ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » ЗНО


Хімія довідник для абітурієнтів та школярів. Повний курс підготовки для вступу до ВНЗ


Назва: Хімія довідник для абітурієнтів та школярів. Повний курс підготовки для вступу до ВНЗ
Автор: М. В. Гриньова, Н. І. Шиян
Видавництво: Літера
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 468
Формат файлу: .djvu
Розмір файлу: 10.5 mb
Мова: українська

У  навчально-методичному  посібнику-довіднику  викладено  теоретичні  основи загальної,  неорганічної  та  органічної  хімії  в  обсязі,  необхідному  для  складання зовнішнього  незалежного  оцінювання.

Кожен  розділ  посібника  супроводжується  тестовими  завданнями,  задачами, вправами  для  самоконтролю. Узагальнено  зразки  розв’язків  розрахункових  задач  відповідно  до  шкільного курсу  хімії,  а  також  підвищеного  рівня  складності.

Видання  адресоване  учням,  абітурієнтам,  учителям,  студентам  і  всім  тим,  хто хоче  поповнити  свої знання  з  хімії.

Зміст

Шановні  старшокласники  та  абітурієнти!     З

Частина  перша.  ЗАГАЛЬНА  ТА  НЕОРГАНІЧНА  ХІМІЯ

ОСНОВНІ  ПОНЯТТЯ  І  ЗАКОНИ  ХІМІЇ     6

Предмет  і  завдання  хімії      6

Хімія  і  суспільний  прогрес      6

Роль  хімії  в  охороні  навколишнього  середовища      7

Атомно-молекулярне  вчення     

Атоми,  молекули     9

Хімічний  елемент      10

Речовина,  властивості  речовин.  Фізичні  та  хімічні  перетворення      13

Прості  та  складні  речовини     16

Відносна  атомна  та  відносна  молекулярна  маса     20

Валентність     22

Розрахунки  за  хімічними  формулами      24

Кількість  речовини.  Моль.  Стала  Авогадро.  Молярна  маса     27

Визначення  хімічної  формули     ЗО

Закон  Авогадро.  Молярний  об’єм     31

Відносна  густина  газу     33

Хімічні  рівняння     34

Складання  хімічних  рівнянь      35

Класифікація  хімічний  реакцій      39

Розрахунки  мас  елементів  і  продуктів  реакції  за  хімічним  рівнянням      39

Відношення  об’ємів  газів  за  перебігу  хімічних  реакцій      41

Тестові  завдання     43

БУДОВА  АТОМА.  ХІМІЧНИЙ  ЗВ’ЯЗОК     50

Будова  атома      50

Історичний  розвиток  теорії  будови  атома     50

Будова  електронної  оболонки  атома      52

Квантові  числа     53

Складання  електронно-конфігураційних  формул  та  електронно-графічні

зображення  атомів     59

Завдання  для  самоконтролю     60

Тестові  завдання     61

Хімічний  зв’язок      62

Властивості  ковалентного  зв’язку      63

Напрямленість  ковалентного  зв’язку     65

Теорія  гібридизації     66

зр-Гібридизація     66

«р2-Гібридизація      67

$р3-Гібридизація      68

Типи  ковалентних  молекул     68

Валентні  можливості  елементів      69

Йонний  зв’язок     70

Водневий  зв’язок      72

Металічний  зв’язок     74

Міжмолекулярна  взаємодія     75

Завдання  для  самоконтролю       76

Тестові  завдання     77

Ступінь  (стан)  окиснення  елементів      79

Окисно-відновні  реакції      80

Ряд  електрохімічних  потенціалів  металів      82

Електроліз     84

Завдання  для  самоконтролю     85

Тестові  завдання     86

ПЕРІОДИЧНИЙ  ЗАКОН  І  ПЕРІОДИЧНА  СИСТЕМА

ХІМІЧНИХ  ЕЛЕМЕНТІВ  Д.І.  МЕНДЕЛЄЄВА     88

Історія  відкриття  періодичного  закону      88

Періодичний  закон  Д.І.  Менделєєва  на  основі  теорії  будови  атома     91

Періодичність  зміни  хімічних  і  фізичних  властивостей  елементів     93

Завдання  для  самоконтролю     94

Тестові  завдання     95

Задані     97

ЗАКОНОМІРНОСТІ  ПЕРЕБІГУ  ХІМІЧНИХ  РЕАКЦІЙ      99

Хімічні  процеси.  Бнергетика  хімічних  реакцій     99

Швидкість  хімічних  реакцій      101

Хімічна  рівновага     105

Тестові  завдання     108

Задані     108

РОЗЧИНИ.  ТЕОРІЯ  ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ  ДИСОЦІАЦІЇ      110

Розчини.  Розчинення  речовин     110

Концентрація  розчинів      111

Розчини  електролітів     113

Тестові  завдання     115

Задані       115

ОСНОВНІ  КЛАСИ  НЕОРГАНІЧНИХ  СПОЛУК      117

Оксиди      117

Основи      121

Кислоти      123

Солі     125

Гідроліз  солей     128

Солеподібні  бінарні  сполуки.  Металіди  (інтерметаліди)     130

Завдання  для  самоконтролю     132

Тестові  завдання     135

ВОДЕНЬ.  ГАЛОГЕНИ      137

Гідроген     137

Галогени      141

Флуор      141

Хлор     142

Бром      144

Йод     146

Астат       147

Тестові  завдання     147

Задані     148

ПІДГРУПА  ОКСИГЕНУ      161

Оксиген  та  його  сполуки      151

Озон      153

Сульфур  та  його  сполуки     154

Сірководень,  сульфіди      155

Сульфур(ГУ)  оксид     156

Сульфур(УІ)  оксид.  Сульфатна  кислота.  Сульфати     157

Завдання  для  самоконтролю     160

Тестові  завдання     161

Задачі     162

ПІДГРУПА  НІТРОГЕНУ     163

Нітроген  та  його  сполуки      163

Амоніак      165

Оксиди  Нітрогену      167

Нітратна  кислота.  Солі  нітратної  кислоти      169

Фосфор  та  його  сполуки      172

Завдання  для  самоконтролю     177

Тестові  завдання     177

Задачі     178

ПІДГРУПА  КАРБОНУ     

Карбон.  Алотропні  модифікації      180

Силіцій      185

Тестові  завдання     188

Задачі     189

ЗАГАЛЬНІ  ВЛАСТИВОСТІ  МЕТАЛІВ      192

Особливості  будови  атомів  металів     192

Внутрішня  будова  металів      192

Класифікація  металів     194

Фізичні  властивості  металів     195

Хімічні  властивості  металів     197

Добування  металів  із  руд      201

Сплави      203

Завдання  для  самоконтролю     204

Тестові  завдання     205

Задачі     205

МЕТАЛИ  ГОЛОВНИХ  ПІДГРУП     207

Елементи  головної  підгрупи  І  групи  (луясні  метали)      207

Загальна  характеристика  елементів  головної  підгрупи  І  групи     207

Елементи  головної  підгрупи  II  групи  (лужноземельні  метали)     213

Загальна  характеристика  елементів  головної  підгрупи  II  групи      213

Твердість  води  та  способи  її  усунення     218

Елементи  головної  підгрупи  III  групи      219

Загальна  характеристика  елементів  головної  підгрупи  III  групи     219

Германій,  Станум,  Плюмбум  як  представники  елементів-металів

головної  підгрупи  IV  групи     224

Загальна  характеристика  елементів-металів  головної  підгрупи  IV  групи      224

Завдання  для  самоконтролю     226

Тестові  завдання     227

Задані     229

МЕТАЛИ  ПОБІЧНИХ  ПІДГРУП      230

Родина  Феруму      230

Ферум  та  його  сполуки     231

Сполуки  Кобальту  й  Ніколу     236

Доменний  процес  виробництва  чавуну      237

Виробництво  сталі     241

Завдання  для  самоконтролю     244

Тестові  завдання     246

Задачі      246

Частина  друга.  ОРГАНІЧНА  ХІМІЯ

ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ  ОРГАНІЧНОЇ  ХІМІЇ     248

Предмет  органічної  хімії      248

Класифікація  органічних  сполук        260

Номенклатура  органічних  сполук     262

Класифікація  органічних  реакцій     255

Типи  розриву  хімічного  зв'язку     257

Ізомерія  органічних  сполук     258

Будова  і  валентні  стани  атома  Карбону       260

Природа  хімічних  зв’язків     262

Сучасні  уявлення  про  взаємний  вплив  атомів  у  молекулі     264

Індукційний  ефект      264

Мезомерний  ефект  (ефект  спряження)     266

Завдання  для  самоконтролю     269

Тестові  завдання       270

ВУГЛЕВОДНІ      271

Насичені  вуглеводні     271

Насичені  ациклічні  вуглеводнів      .....271

Насичені  аліциклічні  вуглеводні  (циклоалкани)      275

Ненасичені  вуглеводні      277

Етиленові  вуглеводні  (алкени)      277

Діенові  вуглеводні  (алкадієни)      281

Ацетиленові  вуглеводні  (алкіни)     285

Ароматичні  вуглеводні  (арени)     289

Природні  джерела  вуглеводнів      298

Завдання  для  самоконтролю     300

Тестові  завдання     302

Задачі     303

461

ОКСИГЕНОВМІСНІ  ОРГАНІЧНІ  СПОЛУКИ     806

Спирти     306

Етери     ;     313

Феноли     313

Завдання  для  самоконтролю     317

Тестові  завдання     $19

Задачі     321

Альдегіди  і  кетони      322

Альдегіди     322

Кетони      326

Завдання  для  самоконтролю     327

Тестові  завдання          328

Задачі     329

Карбонові  кислоти     .     330

Естери       .336

Жири      338

Завдання  для  самоконтролю     

Тестові  завдання     342

Задачі     .343

Вуглеводи      344

Глюкоза  (СеН120б)      347

Фруктоза  (СбН^Ое)      349

Сахароза  (С12Н22011)     349

Крохмаль  (СбНюОб)д     360

Целюлоза  (С6Н10Об)п     362

Завдання  для  самоконтролю     «364

Тестові  завдання     356

Задачі     366

НІТРОГЕНОВМІСНІ  ОРГАНІЧНІ  СПОЛУКИ      367

Нітросполуки     367

Аміни     360

Амінокислоти      366

Білки      368

Нуклеїнові  кислоти      370

Завдання  для  самоконтролю     373

Тестові  завдання     377

Задачі     378

ЗРАЗКИ  РОЗВ’ЯЗКІВ  ТИПОВИХ  РОЗРАХУНКОВИХ  ЗАДАЧ      380

Основні  позначення  фізичних  величин  та  формули

для  їх  визначення     380

Обчислення  за  хімічною  формулою      380

Задачі  на  приготування  розчинів      387

Задачі  на  розрахунки  за  законом  об’ємних  відношень  газів      392

Задачі  на  обчислення  за  рівнянням  хімічної  реакції

маси,  об’єму  та  кількості  речовини     398

Задачі  на  обчислення  за  рівнянням  хімічної  реакції  надлишку

однієї  з  реагуючих  речовин      401

Задачі  на  обчислення  кількості  речовини,  маси  або  об'єму  продукту  реакції

за  відомою  кількістю  речовини,  масою  або  об’ємом  вихідної  речовини,

яка  містить  домішки      406

Задачі  на  обчислення  виходу  продукту  від  теоретично  можливого     409

Розрахункові  задачі  за  термохімічними  рівняннями  реакцій      414

Задачі  на  обчислення  за  рівнянням  хімічної  реакції  між  розчином

солі  та  металом      416

Задачі  на  обчислення  еквівалента  елемента  за  формулою  та  еквівалента

речовини  за  рівнянням  хімічної  реакції      421

Задачі  на  виведення  молекулярної  формули  речовини     423

Задачі  на  обчислення  швидкості  хімічної  реакції.  Хімічна  рівновага     429

Задачі  на  знаходження  маси,  об’єму,  масової  чи  об’ємної  частки

компонентів  суміші        433

Глосарій        440

Відповіді  на  тестові  завдання      449

Відповіді  до  задач          451

Предметний  покажчик 
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 3
    Гостей: 3
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті