ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » По класах » ЗНО


Українська мова. Увесь шкільний курс у схемах і таблицях


Назва: Українська мова. Увесь шкільний курс у схемах і таблицях 
Автор: О. Тєлєжкіна 
Видавництво: Основа 
Рік файлу: 2010
Кількість сторінок: 176
Формат|Якість файлу: .pdf 
Розмір файлу: 1.98 mb
Мова: українська

У пропонованому посібнику у вигляді схем і таблиць поданий матеріал усього шкільного курсу української мови відповідно до вимог чинної програми. У доступній і зручній формі наводиться матеріал з усіх розділів мови: фонетики, орфографії, морфеміки, словотвору, лексикології, морфології, синтаксису, пунктуації та стилістики. Крім того, подається блок схем «Мова як комунікативна система», що сприятиме кращому засвоєнню знань з української мови.

Для учнів загальноосвітніх шкіл, вчителів української мови та літератури.

Зміст
Передмова 8
Розділ 1. Мова як цілісна система 9
Українська мова як цілісна система 9
Ознаки літературної мови 9
Норми літературної мови 10
Різновиди норм української літературної мови 10
Функції мови 11
Розділ 2. Фонетика 12
Основні поняття фонетики 12
Класифікація голосних звуків 13
Співвідношення голосних звуків мови і мовлення 13
Класифікація приголосних за місцем творення 13
Акустичні пари за твердістю / м’якістю 13
Класифікація приголосних за участю шуму і голосу 14
Класифікація приголосних за способом творення 14
Загальна характеристика приголосних звуків 14
Чергування голосних відбувається 16
Чергування голосних не відбувається 16
Чергування приголосних 16
Чергування як засіб милозвучності 17
Уподібнення приголосних за глухістю — дзвінкістю 18
Уподібнення приголосних за місцем і способом творення 19
Уподібнення приголосних за м’якістю 19
Спрощення приголосних 19
Подвоєння приголосних 20
Подовження приголосних 20
Склад в українській мові 21
Основні правила складоподілу 21
Наголос в українській мові 22
Функції наголосу 22
Алгоритм фонетичного аналізу 23
Основні поняття графіки 23
Особливості української графіки 24
Розділ 3. Орфографія 25
Уживання м’якого знака 25
Уживання апострофа 26
Уживання великої літери 27
Правопис cкладних іменників 29
Правопис складних прикметників 30
Правопис складних прислівників 31
Правопис прийменників 32
Правопис сполучників 32
Правопис часток 33
Правопис частки не 34
Правопис частки ні 35
Правопис прізвищ слов’янського походження 35
Правопис голосних у прізвищах слов’янського походження (на місці э (рос.)) 35
Правопис голосних у прізвищах слов’янського походження (на місці ы (рос.)) 35
Правопис голосних у прізвищах слов’янського походження (на місці е (рос.)) 36
Правопис голосних і буквосполучень у прізвищах слов’янського походження (на місці ё (рос.)) 36
Правопис голосних у прізвищах слов’янського походження (на місці и (рос.)) 37
Правопис м’якого знака у прізвищах слов’янського походження 37
Правопис апострофа у прізвищах слов’янського походження 37
Правопис географічних назв слов’янських та інших країн 38
Правопис апострофа у географічних назвах слов’янських та інших країн 39
Правопис м’якого знака у географічних назвах слов’янських та інших країн 39
Правопис складених географічних назв різного походження 39
Правопис слів іншомовного походження 41
Різновиди складноскорочених слів за способом творення 43
Способи запису поскладових абревіатур 43
Способи запису ініціальних абревіатур 43
Різновиди складноскорочених слів за сферою функціонування 43
Правопис префіксів 44
Правопис іменникових суфіксів 45
Правопис прикметникових суфіксів 47
Правопис дієприкметникових суфіксів 48
Правопис дієприслівникових суфіксів 48
Правила переносу слів із рядка в рядок 49
Алгоритм орфографічного аналізу 50
Розділ 4. Лексикологія. Лексикографія 51
Основні поняття лексикології 51
Ознаки слова як одиниці мови 51
Функції слова як одиниці мови 52
Лексичне значення слова за характером вияву 52
Слово за кількісним виявом лексичного значення 52
Типи багатозначності 53
Лексика української мови за походженням 53
Лексика української мови за активністю вживання 54
Лексика зі стилістичного погляду 54
Лексика за територіальним поширенням 55
Групи слів за співвідношенням форми і змісту 56
Різновиди синонімів за смисловим наповненням і стилістичним забарвленням 56
Різновиди синонімів за особливостями встановлення синонімічних зв’язків 56
Різновиди синонімів за виявом на мовному рівні 57
Різновиди антонімів за особливостями встановлення антонімічних зв’язків 58
Антоніми в українській мові 58
Різновиди антонімів за виявом на мовному рівні 59
Різновиди омонімів за ступенем збігу 59
Різновиди омонімів за виявом на мовному рівні 60
Пароніми в українській мові 61
Алгоритм лексичного аналізу 62
Лексикографія української мови 63
Розділ 5. Фразеологія 64
Основні поняття фразеології 64
Основні ознаки фразеологізмів 65
Різновиди фразеологічних одиниць за семантичною злитістю компонентів 65
Різновиди фразеологічних одиниць за походженням 66
Алгоритм фразеологічного аналізу 66
Розділ 6. Морфеміка. Словотвір 67
Основні поняття морфеміки 67
Алгоритм морфемного аналізу 68
Основні поняття словотвору 68
Морфологічні способи словотворення 69
Неморфологічні способи словотворення 70
Морфологічні способи творення іменників 71
Творення іменників на позначення жителів певного населеного пункту 73
Морфологічні способи творення прикметників 75
Творення прикметникових форм від географічних назв 76
Морфологічні способи творення прислівників 76
Морфологічні способи творення дієслів 77
Алгоритм словотвірного аналізу 78
Розділ 7. Морфологія 79
Основні поняття морфології 79
Класифікація частин мови 79
Іменник 80
Категорія роду іменика 81
Категорія числа іменника 81
Іменники, що вживаються тільки у формі однини 82
Іменники, що вживаються тільки у формі множини 83
Категорія відмінка іменника 83
Відміни іменників 84
Групи іменників за значенням 85
Форма родового відмінка однини іменників чоловічого роду другої відміни 86
Форма кличного відмінка 88
Відмінювання множинних іменників 89
Приклад відмінювання іменників, що мають тільки форму множини 90
Невідмінювані іменники в українській мові 90
Граматичне значення невідмінюваних іменників 90
Форма роду невідмінюваних іменників 91
Відмінювання прізвищ 91
Відмінювання імен 92
Відмінювання імен по батькові 93
Відмінювання простих географічних назв з іменниковою основою 93
Відмінювання простих географічних назв із прикметниковою основою 94
Відмінювання складених географічних назв 94
Відмінювання складних географічних назв 95
Невідмінювані географічні назви 95
Алгоритм морфологічного аналізу іменника 96
Прикметник 97
Ступені порівняння якісних прикмеників 98
Творення форм присвійних прикметників 98
Розряди прикмеників за значенням 99
Алгоритм морфологічного аналізу прикметника 99
Числівник 100
Граматичні ознаки числівника 101
Відмінювання кількісних числівників 102
Відмінювання порядкових числівників 103
Зв’язок числівників з іменниками 104
Алгоритм морфологічного аналізу числівника 104
Граматичне закінчення числівників 105
Займенник 105
Граматичні ознаки займенників 106
Відмінювання займенників 107
Алгоритм морфологічного аналізу займенника 108
Дієслово 109
Морфологічні ознаки дієслова в особовій формі 110
Дієприкметник 111
Відповідність суфіксів і форм перекладу дієприкметників із російської мови на українську 112
Дієприслівник 113
Відповідність суфіксів і форм перекладу дієприслівників із російської мови на українську 113
Алгоритм морфологічного аналізу дієслова 114
Прислівник 115
Алгоритм морфологічного аналізу прислівника 116
Прийменник 116
Використання прийменників із відмінковими формами іменників 117
Синонімія прийменникових конструкцій 117
Алгоритм морфологічного аналізу прийменника 118
Сполучник 119
Алгоритм морфологічного аналізу сполучника 120
Частка 120
Словотворчі частки 120
Формотворчі частки 121
Фразові частки 121
Алгоритм морфологічного аналізу частки 122
Вигук 123
Алгоритм морфологічного аналізу вигуків 124
Розділ 8. Синтаксис 125
Основні поняття синтаксису 125
Члени речення 126
Різновиди словосполучень за способом зв’язку 126
Різновиди словосполучень за морфологічними ознаками 127
Алгоритм синтаксичного аналізу словосполучення 128
Різновиди простих речень 129
Просте односкладне речення 130
Простий підмет 131
Складений підмет 132
Простий дієслівний присудок 133
Складений дієслівний присудок 133
Складений іменний присудок 134
Додаток 135
Означення 136
Обставина 137
Алгоритм синтаксичного розбору простого речення 138
Складносурядні речення 139
Складнопідрядні речення 139
Допустові 140
Безсполучникові складні речення 141
Алгоритм синтаксичного аналізу складносурядного речення 142
Алгоритм синтаксичного аналізу складнопідрядного речення 143
Алгоритм синтаксичного аналізу безсполучникового складного речення 144
Алгоритм синтаксичного аналізу багатокомпонентного складного речення 145
Способи передачі чужої мови 146
Розділ 9. Пунктуація 147
Розділові знаки в кінці речення 147
Кома в простому реченні 148
Крапка з комою в простому реченні 149
Двокрапка в простому реченні 149
Дужки в простому реченні 149
Тире в простому реченні 150
Кома в складному реченні 151
Крапка з комою в складному реченні 151
Двокрапка в складному реченні 152
Тире в складному реченні 152
Способи запису власне прямої мови 153
Способи оформлення цитат 154
Способи оформлення діалогу 154
Розділ 10. Стилістика 155
Основні поняття стилістики 155
Стилістичні норми 155
Порушення стилістичних норм 155
Функціональні різновиди сучасної української мови 156
Мова художнього твору 158
Розділ 11. Мова як комунікативна система 159
Мова — комунікативна система 159
Спілкування — комплексне поняття 159
Різновиди спілкування за наповненням 160
Види усного спілкування за виявом 160
Роль спілкування в суспільстві 160
Функції спілкування 161
Етапи процесу спілкування 161
Спілкування як обмін інформацією 162
Форми спілкування за способом взаємодії між комунікантами 162
Монолог — розгорнутий вид мовленнєвої діяльності 163
Діалог — найактивніша форма міжособистісного спілкування 163
Полілог — активна форма мовленнєвої діяльності 164
Загальна стратегія спілкування 164
Стратегії спілкування 165
Тактика спілкування 165
Стилі спілкування 165
Модель процесу комунікації 165
Вимоги до усної форми спілкування 166
Вимоги до усної й писемної форми спілкування 166
Невербальні засоби спілкування 166
Жанри публічного мовлення 167
Види ораторського мистецтва 168
Алгоритм підготовки до виступу 168
Композиція тексту виступу 169
Способи побудови викладу 169
Схема побудови тексту виступу 169
Текст як одиниця мовлення 169
Основні ознаки тексту 170
Функціональні типи мовлення 171
Основні риси досконалого мовлення фахівця 171
Література 172
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 7
    Гостей: 7
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті