової кислоти» 168
Урок 49. Поняття про вищі карбонові кислоти 169
Урок 50. Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів 172
Урок 51. Вуглеводи. Глюкоза й сахароза. Будова, властивості, застосування 175
Урок 52. Крохмаль і целюлоза. Полімерна будова, властивості, застосування 179
Урок 53. Використання вуглеводів, їх біологічна роль. Загальна схема виробництва цукру 185
Урок 54. Узагальнення й систематизація знань про оксигеновмісні органічні сполуки, взаємозв’язок між класами органічних сполук 188
Урок 55. Тематична робота з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки» 191
Урок 56. Амінооцтова кислота. Її будова і властивості 194
Урок 57. Білки 198
Урок 58. Нуклеїнові кислоти. Біологічна роль нуклеїнових кислот 203
Урок 59. Природні й синтетичні органічні речовини 209
Урок 60. Значення продуктів органічної хімії 212
Урок 61. Тематична контрольна робота з теми «Органічні сполуки» 214
Тема 4. Роль хімії в житті суспільства 218
Урок 62. Місце хімії серед наук про природу. Роль хімічних 
знань у пізнанні природи 218
Урок 63. Значення хімічних процесів у природі 224
Урок 64. Роль хімії в житті суспільства 228
Урок 65. Роль хімії в житті суспільства 233
Урок 66. Підсумковий урок з теми «Роль хімії в житті суспільства». Оцінювання навчальних досягнень учнів. Залік 239
Література 240

Содержание на русском языке
Предисловие 7
Вступление 8
Урок 1. Основные классы неорганических соединений 8
Урок 2. Периодический закон, периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая связь, строение вещества 14
Тема 1. Растворы 20
Урок 3. Значение растворов в природе и жизнедеятельности человека. Понятие о дисперсных системах, коллоидных и истинных растворах 20
Урок 4. Раствор и его компоненты: растворитель, растворенное вещество. Вода как растворитель. Строение молекулы воды, понятие о водородной связи 23
Урок 5. Растворимость, ее зависимость от разных факторов. Насыщенные и ненасыщенные растворы 26
Урок 6. Физико-химическая сущность процесса растворения. Тепловые явления, которые сопровождают растворение веществ 28
Урок 7. Количественный состав раствора. Массовая частица растворенного вещества. Приготовление растворов 32
Урок 8. Вычисление массовой частицы и массы вещества в растворе 35
Урок 9. Приготовление растворов 38
Урок 10. Практическая работа № 1 «Приготовление раствора соли с заданной массовой частицей растворенного вещества» 42
Урок 11. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты 42
Урок 12. Электролитическая диссоциация кислот, основ, солей в водных растворах 46
Урок 13. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты 49
Урок 14. Реакции обмена между растворами электролитов, условия их протекания 52
Урок 15. Ионные уравнение. Составление ионных уравнений 56
Урок 16. Практическая работа № 2. Реакции ионного обмена в растворах электролитов 58
Урок 17. Ионные уравнение 58
Урок 18. Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач 61
Урок 19. Обобщение и систематизация знаний по теме «Растворы» 61
Урок 20. Оценивание учебных достижений учеников по теме «Растворы» 65
Всього коментарів: 1
Victor_Pasyk пише: | 23.03.2013 | 21:53:41 #1 Спам
Victor_Pasyk Тема 2. Химические реакции 69
Урок 21. Классификация химических реакций по разным признаками 69
Урок 22. Реакции соединения, разложения, замещение и обмена 72
Урок 23. Скорость химической реакции, зависимость скорости реакции от разных факторов 75
Урок 24. Тепловой эффект реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические уравнения 80
Урок 25. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие 84
Урок 26. Процессы окисления, восстановление. Окислители, восстановители 89
Урок 27. Окислительно-восстановительные реакции, их значение 91
Урок 28. Составление простейших окислительно-восстановительных реакций, подбор коэффициентов 93
Урок 29. Химические реакции 95
Урок 30. Тематическая работа по теме «Химические реакции» 99
Тема 3. Самые важные органические соединения 104
Урок 31. Общий и отличительный признаки органических и неорганических соединений 104
Урок 32. Особенности строения атома углерода в основном и возбужденном состояниях. Образование ковалентной связи между атомами углерода. Структурные формулы органических веществ 108
Урок 33. Метан. Молекулярная, электронная и структурная формулы метана, распространение в природе 111
Урок 34. Гомологи метана. Молекулярные и структурные формулы. Значение моделирования в химии. Физические свойства гомологов метана 115
Урок 35. Этилен и ацетилен. Молекулярные и структурные формулы, физические свойства 119
Подобається | 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 16
    Гостей: 16
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті