ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Файли » Предмети » Правознавство


Шкільний курс Громадянська освіта: основи демократії та методи його навчання


Назва: Шкільний курс Громадянська освіта: основи демократії та методи його навчання
Автор: Т. В. Бакка, Т. В. Ладиченко, Л. В. Марголіна та ін.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 207
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 57.65 Mb
Мова: українська

Підручник містить теоретичний і практичний матеріал до уроків «Громадянська освіта: основи демократії», що вивчаються в 11–12 класах загальноосвітніх навчальних закладах. Уроки розроблені з використанням новітніх освітніх технологій, великої кількості засобів наочності, що полегшує сприйняття учнями складних понять та категорій з громадянської освіти. Підручник включає різнорівневі питання і завдання, що відповідає вимогам особистісно-орієнтованого підходу до навчання.

Змicт українською мовою
Вступ 5
Частина І. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КУРСУ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА: ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ»
Розділ 1. Загальна характеристика шкільного предмета «Громадянська освіта» та підготовка майбутніх вчителів до його викладання 6
Розділ 2. Формування громадянської компетентності особистості 9
Компетентність як педагогічне явище. Система освітніх компетентностей 9
Громадянська компетентність особистості та шляхи її розвитку 12
Міжпредметний підхід 16
Запитання й завдання 18
Рекомендована література 18
Розділ 3. Форми організації навчання курсу «Громадянська освіта: основи демократії» 19
Поняття про форми організації навчальної діяльності, класифікації форм навчання 19
Урок як основна форма навчання громадянської освіти 20
Інтерактивні форми уроку 21
Інші форми навчання 27
Запитання і завдання 29
Рекомендована література 30
Розділ 4. Методи і технології навчання громадянської освіти 30
Методи розвитку навчальних компетентностей нижчого рівня 30
Технології розвитку навчальних компетентностей вищого рівня 32
Кооперативні технології навчання 35
Колективно-групові технології навчання 36
Технології ситуативного моделювання 37
Технології опрацювання дискусійних питань 37
Метод проектів 37
Завдання 42
Рекомендована література 44
Розділ 5. Засоби навчання громадянської освіти 44
Класифікація засобів навчання та їх використання в навчальному процесі 44
Інформаційно-комунікаційні технології у громадянській освіті 50
Завдання 54
Рекомендована література 55
Розділ 6. Оцінювання навчальних досягнень учнів 55
Діагностика та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 55
Усна перевірка навчальних досягнень учнів 62
Письмова перевірка навчальних досягнень учнів 66
Завдання 70
Рекомендована література 71
Частина ІІ. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА: ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ»
Особливості побудови навчальних матеріалів підручника «Громадянська освіта: основи демократії» для загальноосвітньої школи 72
Розділ 1.Соціогенеза особистості 76
Урок 1.1. Людина, особистість, громадянин 76
Урок 1.2. Соціалізація особистості 82
Урок 1.3. Ґендерні стосунки в сучасному світі 86
Урок 1.4. Комунікація і полікультурність 91
Урок 1.5. Стереотипи. Дискримінація та упередження 98
Урок 1.6. Конфлікти та їх місце в людському спілкуванні 103
Урок 1.7. Молодіжна субкультура (культура поколінь) 107
Розділ 2.Права, свободи і відповідальність 112
Урок 2.1. Права людини в історії людства 112
Урок 2.2. Права та свободи. Класифікація прав людини 116
Урок 2.3. Економічні, соціальні та культурні права. Соціальний захист 122
Урок 2.4. Права та відповідальність людини і держави 126
Урок 2.5. Міжнародні організації в системі прав людини 129
Розділ 3.Соціум (суспільство людей) 132
Урок 3.1. Соціум 132
Урок 3.2. Суспільна стабільність та безпека 137
Урок 3.3. Громадянське суспільство 140
Урок 3.4. Нація як соціально-політична спільнота 144
Урок 3.5. Моє місце в соціумі 147
Розділ 4.Держава 152
Урок 4.1. Державна влада 152
Урок 4.2. Політичні режими 158
Урок 4.3. Механізм сучасної держави 162
Урок 4.4. Держава і громадянин 167
Урок 4.5. Міжнародне співтовариство і держава 174
Розділ 5.Демократія 178
Урок 5.1. Демократія як політичний режим 178
Урок 5.2. Від первісної демократії до демократії в сучасному світі 183
Урок 5.3. Демократія — це народовладдя 187
Урок 5.4. Конституціоналізм як обмеження всевладдя уряду 190
Урок 5.5. Вибори 193
Урок 5.6. Політичні партії 198
Урок 5.7. ЗМІ та демократія 203

Содержание на русском языке
Вступление 5
Часть 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КУРСА «ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВЫ ДЕМОКРАТИИ»
Раздел 1. Общая характеристика школьного предмета «Гражданское образование» и подготовка будущих учителей к его преподаванию 6
Раздел 2. Формирование гражданской компетентности личности 9
Компетентность как педагогическое явление. Система образовательных компетентностей 9
Гражданская компетентность личности и пути ее развития 12
Межпредметных подход 16
Вопросы и задачи 18
Рекомендуемая литература 18
Раздел 3. Формы организации обучения курса «Гражданское образование: основы демократии» 19
Понятие о формах организации учебной деятельности,классификации форм обучения 19
Урок как основная форма обучения гражданского образования 20
Интерактивные формы урока 21
Другие формы обучения 27
Вопросы и задания 29
Рекомендуемая литература 30
Раздел 4. Методы и технологии обучения гражданского образования 30
Методы развития учебных компетентностей низшего уровня 30
Технологии развития учебных компетентностей высшего уровня 32
Кооперативные технологии обучения 35
Коллективно-групповые технологии обучения 36
Технологии ситуационного моделирования 37
Технологии обработки дискуссионных вопросов 37
Метод проектов 37
Задача 42
Рекомендуемая литература 44
Раздел 5. Средства обучения гражданского образования 44
Классификация средств обучения и их использования в учебном процессе 44
Информационно-коммуникационные технологии в гражданском образовании 50
Задача 54
Рекомендуемая литература 55
Раздел 6. Оценка учебных достижений учеников 55
Диагностика и критерии оценивания учебных достижений учеников 55
Устная проверка знаний учащихся 62
Письменная проверка учебных достижений учеников 66
Задачи 70
Рекомендуемая литература 71
Часть II.ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ КУРСА «ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВЫ ДЕМОКРАТИИ»
Особенности построения учебных материалов учебника «Гражданское образование: основы демократии» для общеобразовательной школы 72
Раздел 1. Социогенез личности 76
Урок 1.1. Человек, личность, гражданин 76
Урок 1.2. Социализация личности 82
Урок 1.3. Гендерные отношения в современном мире 86
Урок 1.4. Коммуникация и поликультурность 91
Урок 1.5. Стереотипы. Дискриминация и предубеждение 98
Урок 1.6. Конфликты и их место в человеческом общении 103
Урок 1.7. Молодежная субкультура (культура поколений) 107
Раздел 2. Права, свободы и ответственность 112
Урок 2.1. Права человека в истории человечества 112
Урок 2.2. Права и свободы. Классификация прав человека 116
Урок 2.3. Экономические, социальные и культурные права. Социальная защита 122
Урок 2.4. Права и ответственность человека и государства 126
Урок 2.5. Международные организации в системе прав человека 129
Раздел 3. Социум (общество людей) 132
Урок 3.1. Социум 132
Урок 3.2. Общественная стабильность и безопасность 137
Урок 3.3. Гражданское общество 140
Урок 3.4. Нация как социально-политическое сообщество 144
Урок 3.5. Мое место в социуме 147
Раздел 4. Государство 152
Урок 4.1. Государственная власть 152
Урок 4.2. Политические режимы 158
Урок 4.3. Механизм современного государства 162
Урок 4.4. Государство и гражданин 167
Урок 4.5. Международное сообщество и государство 174
Раздел 5. Демократия 178
Урок 5.1. Демократия как политический режим 178
Урок 5.2. От первоначальной демократии к демократии в современном мире 183
Урок 5.3. Демократия - это народовластие 187
Урок 5.4. Конституционализм как ограничение всевластия правительства 190
Урок 5.5. Выборы 193
Урок 5.6. Политические партии 198
Урок 5.7. СМИ и демократия 203
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!!!
[ Зареєструватися | Увійти ]

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 2
    Гостей: 2
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті