ДПА-2017

Порада

- Багато качаєш?

- Рекомендуємо зареєструватись! Зареєстровані користувачі качають по прямих посиланнях!

Головна » Читати онлайн » Інше » Різне [ Додати статтю ]

У категорії: 217
Показано: 1-25
Сторінки: 1 2 3 ... 8 9 »

Сортувати по: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

Оновлена програма з курсу "Я у світі" - 2016

Навчальний предмет «Я у світі» реалізує освітню галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, зокрема його громадянське і патріотичне виховання.

Метою предмета є формування здатності дитини на саморозвиток відповідно до своїх здібностей, інтересів і потреб; виховання молодшого школяра як громадянина України – вільної, демократичної, освіченої людини, здатної до незалежних моральних дій; формування навчальних вмінь і навичок та потреби в навчанні, а також здатності до практичного і творчого використання набутих знань; сприяння збагаченню духовного світу та моральної культури дитини, становленню її світогляду.

Оновлена програма з фізичної культури - 2016

Навчальна дисципліна  «Фізична культура» – самостійна галузь діяльності у соціокультурному просторі й викладається у загальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет.

Інваріантна частина Типових навчальних планів, до якої входить навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні, і є однаковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності.

Оновлена програма з української мови - 2016

Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом, а й основним засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін.

Основна мета цього курсу полягає у формуванні ключової комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) в процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань.

Оновлена програма з трудового навчання - 2016

Освітня галузь “Технології” в молодших класах реалізується через зміст навчальних предметів “Трудове навчання” та “Інформаційно-комунікативна грамотність”, які є початковою ланкою загальної системи трудового навчання та виховання учнів. Трудове навчання в початковій школі є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій основної школи та здобуття професійної освіти. Трудове навчання в початкових класах є першою сходинкою до вибору майбутньої професії.

Оновлена програма з російської мови - 2016

Русский язык как предмет инвариантной части учебного плана представлен в школах (классах) с украинским языком обучения с изучением языков национальных меньшинств.

Ведущей целью вариативного начального курса русского языка является формирование и развитие у младших школьников коммуникативной компетентности, способности успешно пользоваться языком для решения жизненно важных задач, то есть средствами речевой деятельности решать познавательные, учебные, личностные, профессионально ориентированные вопросы. Элементарное овладение русским языком, продолженное на последующих этапах образования, позволит учащимся пользоваться им как средством (инструментом) общения, познания, приобщения к богатствам русской культуры, формировать навыки толерантного межэтнического общения с представителями других национальных культур, носителями иных языков, представленных в Украине.

Оновлена програма з природознавства - 2016

Програма навчального предмета „Природознавство” розроблена на основі Державного стандарту початкової загальної освіти і передбачає пропедевтику природничих предметів відповідно до вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку. Базовим поняттям предмета є природа як цілісний системний об’єкт, який визначає добір змісту, його розподіл і способи організації навчально-пізнавальної діяльності дітей.

Основна мета навчального предмета „Природознавство” в початковій школі – формування природознавчої компетентності школярів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, формування ціннісного ставлення до природи та людини.

Оновлена програма з основ здоров'я - 2016

Здоров'я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї і виховання дітей.

Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я — одне з найважливіших завдань сучасної школи, яке має стати атрибутом будь-якої освітньої діяльності у навчальному закладі і поза його межами.

Здоров'язбережувальна компетентність як ключова формується на міжпредметному рівні за допомогою предметних компетенцій з урахуванням специфіки предметів та пізнавальних можливостей учнів початкових класів. Здоров'язбережувальна компетентність  формується шляхом вивчення предметів освітньої галузі «здоров'я і фізична  культура» і передбачає оволодіння учнями відповідними компетенціями. З урахуванням   мети   і   завдань   зміст  освітньої  галузі визначається за такими  змістовими  лініями:  здоров'я  і  фізична культура.

Оновлена програма з образотворчого мистецтва - 2016

Невід’ємною частиною культури, одним із визначальних її проявів є образотворче мистецтво. Тисячоліттями  мистецтво займало одне з пріоритетних місць за силою впливу на особистісний розвиток людини та її виховання. Високорозвинені цивілізації ставили і продовжують ставити мистецтво у центрі всієї освіти, розуміючи його унікальні можливості для розвитку духовності та інтелекту, універсальну доступність різних форм творчості для сприйняття і засвоєння з ранніх років дитинства.

Освітня галузь “Мистецтво” у початковій школі є однією з ланок неперервної мистецької освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями художніх компетенцій основної школи.

Навчальна програма “Образотворче мистецтво” реалізує вимоги освітньої галузі “Мистецтво” (змістова лінія “Образотворче мистецтво”) Державного стандарту початкової загальної освіти та гармонійно поєднує навчально-виховний потенціал образотворчої культури з її естетично-мистецькою, зображально-моторною і  творчо-діяльнісною складовими.

Оновлена програма з математики - 2016

Курс математики – важлива складова навчання і виховання молодших школярів, основоположна частина математичної освіти.

Програма з математики для 1–4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі, визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти.

Навчання математики забезпечує формування у молодших школярів ключових компетентностей, які позначаються через уміння вчитися, здатність логічно міркувати, уміння критично мислити, готовність розв’язувати проблеми із застосовуванням досвіду математичної діяльності для вирішення повсякденних задач, уміння працювати в команді тощо. Крім того, навчання математики сприятиме виробленню в учнів передумов самостійного пошуку й аналізу інформації,  фінансової грамотності та підприємницьких навичок.

Оновлена програма з літературного читання - 2016

Курс «Літературне читання» – органічна складова освітньої галузі «Мови і літератури». Його основною метою є розвиток дитячої особистості засобами читацької діяльності, формування читацької компетентності молодших школярів, яка є базовим складником комунікативної і пізнавальної компетентностей, ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення курсу літератури в основній школі. У процесі літературного читання в учнів формуються ключові компетентності: уміння вчитися, загальнокультурна, комунікативна, інформаційна.

Про Святого Миколая. Матеріал + листи

Про Святого Миколая. Матеріал + листи

Молитва до Святого Миколая

Молитва до Святого Миколая

Сценарій на тему: "Свято «Наша мова — колискова»"

Сценарій на тему: "Свято «Наша мова — колискова»"

Літературне свято «Книжка — добрий, мудрий друг». 2 клас

Літературне свято «Книжка — добрий, мудрий друг». 2 клас

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Ділення чисел, що закінчуються нулями"

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Ділення чисел, що закінчуються нулями"

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Одиниці вимірювання величини"

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Одиниці вимірювання величини"

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Множення на одноцифрове число. Площа"

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Множення на одноцифрове число. Площа"

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Ділення на одноцифрове число"

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Ділення на одноцифрове число"

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Нумерація багатоцифрових чисел"

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Нумерація багатоцифрових чисел"

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Додавання і віднімання багатоцифрових чисел"

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Додавання і віднімання багатоцифрових чисел"

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Повторення за 3 клас. Письмове ділення та множення у межах 1000"

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Повторення за 3 клас. Письмове ділення та множення у межах 1000"

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Швидкість. Час. Відстань"

Різнорівневі контрольні роботи з математики для 4 класу по темі: "Швидкість. Час. Відстань"

Методична робота з педагогами

Методична робота з педагогами

Ціннісне ставлення до мистецтва

Ціннісне ставлення до мистецтва

Ціннісне ставлення до природи

Ціннісне ставлення до природи
1 2 3 ... 8 9 »

Пошук


Профіль

    Логін:
    Пароль:

По класах

Бібліотека учня

Читай українською!

Статистика    Онлайн всього: 7
    Гостей: 7
    Користувачів: 0
 
Наша група в ВКонтакті