ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » Предмети » Математика


Кабінет математики


 Назва: Рекомендації щодо змісту, оформлення, комплектування і використання кабінету математики в середній школі
Автор: О. М. Перехейда
Видавництво: Основа
Рік видання: 2007
Кількість сторінок: 160
Формат файлу: .jpg
Розмір файлу: 30.6 Mb
Мова: українська 

Зміст українською мовою
Розділ 1. Нормативні документи з організації навчально-виховного процесу та навчально-методичної бази кабінету 5
Витяг із Державного стандарту базової і повної середньої освіти 5
Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв у системi загальної середньої освiти. Математика 11
Витяг з комплексної програми забезпечення загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних i вищих навчальних закладiв сучасними технiчними засобами навчання з природничо-математичних i технiчних дисциплiн 14
Орiєнтовнi вимоги до виконання письмових робiт i перевiрки зошитiв з природничо-математичних дисциплiн у 5–11-х класах 17
Положення про навчальнi кабiнети загальноосвiтнiх навчальних закладiв 19
Результат виконання запиту до бази даних, за яким виведено вiдомостi про програмнi засоби, призначенi для супроводу навчання математики 28
Перелiк програмних засобiв, необхiдних для супроводу навчання математики 34
Роздiл 2. Нормативнi документи з охорони працi в кабiнетi математики 59
Витяг з положення про органiзацiю роботи з охорони працi учасникiв навчально-виховного процесу в установах i закладах освiти 59
Наказ Мiнiстерства освiти i науки України «Про дотримання державних санiтарних правил i норм улаштування, утримання загальноосвiтнiх навчальних закладiв та органiзацiї навчально-виховного процесу» 70
Положення про порядок розслiдування нещасних випадкiв, що сталися пiд час навчально-виховного процесу в навчальних закладах 71
Витяг iз державних правил i норм ДСанПiН 5.5.2.0 08-01 88
Розділ 3. Навчальний кабiнет — творча лабораторiя педагога 92
І. Навчальний кабiнет та його основнi завдання 92
II. Планування роботи кабiнету 94
Паспорт кабiнету 95
Атестацiя навчального кабiнету 106
Орiєнтовний план роботи кабiнету математики 112
Комплексне методичне забезпечення навчально-виховного процесу 118
Інструкцiя з технiки безпеки в кабiнетi № _____ 120
Пам’ятка з технiки безпеки в навчальному кабiнетi (для учнiв) 121
Акт-дозвiл на проведення занять у кабiнетi математики 122
Посадова iнструкцiя вчителя 122
Інструкцiя з охорони працi для вчителя 127
Інструкцiя з охорони працi пiд час проведення занять у кабiнетi математики 131
Інструкцiя щодо забезпечення пожежної безпеки в примiщеннях 133
Положення про кафедру 135
Аналiз результатiв роботи кафедри 140
Положення про предметну декаду 142
Положення про iнтелектуальний марафон 143
Методична картка вчителя 147
План роботи кафедри природничо!математичних дисциплiн

Содержание на русском языке
1. Нормативные документы по организации учебно-воспитательного процесса и учебно-методической базы кабинета 5
Выписка из Государственного стандарта базового и полного среднего образования 5
Критерии оценивания учебных достижений учащихся в системе общего среднего образования. Математика 11
Выдержка из комплексной программы обеспечения общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведений современными техническими средствами обучения по естественно-математическим и техническим дисциплинам 14
Ориентировочные требования к выполнению письменных работ и проверки тетрадей по естественно-математическим дисциплинам в 5-11-х Классах 17
Положение о учебных кабинетах общеобразовательных учебных заведений 19
Результат выполнения запроса к базе данных, по которым выведено сведения о программных средствах, предназначенных для сопровождения обучения математике 28
Перечень программных средств, необходимых для сопровождения обучения математике 34
Раздел 2. Нормативные документы по охране труда в кабинете математики 59
Выдержка из положения об организации работы по охране труда участников учебно-воспитательного процесса в учреждениях и заведениях образования 59
Приказ Министерства образования и науки Украины «О соблюдении государственных санитарных правил и норм устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса» 70
Положение о порядке расследования несчастных случаев, произошедших во время учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях 71
Выдержка из государственных правил и норм ДСанПiН 5.5.2.0 08-01 88
3. Учебный кабинет - творческая лаборатория педагога 92
И. Учебный кабинет и его основные задачи 92
II. Планирование работы кабинета 94
Паспорт кабинета 95
Аттестация учебного кабинета 106
Ориентировочный план работы кабинета математики 112
Комплексное методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 118
Инструкции по технике безопасности в кабинете № _____ 120
Памятка по технике безопасности в учебном кабинете (для учащихся) 121
Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете математики 122
Должностная инструкция учителя 122
Инструкции по охране труда для учителя 127
Инструкции по охране труда при проведении занятий в кабинете математики 131
Инструкции по обеспечению пожарной безопасности в помещениях 133
Положение о кафедре 135
Анализ результатов работы кафедры 140
Положение о предметной декаду 142
Положение о интеллектуальный марафон 143
Методическая карточка учителя 147
План работы кафедры естественно-математических дисциплин
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 8
    Гостей: 8
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті