ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » 9 клас


Усі уроки трудового навчання (дівчата). 9 клас


Назва: Розробки уроків трудового навчання (дівчата) 9 клас
Автор: Гусєва Л. І.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 240
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 51.68 Mb
Мова: українська

Даний посібник містить розробки уроків для груп дівчат за програмою 12-річної школи. У посібнику представлений значний графічний та ілюстративний матеріал, завдання для тематичного оцінювання учнів. Для вчителів трудового навчання загальноосвітніх шкіл.

Змicт українською мовою
Орієнтовне тематичне планування занять 6
Передмова 9
Тема. Вступ. Ознайомлення зі змістом програми в 9 класі. Об’єкти технологічної діяльності 10
Розділ 1. Проектування виробів 14
Тема. Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування. Види плечових виробів із коміром та рукавом. Види комірів та рукавів 14
Тема. Художнє конструювання виробів. Застосування біоформ у художньому конструюванні виробів 20
Тема. Технічне конструювання. Зняття мірок для побудови креслення плечового виробу з коміром та рукавами 27
Тема. Побудова креслення коміра. Побудова креслення основи вшивного рукава
Застосування комп’ютерної техніки в роботі конструктора 35
Тема. Конструкційні матеріали та їх вибір. Поняття про асортимент. Фурнітура. Тематичне оцінювання за розділом «Проектування виробів» 49
Розділ 2. Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів 57
Тема. Техніка. Поняття про автомати і автоматику.
Застосування автоматичних приладів на виробництві та в побуті 57
Тема. Технологічні процеси розкрою. Відомості про сучасні немеханічні способи розмічання та різання матеріалів. Розкрій виробу 70
Тема. Монтаж виробів. Підготовка деталей крою до обробки та виробу до першої примірки. Відомості про сучасні немеханічні способи з’єднання матеріалів 75
Тема. Технологія проведення першої примірки. Усунення можливих дефектів 79
Тема. Обробка виточок, плечових і бокових швів 84
Тема. Обробка коміра, вметування його в горловину 93
Тема. Обробка рукавів, вметування в пройму. Проведення другої примірки 100
Тема. Остаточна обробка виробу. ВТО 104
Тема. Оздоблення виробів. Вільна гладь. Основні види вільної гладі (декоративна, художня, біла). Поняття про стилізацію малюнка.
Відомості про використання сучасної комп’ютерної техніки для оздоблювальних робіт 110
Тема. Технологія виконання простої та художньої гладі 121
Тема. Технологія виконання двосторонньої гладі з настилом 125
Тема. Технологія виконання полтавської та російської гладі. Остаточна обробка виробу, ВТО 131
Тема. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності 136
Тема. Професійна діяльність людини та її вибір 140
Тематичний облік за розділом «Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів із конструкційних матеріалів» 144
Розділ 3. Раціональне ведення домашнього господарства 152
Тема. Раціональне харчування. Складання меню. Обладнання кухні для приготування борошняних виробів. Продукти, що входять до складу тіста 152
Тема. Основні види кремів. Начинки 161
Тема. Технологія приготування прісного тіста і виробів із нього 165
Тема. Технологія приготування пісочного тіста та виробів із нього 170
Тема. Технологія приготування бісквітного тіста та виробів із нього 177
Тема. Оформлення інтер’єру житла. Функціональні зони житла, обладнання інтер’єру та вимоги до нього 184
Тема. Тематичний облік знань за розділом «Раціональне ведення домашнього господарства» 187
Розділ 4. Охорона довкілля 192
Тема. Охорона довкілля. Екологічна ситуація в Україні та у світі в цілому у зв’язку зі стрімким науково-технічним прогресом. Заходи щодо запобігання забрудненню водойм, повітря, тваринного і рослинного світу 192
Тема. Робітничі професії галузей виробництва і первинної переробки продукції сільського господарства 199
Розділ 5. Основи економічного аналізу господарської діяльності 204
Тема. Основи господарської діяльності в умовах ринкової економіки. Сутність поняття «ринкова економіка». Форми власності. Поняття про конкуренцію. Основні положення про умови створення селянських (фермерських) господарств 204
Тема. Планування виробництва і реалізації продукції. Поняття про бізнес-план. Якість і конкурентоспроможність продукції. Вимоги до керівника підприємницької діяльності 214
Тема. Основи визначення собівартості продукції та витрат на виробництво. Поняття «собівартість», «рентабельність». Витрати на виробництво, їх види та структура 223
Тема. Підприємництво. Підприємства. Види підприємств. Маркетинг. Тематичний облік знань за розділом «Охорона довкілля та основи економічного аналізу господарської діяльності» 230
Література 239

Содержание на русском языке
Cодержание
Ориентировочное тематическое планирование занятий 6
Предисловие 9
Тема. Введение. Ознакомление с содержанием программы в 9 классе. Объекты технологической деятельности 10
Раздел 1. Проектирование изделий 14
Тема. Объекты технологической деятельности. Методы проектирования. Виды плечевых изделий с воротом и рукавом. Виды воротов и рукавов 14
Тема. Художественное конструирование изделий. Применение биоформ в художественном конструировании изделий 20
Тема. Техническое конструирование. Снятие мерок для построения чертежа плечевого изделия с воротом и рукавами 27
Тема. Построение чертежа ворота. Построение чертежа основы вшивного рукава. Применение компьютерной техники в работе конструктора 35
Тема. Конструкционные материалы и их выбор. Понятие об ассортименте. Фурнитура. Тематическое оценивание по разделу «Проектирование изделий» 49
Раздел 2. Техника и технологические процессы изготовления изделий из конструкционных материалов 57
Тема. Техника. Понятие об автоматах и автоматике. Применение автоматических приборов на производстве и в быту 57
Тема. Технологические процессы раскроя. Сведения о современных немеханических способах размечания и резание материалов. Раскрой изделия 70
Тема. Монтаж изделий. Подготовка деталей кроя к обработке и изделия к первой примерке. Сведения о современных немеханических способах соединения материалов 75
Тема. Технология проведения первой примерки. Устранение возможных дефектов 79
Тема. Обработка выточек, плечевых и боковых швов 84
Тема. Обработка ворота, вметывание его в горловину 93
Тема. Обработка рукавов, вметвание в проем. Проведение второй примерки 100
Тема. Окончательная обработка изделия. ВТО 104
Тема. Обрамление изделий. Свободная гладь. Основные виды свободной глади (декоративная, художественная, белая). Понятие о стилизации рисунка. Сведения об использовании современной компьютерной техники для отделочных работ 110
Тема. Технология выполнения простой и художественной глади 121
Тема. Технология выполнения двусторонней глади с настилом 125
Тема. Технология выполнения полтавской и русской глади. Окончательная обработка изделия, ОТК 131
Тема. Оценка объектов и процесса технологической деятельности 136
Тема. Профессиональная деятельность человека и его выбор 140
Тематический учет по разделу «Техника и технологические процессы изготовления изделий из конструкционных материалов» 144
Раздел 3. Рациональное ведение домашнего хозяйства 152
Тема. Рациональное питание. Составление меню. Оборудование кухни для приготовления мучных изделий. Продукты, которые входят в состав теста 152
Тема. Основные виды кремов. Начинки 161
Тема. Технология приготовления пресного теста и изделий из него 165
Тема. Технология приготовления песочного теста и изделий из него 170
Тема. Технология приготовления бисквитного теста и изделий из него 177
Тема. Оформление интерьера жилья. Функциональные зоны жилья, оборудование интерьера и требования к нему 184
Тема. Тематический учет знаний по разделу «Рациональное ведение домашнего хозяйства» 187
Раздел 4. Охрана окружающей среды 192
Тема. Охрана окружающей среды. Экологическая ситуация в Украине и в мире в целом в связи с стремительным научно-техническим прогрессом. Мероприятия по предотвращению загрязнения водоемов, воздуха, животного и растительного мира 192
Тема. Рабочие профессии областей производства и первичной переработки продукции сельского хозяйства 199
Раздел 5. Основы экономического анализа хозяйственной деятельности 204
Тема. Основы хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики. Сущность понятия «рыночная экономика». Формы собственности. Понятие о конкуренции. Основные положения об условиях создания крестьянских (фермерских) хозяйств 204
Тема. Планирование производства и реализации продукции. Понятие о бизнес-плане. Качество и конкурентоспособность продукции. Требования к руководителю предпринимательской деятельности 214
Тема. Основы определения себестоимости продукции и затрат на производство. Понятие «себестоимость», «рентабельность». Затраты на производство, их виды и структура 223
Тема. Предпринимательство. Предприятия. Виды предприятий. Маркетинг. Тематический учет знаний за разделом «Охрана окружающей среды и основы экономического анализа хозяйственной деятельности» 230
Литература 239

Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 25
    Гостей: 25
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті