ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » Предмети » Правознавство


Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях. (Частина І)


Назва: Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях. (Частина І)
Автор: Кашкарьов Г. В.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 64
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.28 Mb
Мова: українська

Як правильно організувати уроки правознавства, як визначити рівень розвитку учня — на ці та багато інших питань практичної роботи вчителя ви знайдете відповіді у цьому посібнику. У ньому надано схематизовані матеріали з викладання правознавства, в основу яких покладено виділення головного, суттєвого в навчальному матеріалі.

Змicт українською мовою
Тема 1. Методика викладання правознавства як навчальна дисципліна
1.1. Сутність предмета «Методика викладання правознавства в школі» 2
1.2. Основні категорії методики викладання правознавства 4
1.3. Система, мета, завдання та принципи правової освіти 5
1.4. Структура та рівні правової освіти 6
1.5. Зв’язок методики викладання правознавства з іншими науками 6
1.6. Методи та етапи проведення вчителем правознавства науково-педагогічного дослідження 7
ТЕМА 2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ПРАВОЗНАВСТВА
2.1. Сутність процесу навчання правознавства 8
2.2. Функції, цілі та завдання навчання правознавства 10
2.3. Складники компонентів навчання 11
2.4. Структура процесу засвоєння учнем знань 12
2.5. Мотиваційний компонент навчальної та іншої діяльності 12
2.6. Рушійні сили процесу навчання правознавства 13
2.7. Урахування вчителем вікових особливостей пізнавальної діяльності школярів 15
2.8. Роль інтересу в навчанні та способи його формування 15
2.9. Зміст навчання правознавства 17
2.10. Цілісний діяльнісно-виховний процес 20
ТЕМА 3. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ ПРАВОЗНАВСТВА
3.1. Модель особистості сучасного вчителя правознавства 21
3.2. Підготовка вчителя до уроку 22
3.3. Вимоги до сучасного уроку та умови його належної організації 23
3.4. Урахування вчителем принципів навчання 26
3.5. Організація різних видів навчання в школі 27
3.6. Дидактичні основи розробки та використання конспектів-схем 28
3.7. План-конспект уроку та його складові 29
3.8. Операційні компоненти діяльності вчителя 30
3.9. Педагогічна майстерність учителя правознавства 32
ТЕМА 4. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ Під час ВИКЛАДАННя ПРАВОЗНАВСТВА
4.1. Визначення, структура та класифікація методів навчання. Критерії вибору методів навчання 34
4.2. Наочний метод навчання 37
4.3. Репродуктивний метод навчання 38
4.4. Пояснювально-інформаційний метод навчання 38
4.5. Частково-пошуковий (евристичний) метод навчання 39
4.6. Проблемний виклад як метод навчання 40
4.7. Метод ділових ігор 40
4.8. Дослідницький метод навчання 41
4.9. Метод конкретних ситуацій 42
4.10. Метод дилем 43
4.11. Метод інциденту 44
4.12. Метод соціально-психологічного тренінгу 45
4.13. Метод «Мозкової атаки» («Мозкового штурму») 46
4.14. Методика роботи з підручниками з правознавства та правовими джерелами 46
4.15. Систематизація та ефективне застосування методів навчання 47
4.16. Прийоми навчання 49
ТЕМА 5. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПРАВОЗНАВСТВА
5.1. Організаційні форми навчання 50
5.2. Класифікація уроків. Структура та побудова уроків різних типів 52
5.3. Особистісно-орієнтований урок 55
5.4. Нестандартні форми уроків з правознавства 56
5.5. Урок-семінар 56
5.6. Урок-дослідження 57
5.7. Урок-диспут 58
 5.8. Урок — навчальна (ділова) гра 59

Содержание на русском языке
Тема 1. Методика преподавания правоведения как учебная дисциплина
1.1. Сущность предмета «Методика преподавания правоведения в школе» 2
1.2. Основные категории методики преподавания правоведения 4
1.3. Система, цель, задачи и принципы правового образования 5
1.4. Структура и уровни правовой образования 6
1.5. Связь методики преподавания правоведения с другими науками 6
1.6. Методы и этапы проведения учителем правоведения научно-педагогического исследования 7
ТЕМА 2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПРАВОВЕДЕНИЯ
2.1. Сущность процесса обучения правоведения 8
2.2. Функции, цели и задачи обучения правоведению 10
2.3. Составляющие компонентов обучения 11
2.4. Структура процесса усвоения учеником знаний 12
2.5. Мотивационный компонент учебной и иной деятельности 12
2.6. Движущие силы процесса обучения правоведению 13
2.7. Учет учителем возрастных особенностей познавательной деятельности школьников 15
2.8. Роль интереса в обучении и способы его формирования 15
2.9. Содержание обучения правоведению 17
2.10. Целостный деятельностно-воспитательный процесс 20
ТЕМА 3. ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ПРАВОВЕДЕНИЯ
3.1. Модель личности современного учителя правоведения 21
3.2. Подготовка учителя к уроку 22
3.3. Требования к современному уроку и условия его надлежащей организации 23
3.4. Учет учителем принципов обучения 26
3.5. Организация различных видов обучения в школе 27
3.6. Дидактические основы разработки и использования конспектов-схем 28
3.7. План-конспект урока и его составляющие 29
3.8. Операционные компоненты деятельности учителя 30
3.9. Педагогическое мастерство учителя правоведения 32
ТЕМА 4. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ общих методов обучения в преподавании правоведения
4.1. Определение, структура и классификация методов обучения. Критерии выбора методов обучения 34
4.2. Наглядный метод обучения 37
4.3. Репродуктивный метод обучения 38
4.4. Объяснительно-информационный метод обучения 38
4.5. Частично-поисковый (эвристический) метод обучения 39
4.6. Проблемное изложение как метод обучения 40
4.7. Метод деловых игр 40
4.8. Исследовательский метод обучения 41
4.9. Метод конкретных ситуаций 42
4.10. Метод дилемм 43
4.11. Метод инцидента 44
4.12. Метод социально-психологического тренинга 45
4.13. Метод «мозговой атаки» («мозгового штурма») 46
4.14. Методика работы с учебниками по правоведению и правовыми источниками 46
4.15. Систематизация и эффективное применение методов обучения 47
4.16. Приемы обучения 49
ТЕМА 5. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ПРАВОВЕДЕНИЯ
5.1. Организационные формы обучение 50
5.2. Классификация уроков. Структура и построение уроков разных типов 52
5.3. Личностно-ориентированный урок 55
5.4. Нестандартные формы уроков по правоведению 56
5.5. Урок-семинар 56
5.6. Урок-исследование 57
5.7. Урок-диспут 58
 5.8. Урок - учебная (деловая) игра 59
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 9
    Гостей: 9
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті