ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » Предмети » Правознавство


Основи правознавства в схемах і таблицях


Назва: Схеми й таблиці з правознавства
Автор: В. В. Квасов, Л. В. Квасова, О. О. Івакін
Видавництво: Основа
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 112
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.81 Mb
Мова: українська

Цей посібник стане у пригоді як для тих, хто щойно розпочинає вивчення курсу, так і для тих, хто готуватиметься до участі в олімпіаді з основ правознавства і в зовнішньому незалежному оцінюванні. Він допоможе закріпити, систематизувати й структурувати матеріал навчального курсу, вдосконалити знання юридичних понять і термінів.

Змicт українською мовою
Держава. Право. Суспільство
Держава
Види суверенітету 6
Ознаки держави 6
Функції держави 7
Форма держави 7
Право
Соціальні норми 8
Право 8
Ознаки права 8
Правовідносини 9
Юридичні факти 9
Правосвідомість 9
Джерела права 9
Правова система 10
Система права 10
Правова норма 10
Система законодавства 11
Конституція 11
Систематизація правових актів 11
Ознаки правової держави 11
Правопорушення
Правова поведінка 12
Правопорушення 12
Види правопорушень 12
Юридична відповідальність
Ознаки юридичної відповідальності 13
Функції юридичної відповідальності 13
Принципи юридичної відповідальності 13
Види юридичної відповідальності 14
Підстави настання юридичної відповідальності 14
Історичний розвиток держави і права
Теорії походження держави 14
Державні утворення на території України 15
Історичні типи держави і права 15
Основи правового статусу людини і громадянина. Громадянські (особисті) та політичні права.Конституційні соціальні, економічні та культурні права. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні
Громадянство України
Громадянство України 16
Громадяни України 16
Підстави набуття громадянства України 17
Умови набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства 17
Втрата громадянства України 17
Конституційні права і свободи
Конституційні права і свободи 17
Особисті права та свободи 18
Політичні права та свободи 18
Економічні права та свободи 18
Соціальні права 19
Культурні права та свободи 19
Право власності
Ознаки права власності 19
Зміст права власності 19
Володіння 19
Форми власності 19
Види власності 20
Непорушність права власності 20
Конституційні обов’язки громадян України
Конституційні обов’язки громадян України 20
Захист прав та свобод
Гарантії та механізми захисту прав і свобод 20
Міжурядові організації із захисту прав людини 21
Основи конституційного ладу України
Декларація про державний суверенітет України 22
Акт проголошення незалежності України 22
Конституція України 22
Державний устрій України
Україна 23
Засади територіального устрою України 23
Система територіально-адміністративного устрою України 23
Державні символи України 23
Народ — єдине джерело державної влади
Форми народовладдя 24
Види референдумів 24
Референдум 24
Виборче право
Види виборчих систем 24
Принципи виборчого права 25
Органи державної влади України
Державна влада України
Державна влада України 26
Верховна Рада України
Верховна Рада України 26
Повноваження Верховної Ради України 27
Законодавчий та бюджетний процес
Право законодавчої ініціативи 27
Законодавчий процес 27
Виключно законами України визначаються 28
Виключно законами України встановлюються 29
Бюджетний процес 29
Правовий статус народного депутата
Народний депутат 29
Діяльність народного депутата 30
Депутатська етика 30
Дострокове припинення повноважень народного депутата 30
Президент України
Президент України 31
Повноваження Президента України 31
Дострокове припинення повноважень Президента України 31
Органи виконавчої влади
Органи державної виконавчої влади України 32
Склад Кабінету Міністрів України 32
Взаємодія Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України 32
Повноваження Кабінету Міністрів України 33
Органи місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування 33
Система органів місцевого самоврядування 33
Повноваження територіальних громад 34
Судочинство. Судова влада
Конституційні засади судочинства 34
Система судів загальної юрисдикції 34
Система адміністративних судів 35
Система судів господарської юрисдикції 35
Конституційний суд України 35
Правоохоронні органи України
Правоохоронні органи України 35
Правоохоронні функції 36
Функції прокуратури 36
Найважливіші положення цивільного, земельного, сімейного і трудового права. Правове регулювання підприємницької діяльності
Цивільне право
Цивільне право 37
Учасники відносин, які регулює цивільне право 37
Принципи цивільного права 37
Правоздатність фізичної особи 38
Дієздатність фізичної особи 38
Види дієздатності 38
Ознаки юридичної особи 38
Юридична особа 39
Цивільно-правові договори (правочини)
Ознаки правочину 39
Умови дійсності правочину 39
Види правочинів 40
Права споживачів 40
Види спадкування 41
Право інтелектуальної власності
Інтелектуальна власність 41
Права інтелектуальної власності 42
Житлове право
Конституційні принципи забезпечення громадян житлом 42
Сімейне право
Склад сім’ї 42
Шлюбний вік 43
Особи, що не можуть перебувати у шлюбі 43
Порядок державної реєстрації шлюбу 43
Шлюбний договір визначає 43
Шлюб 43
Трудове право
Трудове право 44
Трудовий договір 44
Колективний договір 44
Найважливіші положення адміністративного і кримінального права
Адміністративне право
Джерела адміністративного права 45
Адміністративні правопорушення
Види адміністративних правопорушень 45
Адміністративні стягнення
Види адміністративних стягнень 46
Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх віком 16–18 років 46
Органи та посадові особи, які розглядають справи про адміністративні правопорушення 46
Кримінальне право
Функції кримінального права 47
Структура Кримінального кодексу України (ККУ) 47
Межі дії закону про кримінальну відповідальність 47
Кримінальний злочин
Ознаки злочину 47
Види злочину 48
Стадії скоєння злочину 48
Співучасники злочину 49
Форми взаємодії співучасників злочину 49
Кримінальне покарання
Цілі кримінального покарання 50
Види покарань 50
Порівняльна характеристика кримінальної відповідальності неповнолітніх та повнолітніх за одні й ті самі злочини 51
Додатки
Юридичні задачі з відповідями та коментарями 52
Дидактичні ігри з основних галузей права 68
Словник юридичних термінів 96

Содержание на русском языке
Государство. Право. Общество
Государство
Виды суверенитета 6
Признаки государства 6
Функции государства 7
Форма государства 7
Право
Социальные норме 8
Права 8
Признаки права 8
Правоотношения 9
Юридические факту 9
Правосознание 9
Источники права 9
Правовая система 10
Система права 10
Правовая норма 10
Система законодательства 11
Конституции 11
Систематизация правовых актов 11
Признаки правового государства 11
Правонарушения
Правовая поведение 12
Правонарушения 12
Виды правонарушений 12
Юридическая ответственность
Признаки юридического ответственности 13
Функции юридической ответственности 13
Принципы юридической ответственности 13
Виды юридической ответственности 14
Основания наступления юридической ответственности 14
Историческое развитие государства и права
Теории происхождения государства 14
Государственные образования на территории Украины 15
Исторические типы государства и права 15
Основы правового статуса человека и гражданина. Гражданские (личные) и политические права.Конституцийни социальные, экономические и культурные права. Конституционные обязанности человека и гражданина в Украине
Гражданство Украины
Гражданство Украины 16
Граждане Украины 16
Основания приобретения гражданства Украины 17
Условия приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства 17
Потеря гражданства Украины 17
Конституционные права и свободы
Конституционные права и свободы 17
Личные права и Свободы 18
Политические права и Свободы 18
Экономические права и Свободы 18
Социальные права 19
Культурные права и свободы 19
Право собственности
Признаки права собственности 19
Содержание права собственности 19
Владение 19
Формы собственности 19
Виды собственности 20
Незыблемость права собственности 20
Конституционные обязанности граждан Украины
Конституционные обязанности граждан Украины 20
Защита прав и свобод
Гарантии и механизмы защиты прав и свобод 20
Межправительственные организации по защите прав человека 21
Основы конституционного строя Украины
Декларация о государственном суверенитете Украины 22
Акт провозглашения независимости Украины 22
Конституция Украины 22
Государственное устройство Украины
Украина 23
Основы территориального устройства Украины 23
Система территориально-административного устройства Украины 23
Государственные символы Украины 23
Народ - единственный источник государственной власти
Формы народовластия 24
Виды референдуме 24
Референдуме 24
Избирательное право
Виды избирательных систем 24
Принципы избирательного права 25
Органы государственной власти Украины
Государственная власть Украины
Государственная власть Украины 26
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины 26
Полномочия Верховной Рады Украины 27
Законодательный и бюджетный процесс
Право законодательной инициативы 27
Законодательный процесса 27
Исключительно законами Украины определяются 28
Исключительно законами Украины устанавливаются 29
Бюджетный процесса 29
Правовой статус народного депутата
Народный депутат 29
Деятельность народных депутатов 30
Депутатская этика 30
Досрочное прекращение полномочий народных депутатов 30
Президент Украины
Президент Украины 31
Полномочия Президента Украины 31
Досрочное прекращение полномочий Президента Украины 31
Органы исполнительной власти
Органы государственной исполнительной власти Украины 32
Состав Кабинета Министров Украины 32
Взаимодействие Верховной Рады Украины, Президента Украины и Кабинета Министров Украины 32
Полномочия Кабинета Министров Украины 33
Органы местного самоуправления
Местное самоуправление 33
Система органов местного самоуправления 33
Полномочия территориальных общин 34
Судопроизводство. Судебная власть
Конституционные принципы судопроизводства 34
Система судов общей юрисдикции 34
Система административных судов 35
Система судов хозяйственной юрисдикции 35
Конституционный суд Украины 35
Правоохранительные органы Украины
Правоохранительные органы Украины 35
Правоохранительные функции 36
Функции прокуратуры 36
Важнейшие положения гражданского, земельного, семейного и трудового права. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Гражданское право
Гражданское право 37
Участники отношений, которые регулирует гражданское право 37
Принципы гражданского права 37
Правоспособность физического лица 38
Дееспособность физического лица 38
Виды дееспособности 38
Признаки юридического лица 38
Юридическое лицо 39
Гражданско-правовые договоры (сделки)
Признаки сделки 39
Условия действительности сделки 39
Виды сделок 40
Права потребителей 40
Виды наследования 41
Право интеллектуальной собственности
Интеллектуальная собственность 41
Права интеллектуальной собственности 42
Жилищное право
Конституционные принципы обеспечения граждан жилье 42
Семейное право
Состав семьи 42
Брачный возраст 43
Лица, не могут состоять в браке 43
Порядок государственной регистрации брака 43
Брачный договор определяет 43
Брак 43
Трудовое право
Трудовое право 44
Трудовой договор 44
Коллективный договор 44
Важнейшие положения административного и уголовного права
Административное право
Источники административного права 45
Административных правонарушениях
Виды административных правонарушений 45
Административные взыскания
Виды административных взысканий 46
Меры воздействия, применяемые к несовершеннолетним в возрасте 16-18 лет 46
Органы и должностные лица, рассматривающие дела об административных правонарушениях 46
Уголовное право
Функции уголовного права 47
Структура Уголовного кодекса Украины (УКУ) 47
Пределы действия уголовного закона 47
Уголовное преступление
Признаки преступления 47
Виды преступления 48
Стадии совершения преступления 48
Соучастники преступления 49
Формы взаимодействия соучастников преступления 49
Уголовное наказание
Цели уголовного наказания 50
Виды наказаний 50
Сравнительная характеристика уголовной ответственности несовершеннолетних и совершеннолетних за одни и те же преступления 51
Дополнения
Юридические задачи с ответами и комментариями 52
Дидактические игры из основных отраслей права 68
Словарь юридических терминов 96
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 14
    Гостей: 14
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті