ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » Предмети » Біологія


Викладання біології в профільних класах. Випуск 4. Факультативний курс Еволюція систем органів. Філогенія органічного світу. Частина II


Назва: Викладання біології в профільних класах. Випуск 4. Факультативний курс Еволюція систем органів. Філогенія органічного світу. Частина II
Автор: Л. Т. Петренко, Л. П. Петренко
Видавництво: Основа
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 141
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2.75 Mb
Мова: українська

Посібник містить теоретичний матеріал по темах, а також підбір цікавих запитань і відповідей на них, що значно спрощує підготовку до занять і може бути використано як молодим учителем, так і педагогом зі стажем. Розміщення тем у посібнику відповідає послідовності вивчення матеріалу на уроках біології людини.

Змicт українською мовою
Пояснювальна записка 5
Програма міжшкільного факультативу з біології для 8–9 класів 8
Орієнтовне календарно-тематичне планування занять 19
Вступ. Загальні відомості про царство Тварини 26
Заняття 1. Біологія — комплексна наука. Методи біологічних досліджень 26
Заняття 2. Основні ознаки тваринного організму. Місце й роль тварин у природі й житті людини 31
Заняття 3. Система природи 33
Тема 1. Мікроскопічна структура тіла тварин 38
Заняття 1. Будова клітини тваринного організму. Структурно-анатомічні рівні організації живого 38
Заняття 2–3. Тканини. Будова й функції епітеліальної тканини 43
Заняття 4. Будова й функції м’язової тканини 48
Заняття 5. Механізм скорочення саркомера 51
Заняття 6. Класифікація сполучної тканини. Будова деяких типів сполучної тканини 53
Заняття 7. Будова опорної сполучної тканини 56
Заняття 8. Нервова тканина 58
Заняття 9. Проведення збудження. Синапс 60
Тема 2. Порівняльний огляд покривів тіла тварин 64
Заняття 1. Еволюція покривів тіла безхребетних 64
Заняття 2. Покриви тіла хордових тварин, життя яких пов’язане з водним середовищем 67
Заняття 3. Покриви хордових, життя яких пов’язане із сушею, повітрям 69
Тема 3. Еволюція нервової системи 72
Заняття 1. Подразливість — властивість живого. Нервова регуляція роботи організму. Рецептори 72
Заняття 2. Дія рецепції. Розвиток теорії нервізму 74
Заняття 3. Нервова система тварин типів Кишковопорожнинні, Плоскі, Круглі, Кільчасті черви, Членистоногі, Молюски 78
Заняття 4. Нервова система нижчих хордових 80
Заняття 5. Еволюція нервової системи у хрящових та кісткових риб 82
Заняття 6. Нервова система земноводних 84
Заняття 7. Еволюційні зміни в нервовій системі плазунів та птахів 85
Заняття 8. Нервова система ссавців 87
Заняття 9–10. Загальні зміни в головному мозку хребетних 89
Заняття 11. Узагальнення. Зміни в нервовій системі тварин — наслідок їх пристосування до умов середовища
Тема 4. Еволюція ендокринної системи 95
Заняття 1. Механізми еволюційного формування ендокринних залоз 95
Заняття 2–3. Гормони й феромони — біологічно активні речовини. Хімічний склад і властивості гормонів 97
Заняття 4. Механізм дії гормонів 99
Заняття 5. Гіпоталамус — регулятор роботи ендокринної системи 101
Заняття 6. Гіпофіз — диригент ендокринної системи 102
Заняття 7. Надниркові залози 104
Заняття 8. Щитовидна залоза 105
Заняття 9. Значення прищитовидних залоз, вилочкової залози та епіфіза 106
Заняття 10–11. Гормони залоз змішаної секреції 108
Заняття 12. Узагальнення. Значення залоз внутрішньої секреції 110
Тема 5. Еволюція опорно-рухової системи 114
Заняття 1. Рух — властивість живого. Типи скелетів 114
Заняття 2. Скелет хребетних 117
Заняття 3. Еволюція осьового скелета в хордових. Хребет як частина осьового скелета 118
Заняття 4. Еволюційні зміни хребта як частини осьового скелета у хребетних тварин 120
Заняття 5. Еволюційні зміни мозкового черепа як частини осьового скелета у водних тварин типу Хордові 122
Заняття 6. Еволюційні зміни мозкового черепа земноводних і плазунів 123
Заняття 7. Еволюційні зміни в мозковому черепі птахів і ссавців 124
Заняття 8. Еволюційні зміни у вісцеральному скелеті хребетних тварин 125
Заняття 9. Еволюція апарата руху в безхребетних тварин. Локомоція у членистоногих 127
Заняття 10. Розвиток апарата руху в хребетних тварин 131
Заняття 11–12. Конференція. Локомоція у хребетних тварин 133
Додатки 137

Содержание на русском языке
Объяснительная записка 5
Программа межшкольного факультатива по биологии для 8-9 классов 8
Ориентировочное календарно-тематическое планирование занятий 19
Введение. Общие сведения о царстве Животные 26
Занятие 1. Биология - комплексная наука. Методы биологических исследований 26
Занятие 2. Основные признаки животного организма. Место и роль животных в природе и жизни человека 31
Занятие 3. Система природы 33
Тема 1. Микроскопическая структура тела животных 38
Занятие 1. Строение клетки животного организма. Структурно-анатомические уровни организации живого 38
Занятия 2-3. Ткани. Строение и функции эпителиальной ткани 43
Занятие 4. Строение и функции мышечной ткани 48
Занятие 5. Механизм сокращения саркомера 51
Занятие 6. Классификация соединительной ткани. Строение некоторых типов соединительной ткани 53
Занятие 7. Строение опорной соединительной ткани 56
Занятие 8. Нервная ткань 58
Занятие 9. Проведение возбуждения. Синапс 60
Тема 2. Сравнительный обзор покровов тела животных 64
Занятие 1. Эволюция покровов тела беспозвоночных 64
Занятие 2. Покровы тела хордовых животных, жизнь которых связана с водной средой 67
Занятие 3. Покровы хордовых, жизнь которых связана с сушей, воздухом 69
Тема 3. Эволюция нервной системы 72
Занятие 1. Раздражимость - свойство живого. Нервная регуляция работы организма. Рецепторы 72
Занятие 2. Действие рецепции. Развитие теории нервизму 74
Занятие 3. Нервная система животных типов Кишечнополостные, Плоские, Круглые, Кольчатые черви, Членистоногие, Моллюски 78
Занятие 4. Нервная система низших хордовых 80
Занятие 5. Эволюция нервной системы у хрящевых и костных рыб 82
Занятие 6. Нервная система земноводных 84
Занятие 7. Эволюционные изменения в нервной системе пресмыкающихся и птиц 85
Занятие 8. Нервная система млекопитающих 87
Занятия 9-10. Общие изменения в головном мозге позвоночных 89
Занятие 11. Обобщение. Изменения в нервной системе животных - следствие их приспособления к условиям среды 92
Тема 4. Эволюция эндокринной системы 95
Занятие 1. Механизмы эволюционного формирования эндокринных желез 95
Занятия 2-3. Гормоны и феромоны - биологически активные вещества. Химический состав и свойства гормонов 
Занятие 4. Механизм действия гормонов 99
Занятие 5. Гипоталамус - регулятор работы эндокринной системы 101
Занятие 6. Гипофиз - дирижер эндокринной системы 102
Занятие 7. Надпочечники 104
Занятие 8. Щитовидная железа 105
Занятие 9. Значение прищитовидних желез, вилочковой железы и эпифиза 106
Занятия 10-11. Гормоны желез смешанной секреции 108
Занятие 12. Обобщение. Значение желез внутренней секреции 110
Тема 5. Эволюция опорно-двигательной системы 114
Занятие 1. Движение - свойство живого. Типы скелетов 114
Занятие 2. Скелет позвоночных 117
Занятие 3. Эволюция осевого скелета в хордовых. Позвоночник как часть осевого скелета 118
Занятие 4. Эволюционные изменения позвоночника как части осевого скелета у позвоночных животных 120
Занятие 5. Эволюционные изменения мозгового черепа как части осевого скелета в водных животных типа Хордовые 122
Занятие 6. Эволюционные изменения мозгового черепа земноводных и пресмыкающихся 123
Занятие 7. Эволюционные изменения в мозговом черепе птиц и млекопитающих 124
Занятие 8. Эволюционные изменения в висцеральном скелете позвоночных животных 125
Занятие 9. Эволюция аппарата движения в беспозвоночных животных. Локомоция в членистоногих 127
Занятие 10. Развитие аппарата движения в позвоночных животных 131
Занятия 11-12. Конференция. Локомоция у позвоночных животных 133
Дополнения 137
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті